169567. lajstromszámú szabadalom • Készülék ívelt pályán mozgó felvonóknál a felvonószerekrény függőleges irányban való tartására

3 169567 4 ban mozgó felvonószekrényt szemléltet, melyben a találmány szerinti közlekedő edények (tartályok) vannak elhelyezve. A 2. ábra a tartályokat a szükséges folyadékszint­jelző eszközökkel ábrázolja. 5 Az 1 felvonószekrény a 3 vízszintes tengely körül elfordíthatóan a 2 kereten van felszerelve. A 2 keret az 5 kerekek segítségével a 4 ívelt pályán mozog, hajtása a 6 hajtószerkezet útján történik, ez a haj­tószerkezet példaképpen fogaskerekek útján a 4 10 ívelt pálya fogaslécébe illeszkedik. A 6 hajtószerke­zet a 7 csukló segítségével van a 2 kerettel össze­kapcsolva. A mozgási pálya ívelt felülettel van ki­képezve, így példaképpen 9 bányaakna esetében a 8 fallal. 15 A pálya hajlásának mértéke a vízszintes síkhoz viszonyítva változik, ahogy a 2 keret az 1 felvonó­szekrénnyel végighalad a 4 ívelt pályán. Annak ér­dekében, hogy az 1 felvonószekrény mindig függő­leges helyzetben legyen, függetlenül az akna hajlá- 20 sától, a felvonószekrényen egy beállító szervet he­lyezünk el. Ez a beállítószerv a 10 elektromotort, az általa hajtott 11 csapot és a 12 csavart foglalja ma­gába. A 12 csavar csuklósan kapcsolódik a 2 keret­hez és a 11 csap forgása következtében a felvonó- 25 szekrény felső részével közelebb vagy távolabb ke­rül a 2 kerettől. A 10 elektromotor vezérlése egy szerkezet útján történik, mely a folyadékkal töltött két 13 és 14 tartályt foglalja magába. A két tartály a 15 vezeték 30 útján van egymással összekapcsolva. A tartályokban a 16 folyadékszintet példaképpen a 17 úszó érzéke­li, ilyen úszót, amint azt a 2. ábrán szemléltetjük, elegendő csak az egyik tartályban elhelyezni. A 17 úszó által érzékelt folyadékszintértéknek a 10 elekt- 35 romotorhoz való továbbítására az úszón példakép­pen két 18 permanens mágnest alkalmazhatunk, me­lyek egyike érintkezés nélkül a burkolat 19 illetve 20 mágneses kapcsolót működteti, a 21 és 22 vezeté­ken keresztül. Ezek a mágnesek vezérlik a 10 elekt- 40 romotort és ennek következtében a 12 csavar bizto­sítja a felvonószekrény függőleges helyzetét. Ami­kor a folyadékszint a 23 szint alá süllyed, a 19 kap­csoló a 21 vezetéken keresztül egyik irányban mű­ködteti a 10 elektromotort és mihelyt a folyadék­szint a 24 szintet éri el, a 20 kapcsoló a 22 vezeté­ken keresztül a 10 motort az ellenkező irányban működteti. Kapcsolók természetesen mindkét tartályban is el­helyezhetők, amennyiben ez szükségesnek mutatko­zik. Az érzékelő szerv maximális érzékenységének biztosítása érdekében a 13 és 14 tartályokat egy­mástól a lehető legnagyobb távolságban helyezzük el a felvonószekrénynek a 3 tengely körüli forgási irá­nyában. A tartályban alkalmazott folyadék előnyösen olaj lehet. A folyadék mozgását a 13 és 14 tartályok kö­zött előnyösen a 15 vezetékbe iktatott 25 fojtószelep segítségével csillapítjuk. Szabadalmi igénypontok 1. Készülék ívelt pályán mozgó felvonóknál a fel­vonószekrény (1) függőleges helyzetben való tartá­sára, mely készülék a felvonószekrénynek függőle­ges helyzetben való tartását biztosító beállító szer­kezetet és a felvonószekrény dőlésszögét érzékelő hajlást jelző, és a beállító szerkezetet vezérlő esz­közből áll, azzal jellemezve, hogy a hajlást jelző eszköz legalább két, folyadékkal töltött közlekedő edényből, tartályból (13, 14) áll, melyek egymástól, előnyösen a lehetséges legnagyobb távolságban van­nak elhelyezve, és a felvonószekrényhez (1) vannak kapcsolva, a tartályokban pedig a folyadékszint ér­zékelésére, illetve a beállító szerkezet vezérlésére alkalmas eszköz, előnyösen úszó (17) van. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alak­ja azzal jellemezve, hogy a tartályokat (13, 14) ösz­szekötő vezetékbe (15) a folyadékmozgás csillapí­tására alkalmas fojtószelep (25) van beiktatva. 2 rajz, 2 ábra A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 77.4627.66-42 Alföldi Nyomda, Debrecen — Felelős vezető: Benkő István igazgató 2

Next

/
Thumbnails
Contents