169687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-fenil-5-helyettesített -4(1H)-piridon-(tion)-származékok előállítására és ilyen vegyületeket tartalmazó herbicid szerek

4 Hasonló módon készíthetők 3,5-difenil-4(lH)-piri­donok valamely megfelelő gyűrűben helyettesített l,3-difenil-2-propanonnak formamiddal és formami­din-acetáttal való reagáltatása útján. Visszafolyatás közben végrehajtott reakció a megfelelő 3,5-difenil- 5 4(lH)-piridont szolgáltatja, amely a kívánt 1-helyette­sítő halogenidjével reagáltatva a kívánt (I) képletű vegyületet adja. Az új vegyületek az (I) általános képletnek felel­nek meg. Ebben a képletben 10 X oxigén- vagy kénatom, R Ci-C3-alkilcsoport, halogénatommal, ciano-, karboxil- vagy metoxi-karbonil-csoporttal he­lyettesített Ci—C3 -alkilcsoport, C 2 -C 3 -alke­nil-, C2 -C3-alkinü-, Ci-C 3 -alkoxi-, acetoxi- 15 vagy dimetil-amino-csoport, azzal a megszorí­tással, hogy R legfeljebb 3 szénatomot tartal­maz, az Rí csoportok egymástól függetlenül halogénato­mok, Ci-Cs-alkil-, halogénatommal helyettesi- 20 tett Ci-Cg-alkil-, fenil-, ciano-, Ci-C3 -alkoxi­csoporttal mono-szubsztituált Cj-Cs-alkilcso­portok, C2 -C 8 -alkenilcsoportok, halogénatom­mal helyettesített C2-C8 -alkenilcsoportok, C2 -C8-alkinilcsoportok, halogénatommal he- 25 lyettesített C2 -C 8 -alkinilcsoportok, C 3 -C 6 ­cikloalkil- C4 -C 6 -cikloalkenil-, C 4 -C 8 -cikloal­kilalkil-, Ci-C3 -alkanoiloxi-, Ci-C 3 -alkilszul­foniloxi-csoportok, fenilcsoportok, halogén­atommal, CrCs-alkilcsoporttal, Ci-C3 -alkoxi- 30 csoporttal vagy nitrocsoporttal mono-szubszti­tuált fenilcsoportok, nitro-, ciano-, karboxil-, hidroxil-, Ci-Cs-alkoxikarbonil-csoportok, -0-R3, -S-R 3 vagy -S0 2 —R 3 csoportok lehetnek, ahol 35 R3 Ci-Ci 2 -alkilcsoport, halogénatommal helyet­tesített Ci-Ci2-alkilcsoport, fenilcsoporttal, ciano- vagy Ci-C3 -alkoxicsoporttal mono­szubsztituált Ci-Ci2 -alkilcsoport, fenilcso­port, halogénatommal, Ci-C3 -alkilcsoporttal, 40 Ci-C3 -alkoxi- vagy nitrocsoporttal mono­szubsztituált fenilcsoport, C3 -C6-cikloalkil, C4 -C 8 cikloalkilalkil-, C 2 -C 12 -alkenilcsoport, halogénatommal helyettesített C2 -Ci 2 -alkenil­csoport, C2 -Ci 2 -alkinilcsoport vagy halogén- 45 atommal helyettesített C2 -C 12 -alkinilcsoport, azzal a megszorítással, hogy R3 legfeljebb 12 szénatomot tartalmaz, R2 halogénatom, hidrogénatom, cianocsoport, Ct -C3 -alkoxi-karbonü-, Cj -C 6 -alkilcsoport, ha- 50 logénatommal vagy Ci -C3 -alkoxicsoporttal he­lyettesített Ci-C6 -alkilcsoport, C2 -C 6 -alkenil­csoport, halogénatommal vagy Ci-C3 -alkoxi­csoporttal helyettesített C2 -C 6 -alkenilcsoport, C2 -C 6 -alkinilcsoport, C 3 -C6-cikloalkil-csoport 55 halogénatommal, Ci-C3 -alkil- vagy Ci^C 3 -alk­oxicsoporttal helyettesített C3 -C 6 -cikloalkil­csoport, C4-C6 -cikloalkenil-csoport, C4 -C 8 cik­loalkilalkil-csoport, fenil-Ci-C3 -alkilcsoport, fu­ril-, naftil-, tienilcsoport, -O-R4, -S-R4, 60 -SO-R4, -S02 -R, vagy egy (a) képletű