169567. lajstromszámú szabadalom • Készülék ívelt pályán mozgó felvonóknál a felvonószerekrény függőleges irányban való tartására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 169567 Ä A bejelentés napja: 1973. IL 23. (LI—242) Nemzetközi osztályozás: B 66 B 7/02 IJgP A bejelentés elsőbbsége: Svédország: 1972. II. 24. (2278/72) ORSZÁGOS A közzététel napja: 1973. XI. 28. TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1977. IX. 30. Feltalálók: HEDMAN Jarl mérnök, Skellefteá, WESTERLUND Tage mérnök, Skellefteá, Svédország Tulajdonos: Linden-Álimak AB., Skellefteá, Svédország Készülék ívelt pályán mozgó felvonóknál a felvonószekrény függőleges irányban való tartására A találmány tárgya készülék ívelt pályán mozgó felvonóknál a féívohószékrény függőiégés helyzet­ben váló tartására. A készülék a felvonószékrény függőleges helyzetben való tartására alkalmas, beál­lító szerkezetet, továbbá egy, a felvonószékrény dő­lését jelző és a beállító szerkezetet vezérlő hajlást érzékelő szervet foglal magába. Az ilyen típusba tartozó felvonók, mint például egyetlen fogasléc mentén egy felvonóaknában moz­gó felvonók, melynél az akna különböző szakaszai­ban a pálya hajlása különböző, vagy pedig olyan felvonók, melyek egy épületben változó hajlásszögű pályán mozognak, rendszerint a hajlást jelző készü­lékkel vannak felszerelve. Az alkalmazott készülék többnyire egy iga és annak közvetítésével kapcsolók vezérlik a beállító szerkezetet. Ennek az ismert megoldásnak az a hátránya, hogy a felvonószekrény pontos függőleges helyzetbe való állítása, valamint a lengő mozgás megfelelő csillapítása azonos idő­ben csak igen nehezen biztosítható. Az ingás szer­kezet elhelyezése ezen túlmenően igen nagy teret vesz igénybe. A fentiekben vázolt hátrányokat küszöböljük ki a találmány szerinti megoldással. A találmány sze­rinti kialakítás ívelt pályán mozgó felvonóknál al­kalmazható készülékre vonatkozik. A készülék al­kalmas a felvonószekrény függőleges helyezetben való tartására. A készülék beállító szerkezetet, to­vábbá egy dőlést jelző eszközt foglal magába, mely utóbbi jelzi a felvonószekrény ferde helyzetét, és al­kalmas a beállító szerkezet vezérlésére. A találmány szerinti készüléket az jellemzi, hogy a hajlást jelző eszköz legalább két közlekedő edényt foglal magá­ba, melyek folyadékkal vannak feltöltve, egymas-5 tói meghatározott távolságban helyezkednek el és a felvonószekrényhez vannak csatlakoztatva, a készü­lék továbbá olyan szervvel rendelkezik, mely érzé­keli a tartályokban a mindenkori folyadékszintet és ennek folytán alkalmas a beállító szerkezet vezér­lő lésére. A találmány szerinti készülék szokványos felvo­nókészülékeknél alkalmazható, előnyösen a folya­dékkal töltött tartályokat egymástól a lehető legna­gyobb távolságban helyezzük el úgy, hogy a dőlés 15 legkisebb változása a tartályban a folyadékszint vál­tozását vonja maga után és ez elegendő ahhoz, hogy működésbe hozza a beállító szerkezetet szokványos folyadékszintjelző eszközök útján és ilyen módon biztosítható a felvonószekrény pontos függőleges 20 helyzetbe való visszaállása. A tartályok elhelyezésé­hez csak igen kis térre van szükség és azoknak a felvonószekrényben való elhelyezésére számtalan, a kívánalomnak megfelelő lehetőség adódik. A tartá­lyok között a folyadék áramlásának csillapítása igen 25 egyszerű módon, fojtószelep közbeiktatásával való­sítható meg. A találmány szerinti készülék egy példaképpen] kiviteli alakját a továbbiakban a csatolt rajz kapcsán ismertetjük. 30 A csatolt rajzon az 1. ábra egy ívelt felvonóakná-169567 1

Next

/
Thumbnails
Contents