169687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-fenil-5-helyettesített -4(1H)-piridon-(tion)-származékok előállítására és ilyen vegyületeket tartalmazó herbicid szerek

5 6 a kapott (V) általános képletű vegyületet, ahol Y hidrogénatom vagy hidroxilcsoport, alkilezzük vagy észterezzük olyan vegyület előállítása végett, ahol Y jelentése R csoport, és abban az esetben, ha olyan (I) általános képletű '5 vegyületet kívánunk előállítani, ahol X jelentése kénatom, az olyan (I) általános képletű vegyületeket, ahol X oxigénatom, P2 S s -tel kezeljük. Ennek megfelelően az (I) általános képletű vegyü­leteket előállíthatjuk valamely (VI) általános képletű 10 vegyületnek, ahol R1, R 2 és m jelentése az előzőek­ben megadott, egy YNH2 általános képletű vegyülettel, ahol Y jelentése a. fenti, vagy ennek savaddíciós sójával való ciklizálása útján, abban az esetben, ha Ql és Q 2 15 mindegyike egymástól függetlenül =CHOH vagy =CHN(R9 ) 2 csoport, ahol R9 jelentése az előzőekben megadott, és a kapott (V) általános képletű vegyületet, ahol Y 20 hidrogénatom vagy hidroxilcsoport, alkilezzük vagy észterezzük olyan vegyület előállítása érdekében, ahol Y jelentése R csoport, és abban az esetben, ha olyan (I) általános képletű vegyületet kívánunk előállítani, ahol X kénatom, az 25 olyan (I) általános képletű vegyületeket, ahol X oxigénatom, P2S 5 -el kezeljük. így az (I) általános képletű vegyületeket előállít­hatjuk oly módon, hogy valamely (VII) általános képletű vegyületet, ahol R1, R 2 és m jelentése a fenti, 30 valamely formilező szerrel vagy egy aminoformflező szerrel ciklizálunk, abban az esetben, ha Q1 és Q 2 egyike két hidrogénatom, a másika pedig egy 35 =CHNHY csoport, ahol Y jelentése a fentiekben megadott, és a kapott (V) általános képletű vegyületet, ahol Y hidrogénatom vagy hidroxilcsoport, alkilezzük vagy észterezzük olyan vegyület előállítása céljából, ahol Y 40 jelentése R csoport, és abban az esetben, ha olyan (I) általános képletű vegyületet kívánunk előállítani, ahol X kénatom, az olyan (I) általános képletű vegyületeket, ahol X oxigénatom, P2 S 5 -el kezeljük. 45 A fent leírt ciklizálási eljárás egy változata abban áll, hogy egy olyan (IV) általános képletű vegyületet, ahol mind Q1, mind pedig Q 2 két-két hidrogén­atomot jelent, formamiddal vagy 1,3,5-triazihnal reagáltatunk és a kapott (V) általános képletű köz- 50 benső terméket, ahol Y hidrogénatom, ezt követő alkilezéssel a megfelelő (I) képletű vegyületté alakít­juk. A fenti változat magában foglalja formamidnak formamidin-acetáttal való használatát is. Az (I) általános képletű vegyületek szintézisének 55 egy előnyös változata Benary és Bitter, valamint El-Kholy és mtsai. előzőekben említett módszerének az alkalmazása. Valamely megfelelően helyettesített l-fenil-2-propanont alacsony hőmérsékleten nátrium­metoxiddal és etil-formiáttal éterben formilezünk és 60 a terméket a kívánt R helyettesítő aminsójával kezel­jük vizes közegben. A keletkező különböző termék túlnyomóan valamely (VII) általános képletű 1-(R-amino)-2-fenil-l-buten-3-on. Bizonyos mennyiségű pi­ridon