171213. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló és reteszelő szerkezet, főként gépjárművek sebességváltóihoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. IV. 13. Módosítási elsőbbsége: 1973. IV. 13. (3—4. igénypont) Közzététel napja: 1977. V. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. (AU—269) 171213 Nemzetközi osztályozás: B 60 K 20/02 Feltalálók: BÓDOGH Imre oki. gépészmérnök, SZENDRÖ Miklós oki. gépészmérnök, URBANTSOK János oki. gépészmérnök Budapest Tulajdonos: Autóipari Kutató Intézet, Budapest Kapcsoló és reteszelő szerkezet, főként gépjárművek sebességváltóihoz 1 2 A találmány tárgya kapcsoló és reteszelő szer­kezet, főként gépjárművek két síkban billenthe­tően ágyazott kapcsolókarral és villákkal felsze­relt sebességváltóihoz, melyeknek egyetlen, a se­bességváltóházban elforgathatóan és axiális ér- 5 telemben eltolhatóan ágyazott kapcsolótengelye van, a közös síkban fekvő billenő kapcsolóvillá­kon és kapcsolótengelyen pedig egymáshoz illesz^ tett működtető elemek vannak kiképezve. Ismeretesek olyan kapcsolószerkezetek, melyek- 10 ben a fokozatkapcsolás és válogatás egyetlen el­fordítható és csúsztatható tengellyel történik, il­letve ahol a különböző fokozatok kapcsolására szolgáló kapcsolóvillák egy közös pálcára vannak felfűzve. Ilyet ismertet az 1 011 736 sz. NSZK, il- 15 letve a 146 325 sz. magyar szabadalmi leírás. Ezen szerkezetek közös hátránya az, hogy a kapcsoló­villák tengelyirányú helyzetének rögzítettsége a szerkezet felépítése következtében nem teszi le­hetővé a sebességváltó szinkronszerkezetében 20 szükséges beállítást. Ezen kívül a 146 325 sz. ma­gyar szabadalmi leírásban ismertetett szerkezet a fokozat válogatására sem alkalmas, ezért azt egy külön válogató berendezéssel kell felszerelni. Több kapcsolóvillának a kapcsolótengelyen va- 25 ló elrendezése viszont elsősorban a villafejek axiális helyigénye miatt konstrukciós szempont­ból nehézkes a közös kapcsolótengellyel felszerelt ismert szerkezeteknél. A találmány feladata olyan kapcsolószerkezet 30 kidolgozása, melynél egy közös kapcsolótengelyre kettőnél több kapcsolóvillát lehet felszerelni. A találmány szerint ezt a feladatot azzal old­juk meg, hogy a kapcsolótengely egy a sebesség­váltóházban elforgathatóan és axiális értelemben rögzítve ágyazott reteszelőkeretben van egy nyo­matékközlő gépelem közbeiktatásával elrendez­ve, a reteszel őkereten vannak az egyes billenő kapcsolóvillákhoz rendelt, egy-egy hosszhorony­nyal ellátott reteszelőpatkók rögzítve, működtető elemei pedig egyrészt kapcsolónyelvek, másrészt a kapcsolónyelvekhez illesztett kereszthornyok, ahol a kereszthornyok vagy a kapcsolónyelvek fo­kozatonként egy-egy szerkezeti szélességüknél nagyobb osztással keresztirányban rendre eltol­tan vannak elrendezve. A találmányt a továbbiakban két célszerű pél­dakénti kiviteli alakjának rajza segítségével rész­letesen ismertetjük. A rajzon az 1. ábra az első változat hosszmetszete, 2. ábra az 1. ábra egy részletének nagyított alulnézete bekapcsolatlan helyzetben, a 3. ábra a 2. ábra oldalnézete metszetben, a 4. ábra a 2. ábra szerinti részlet bekapcsolt helyzetben, az 5. ábra a 2. ábra szerinti részlet reteszelt hely­zetben a 6. ábra az 5. ábra oldalnézete metszetben, a 7. ábra a második változat hosszmetszete, a 171213 1

Next

/
Thumbnails
Contents