168553. lajstromszámú szabadalom • Műanyagból készült menetes záróelem hozzákapcsolt biztosítógyűrűvel, valamint eljárás annak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IV. 23. (SE-1560) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság, 1970. V. 22. - P 20 24 990.5-Közzététel napja: 1972.1. 12. Megjelent: 1977. VII. 15. 168553 Nemzetközi osztályozás: B 65 D 41/38 Feltaláló: Werner Deussen, kereskedő, Niederwallruf/Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Stella - KG. Werner Deussen, Niederwall­ruf/Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Műanyagból készült menetes záróelem hozzákapcsolt biztosítógyűrűvel, valamint eljárás annak előállítására 1 A találmány tárgya műanyagból készült mene­tes záróelém hozzákapcsolt biztosítógyűrűvel, amelynél a biztosítógyűrű a menetes záróelem első alkalommal történő nyitásakor a menetes ku­paktól elszakad, és ezáltal felismerhetővé vá­lik, hogy a tartályt már kinyitották. Hozzákapcsolt biztositógyürüvel ellátott záróelemek különböző megoldásmódokban ismerete­sek, így például az 1 252 132, valamint az 1 396 019 lajstromszámú francia szabadalmi le­írások, továbbá az 1 932 04l számú NSZK közre­bocsájtási irat aluminiumlemezből készült olyan zárókupakokat ismertet, amelyek nyitott pere­mük fölött perforációval rendelkeznek, amely fe­lett a záróelem vissza van hajtva a palacknyak menettel ellátott részére, és különleges szer­számuk segítségével a menet alakjához van iga­zitva. A perforációval elválasztott biztosítógyű­rű a palack vagy tartály szállitógyürtíje alá van peremezve. Az első alkalommal történő kicsa­varáskor a perforáció mentén a biztosítógyűrű elválik a tulajdonképpeni menetes záróelemtől, és a palack nyakán marad, miáltal azonnal föl­ismerhetővé válik, hogy a menetes záróelemet már kinyitották. A fémkupaknak a palacknyak menetes részére való rásajtolása utján azonban ezeknél a mene­tes záróelemeknél nem lehet kielégítően tömí­tett mérést biztosítani. Ezek a menetes záróele­mek ugyanis csupán a palack szájának kisméretű gyürüfelülete mentén tömitenek. Ez világosan kitűnik az 1 932 04l számú NSZK közrebocsájtási iratból, amely foként ennek a tömitési problé­mának a megoldásával foglalkozik. A fémkupak meneteinek gyenge kiképzése könnyen ahhoz vezethet, hogy fölhúzzák a kupa­kot. Ezenkivül a z ilyen jellegű menetes záróele­mek alkalmazása abszolút varratmentes kialakítá­sú palackmenetet tételez föl, ami azonban a pa­lack gyártását igen nagymórtékben megne,heziti és megdrágítja. A palackmenete kialakuló legkisebb sorja ugyanis - ami normálmenetes záróelemnél annak működését egyáltalán nem befolyásolja - megaka­dályozza az ilyen fémből készült menetes záró­elemek nyitását, amelyek csavarmenetét csupán a 5 palackmenetre való rásajtolás tartja. Ezen túl­menően az ilyen fémből készült záróelemek csu­pán az aránylag nagy falvastagságú palackokra szerelhetők föl, mivel a zárókupaknak a csavar­menetre való fölsajtolásakor jelentős nagyságú nyomóerők lépnek föl. 10 Ismeretesek ezenkivül műanyagból készült hozzákapcsolt biztosítógyűrűvel ellátott mene­tes záróelemek is. Noha ezek mindegyike előre kialakított csavarmenettel rendelkezik, és igy a palackmenet és a zárókupak menete között jó illeszkedést biztosit, mégis az ilyen záróele-15 mek szerkezeti kialakításuk folytán bonyolultak és emellett drága előállítási technológiát igé­nyelnek, A 455.5^5 lajstromszámú svájci szabadalmi leirás, valamint az 1 824 606 számú NSZK hasz-20 nálati minta-leirás olyan hozzákapcsolt bizto­sitógyürüvel rendelkező menetes záróelemeket ja vasol, amelyek - noha különben külső megjelené­sükben az előbbiektől eltérnek, - mégis azok mindkét döntő hátrányával, rendelkeznek. így pél dául a biztosítógyűrű belső kerülete mentén fo-25 gazásra, a palacknak felületén pedig ennek meg­felelő ellenfogazásra van szükség. Az ilyen kisméretű fogakkal kialakított fo gazások azonban olyan tűrési problémákat vetnek föl, amelyek az eddigiekben minden palack- il­letve tartály-előállitó cég törekvéseit meghiu-30 sltották. Amennyiben pedig a szükséges geomet­riai pontosságot nem tartják be, akkor a tar­tály és a biztosítógyűrű között - súrlódások, il­letve elcsúszások is keletkeznek a mindenképpen szükséges axiális irányú mozgásukon kivül, és igy a menetes záróelem feladatát teljesíteni 35 nem tudja. 168553

Next

/
Thumbnails
Contents