csoport, ahol R4 valamely Ci-C 3 -alkilcsoport, halogénatommal helyettesített (VCValkilcsoport, C2 -C 3 -alke­nilcsoport, halogénatommd helyettesített'65 C 2-C 3-alkenilcsoport, benzil-, fenilcsoport vagy halogénatommal, Ci-C3 -alkil- vagy Ci-C3 -alkoxicsoporttal helyettesített fenilcso­port, az R5 csoportok egymástól függetlenül halogénato­mok, d-Cs-alkilcsoportok, halogénatommal helyettesített Ci-C8 -alkilcsoportok, fenil-, ciano- vagy Ci-Cs-alkoxicsoporttal mono­szubsztituált Ci-Cg-alkilcsoportok, C2 -C 8 -al­kenilcsoportok, halogénatommal helyettesített C2 -C 8 -aÚcenilcsoportok, C 2 -C 8 -alkinilcsopor­tok, halogénatommal helyettesített C2 -C 8 -alki­nilcsoportok, C3 -C 6 -cikloalkil-, C 4 -C 6 -cikloal­kenil-, C4 -C 8 -cikloalkilalkil-, Ci-C 3 -alkanil­oxi-, Ci-Cs-alkilszulfoniloxi-csoportok, fenil­csoportok,; halogénatommal, Ci-C3 -alkil-, Ci-C3 -alkoxi- vagy nitrocsoporttal mono he­lyettesített fenilcsoportok, nitro-, ciano-, karb­oxil-, hidroxil-, Ci-C3-alkoxi-karbonil-csopor­tok, -0-R6 , -S-R 6 , -SO-R 6 vagy -S02 -R 6 csoportok, ahol R6 valamely C1-C12 -alkilcsoport, halogénatom­mal helyettesített Ci-Ci2 -alkilcsoport, fenil-, ciano- vagy Ci-C3 -alkoxicsoporttal mono­szubsztituált Ci-Ci2 -alkilcsoport, fenilcso­port, halogénatommal, Ci -C3 -alkil-, Ci -C3 -alk­oxi- vagy nitrocsoporttal monoszubsztituált fenilcsoport, C3 -C 6 -cikloalkil-, C 4 -C 8 -cikloal­kilalkil-, C2 -Ci 2 -alkenilcsoport, halogénatom­mal helyettesített C2 -Ci 2 alkenilcsoport, C 2 -Ci2 -alkinilcsoport vagy halogénatommal he­lyettesített C2 -Ci 2 -alkinilcsoport, azzal a megszorítással, hogy R6 legfeljebb 12 szénato­mot tartalmaz, m és n egymástól függetlenül 0,1 vagy 2 értékű szám, azzal a kikötéssel, hogy amikor X oxigénatom, R metilcsoport, és R2 helyettesítetlen fenil­csoport akkor, ha m értéke 1 vagy 2. Ezeket az (I) általános képletnek megfelelő vegyü­leteket és savaddíciós sóikat úgy állítjuk elő, hogy valamely (IV) általános képletű vegyületet, ahol R1, R2 és m jelentése a fenti, valamely formilező szerrel vagy aminoformilező szerrel ciklizálunk akkor, ha Q1 és Q 2 helyettesítők egyike két hidrogénatom, a másika pedig =CHNHY csoport, ahol Y hidrogénatom, hidroxil csoport, C1-C3-alkilcsoport, halogénatommal, ciano-, karboxil- vagy metoxi­karbonil-csoporttal helyettesített Ci-C3 -aíkilcsoport, C2 -C 3 -alkenil-, C 2 -C 3 -alkinil-, Ci-C 3 -alkoxi- vagy di­metil-amino-csoport, azzal a megszorítással, hogy Y legfeljebb 3 szénatomot tartalmaz, vagy egy YNH2 általános képletű vegyülettel ciklizálunk, ahol Y jelentése a fenti, vagy annak savaddíciós sójával végezzük a ciklizálást akkor, ha Q1 és Q2 mindegyike egymástól függetlenül =CHOH vagy =CHN(R9 ) 2 csoport, ahol az R9 csoportok egymástól függetlenül Ci-C3 -alkilcsoportok, vagy az R 9 csoportok azzal a nitrogénatommal, amelyhez kapcsolódnak pirrolidi­no-, piperidino-, morfolino- vagy N-metilpiperazino­csoportot alkotnak, 2

Next

/
Thumbnails
Contents