is képződik ebben a lépésben, ahogy El-Kholy 65 és mtsai. említik. A butanon formileződik, ahogy fent és minden beavatkozás nélkül az (I) képletű 1-helyet­tesített-3-fenil-4(lH>piridonná ciklizálódik. A találmány szerinti eljárással előállítható vegyüle­tek előnyös csoportját alkotják a (II) általános képlet­nek megfelelő származékok, ahol X oxigén-vagy kénatom, R° Ci-C3 -alkil-, C 2 -C 3 -alkenil-, acetoxi- vagy metoxi­csoport, q és p egymástól függetlenül 0,1 vagy 2, az R7 csoportok egymástól függetlenül halogénatomok, C^-Cs-alkilcsoportok, trifluor-metil- vagy Ci-C3 ­alkoxicsoportok, az R8 csoportok egymástól függetlenül halogénatomok, Ci-C3 -alkilcsoportok, trifluor-metil- vagy Ci-C 3 ­alkoxicsoportok, vagy két R8 csoport, amennyi­ben szomszédos o- és m-helyzetben van, a fenil­gyűrűvel, amelyhez kapcsolódik valameb/ 1-naftű­csoportot alkot. A találmány szerinti eljárással előállítható vegyüle­tek egy másik előnyös csoportját alkotják a (III) általános képletnek megfelelő származékok, ahol az egyes helyettesítők jelentése az előzőekben megadott. A (III) általános képletű vegyületek legelőnyösebb képviselői azok a származékok, ahol R1 trifluor-metil­csoport. Az előzőekben, említett általános képleteknél az általános kémiai elnevezéseket a szokásos jelentésük értelmében használjuk. így például a Ci-C3 -alkil-, C2 -C 3 -alkenil-, C 2 -C 3 -alkinil-, Ci-C 3 -alkoxi-, Ci-Cs­alkil-, C2 -C 8 -alkenil-, C 2 -C 8 -alkinil-, d-Ce-alkil-, C2 -C 6 -alkenil- és a C 2 -C 6 -alkinilcsoport elnevezés metil-, etil-, izopropil-, vinil-, allil-, metoxi- izoprop­oxi-, propargil-, izobutil-, hexil-, oktil-, 1,1-dimetil­pentil-, 2-oktenil-, pentil-, 3-hexinil-, l-etil-2-hexenil-, 3-oktüíil-, 5-heptenil-, l-propil-3-butinil- és krotil­csoportot jelöl. A C3 -C 6 -cikloalkil-csoport, úgyszintén a C4-C 6 ­cikloalkenil-csoport megjelölés ciklopropil-, ciklobu­til-, ciklohexil-, ciklobutenü-, ciklopentenil- és ciklo­hexadienü-csoportot képvisel. A C4-C8 -cikloalkila]kil-csoport ciklopropil-metil-, ciklobutíl-metil-, ciklohexil-metil-, és ciklohexil-etil­csoportokat jelöl. A Ci-Cj-alkanoiloxi-csoport elnevezés formiloxi-, acetoxi- és propioniloxi-csoportokat képvisel. A Ci-C3 -alkoxikarbonil-csoport metoxikarbonil-, etoxikarbonil- és izopropoxi-karbonil-csoportot je­lent. A Ci-C3 -alkilszulfoniloxi-csoport metilszulfonil- és propilszulfonil-csoportot jelöl. A halogénatom megjelölés fluor-, klór-, bróm- és jódatomra vonatkozik. A találmány szerinti vegyületek savaddíciós sókat alkothatnak, amelyek a találmány szerinti vegyületek hasznos változatai. Az előnyös sók a hidrohalogeni­dek, így a hidrojodidok, hidrobromidok, hidroklori­dok és a hidrofluoridok. A szulfonsavas sók különö­sen előnyösek. Ilyen sók a szulfonátok, metil-szulfo­nátok és a toluol-szulfonátok. Az 1-helyettesítetlen piridon közbenső termékeket úgy is előállíthatjuk, hogy NH3 -t alkalmazunk YNH 2 képletű vegyület helyett a fenti eljárás során vagy Benary és Bitter szerinti eljárással dolgozunk. A piridont ezután az egyes helyzetben valamely R-halo- . 3

Next

/
Thumbnails
Contents