171208. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7-amino-3-metil-cef-3-ém-4-karbonsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1976. I. 21. Elsőbbségei: Japán 1975. I. 22. (8636/75), 1975. VII. 9. (83574/75 és 83575/75) Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. (AA—842) 171208 Nemzetközi osztályozás: 07 D 501/22 07 D 501/26 07 D 501/48 07 D 501/28 07 D 501/40 07 D 501/50 Feltalálók: Suzuki Nobuyuki vegyész, Hyuga, Sowa Tsuneo vegyész Nobeoka, Murakami Masahiro vegyész, Nobeoka, Japán Tulajdonos: Asahi Kaséi Kogyo Kabushiki Kaisha, Osaka, Japán Eljárás 7-amino-3-metil-cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására i A találmány 7-amino-3-metil-cef-3-em-4-karbonsav­-származékok előállítására szolgáló eljárásra vonatko­zik. A találmány szerinti eljárás során valamely (I) általá­nos képletű vegyületet, ahol X hidrogénatom, hidroxil- 5 -csoport, acetoxi- vagy piridil-csoport, vagy sóját (a to­vábbiakban rövidítve „cefalosporinvegyület") hidrogén­peroxid jelenlétében vagy anélkül egy (II) általános kép­letű a-keto-származékkal, ahol R] karboxil-, aroil- vagy amido-csoport, ha R2 hidrogénatom, és karboxil-csoport 10 akkor, ha R2 alkil- vagy aril-csoport, vagy sójával (a továbbiakban „a-keto-származék") reagáltatunk (III) általános képletű 7-ammo-3-metil-cef-3-em-4-karbon­sav-származék, ahol X jelentése a fenti, előállítása ér­dekében. 15 A találmány tárgya tehát eljárás 7-amino-3-metil-cef­-3-em-4-karbonsav-származékoknak gazdaságosan és egyszerűen történő előállítására. Ezek a származékok fontos kiindulási anyagok kis toxicitású és széles hatás­-spektrummal rendelkező cefalosporin típusú antibioti- 20 kumok előállításánál. A (III) általános képletnek megfelelő 7-amino-3-metil­-cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására ismert eljárásnál a fermentációs úton kapott (I) általános kép­letű cefalosporin-vegyületet D-aminosav-oxidáz hasz- 25 nálata útján alakították át (III) általános képletű 7-ami­no-3-metil-cef-3-em-4-karbonsav-származékká (736.934 számú belga szabadalmi leírás, 39595/72 számú japán szabadalmi leírás és a 7158/75 számú japán közzétételi irat). Az ismert eljárások szerint nagy mennyiségű 7-a- 30 -ketoadipoil-amino-3-metil-cef-3-em-4-karbonsavat vagy ennek származékát (a következőkben „7-a-keto­adipoil-ACA-származék"), amely a (IV) általános kép­letnek felel meg, ahol X jelentése a fenti, állítanak elő közbenső termékként. Annak érdekében, hogy megaka­dályozzák a (IV) általános képletű a-ketoadipoil-7--ACA-származék képződését, nátriumazidot vagy ha­sonló enziminhibitort adnak a reakcióelegyhez. Az említett eljárások számos hátránnyal rendelkez­nek, így nagyszámú berendezésre van szükség D-amino­savoxidáz többlépéses előállításához, nagy mennyiségű nátriumazid vagy hasonló enzim-inhibitor szükséges, amely káros az emberi szervezetre és a végtermék folya­matos előállítását nehéz megvalósítani, ennek következ­tében nem mindig előnyösek az említett többlépéses el­járások. Az említett hátrányok kiküszöbölése érdekében szé­leskörű kutatást végeztünk olyan teljesen új eljárás ki­dolgozására, amely az említett eljárásoktól eltérő és jó kitermeléssel lehet segítségével 7-amino-3-metü-cef-3--em-4-karbonsav-származékokat előállítani, és amely­nek során a cefalosporin vegyületet az a-keto-szárma­zékkal reagáltatjuk kívánt esetben hidrogénperoxid je­lenlétében. A találmány tárgya tehát eljárás (IV) általános kép­letű 7-a-ketoadipoil-ACA-származékok, ahol X hidro­génatom, hidroxilcsoport, acetoxi- vagy piridil-csoport, és (III) általános képletű 7-amino-3-metil-cef-3-em-4--karbonsav-származékok, ahol X jelentése a fent meg­adottakkal egyezik, előállítására, amely abban áll, hogy 171208 1

Next

/
Thumbnails
Contents