169687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-fenil-5-helyettesített -4(1H)-piridon-(tion)-származékok előállítására és ilyen vegyületeket tartalmazó herbicid szerek

MAGYAR SZABADALMI 169687 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: jdj\ Bejelentés napja: 1975. VIII. 27. (EI-642) A 01 N 9/00 C 07 D 213/02 w Uniós elsőbbségei: 1974. VIII. 27. (501 424 sz.) 1975. VII. 3. (591 661 sz.) Amerikai Egyesült Államok • ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977.X. 31. Feltaláló: TAYLOR Harold Mellon vegyész, Indianapolis, Indiana, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Eli Lilly and Company cég, Indianapolis, Indiana, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 3-fenil-5-helyettesített-4( lH)-piridon-(tion)-származékok előállítására és ilyen vegyületeket tartalmazó herbicid szerek 1 A találmány 3-fenü-5-helyettesített-4(lH)-piridon­(tion)-származékok előállítására szolgáló eljárásra és hatóanyagként ilyen vegyületeket tartalmazó, kikelés előtt és kikelés után alkalmazható,, herbicid szerekre vonatkozik. 5 Ismeretes, hogy a gyomirtás fontos lépés a növény­termesztésben a terméshozam fokozása érdekében, ezért a herbicid szerek fontos anyagok a mezőgazda­ságban, így egyre nagyobb a kereslet az új és hatásos herbicid szerek iránt. 10 Az agrokémia területén végzett nagyarányú kutatá­sok ellenére ezideig még nem sikerült szorosan az (I) általános képlet körébe tartozó hatásos vegyületeket előállítani. A polihalogénpiridonok, amelyek két vagy több klóratomot, valamint más alkil- vagy halogén- 15 helyettesítőt tartalmaznak a piridingyűrűn, ismert herbicid hatóanyagok, de teljes mértékben eltérnek az (I) általános képletű vegyületektől. A szerves kémiai tudomány keretében meglehető­sen széles körben vizsgálták a piridonokat. így például 20 Ishibe és mtsai., J. Am. Chem. Soc. 95, 3396-3397 (1973), kidolgozták a 3,5-difenü-l,2,6-trimetil-4(lH)­piridon átrendezését. Ezek a vegyületek azonban nem rendelkeznek herbicid hatássá. Leonard és mtsai., J. Am. Chem. Soc. 77,1852-1855 (1955), a 3,5-diben- 25 zü-l-metil-4(lH)-piridonok szintézisét írják le, de ezek a vegyületek szintén nem herbicid hatásúak. Ugyanezek a szerzők leírták a 3,5-di(helyettesített­benzilidén)tetrahidro-4-piridonokat is, de ezeknek a vegyületeknek nincs herbicid hatása. 30 Light és mtsai, J Org. Chem. 25,538-546 (1960) számos 4-piridonvegyületet, ideszámítva a 2,6-difenil­l-metil-4(lH)-piridont is, valamint fenilgyűrűn he­lyettesített megfelelő vegyületeket írnak le, ezek közül azonban egyik se herbicid hatású. A legújabban közzétett publikációk közül El-Kholy és mtsai. cikke különösen értékes. Ezek a szerzők a 3,5-difenil-l-metil-4(lH)-piridon és a vonat­kozó vegyületek szintézisét írják le a J. Hetero. Chem. 10,665—667, folyóiratban (megjelent 1973.szeptem­ber 7-én), amelynek során metil-amint reagáltatnak 1,5-dihidroxi-2,4-difenil-l,4-pentadien-3-on-nátrium­sóval. Eljárást dolgoztunk ki egy sor új 3-fenil-4(lH)-piri­don(tion) előállítására, amelyek herbicid hatásúak és a gyomnövények szokatlanul széles tartományába tartozó gyomnövények ellen hatásosak. Ugyancsak kidolgoztunk egy új módszert és előállítottunk készít­ményeket, amelyek különösen gyapotültetvényekben használatosak gyomnövények irtására. Az (I) általános képletű vegyületek előállítására szolgáló eljárás egy analóg eljárás. Benary és Bitter, Ber. 61,1058 (1928), az l,5-dihidroxi-2,4-difenü-l,4-pentadien-3-on-dinátriumsó közbenső termék szinté­zisét ismertették, amelyek során l,3-difenil-2-propa­nont etil-formiáttal kondenzáltak nátrium-metoxid jelenlétében. A közbenső pentadienont erős savval semlegesítették és így 3,5-difenil-4-piront állítottak elő. A pironnak ammónium-acetáttal emelt hőmérsékleten való reakciója 3,5-difenil-4(lH)-piridont szolgáltatott. 169687 1

Next

/
Thumbnails
Contents