168553. lajstromszámú szabadalom • Műanyagból készült menetes záróelem hozzákapcsolt biztosítógyűrűvel, valamint eljárás annak előállítására

168553 Az 1 824 606 lajstromszámú NSZK használati minta leirás szerinti menetes záróelem a záró­kupak köpenyfelületéből radiális irányban ki­nyúló lamellák jelenléte folytán az emiitett hátrányokon fölül még túlságosan bonyolult is. Ezek a lamellák a menetes záróelemek a zárási irányban való elforgatásakor egy további merőle­ges irányú fogazás mentén a biztositógyürün föl­fekszenek, a nyitási irányban való kicsavaráskoi pedig attól el kell válniuk, A ^55,5^5 lajstromszámú svájci szabadalmi leirás szerinti menetes záróelem még egy továb­bi hátrányt *is rejt magában, mégpedig annak a ténynek következtében, hogy az előirt szakadási helyen az anyag elvékonyitása marás segítségé­vel előállított horony utján van biztositva. Ezért a záróelemnek két munkafolyamaton kell vé­gigmennie. Ezen belül először a tulajdonképpeni előál­lítási müveletet fröccsöntési eljárással törté­nik, majd ezt követi a forgácsolási eljárással történő utómegmunkálás, A megmunkáláskor kelet­kező marási forgácsot a megmunkálási müvelet során elektrosztatikusán feltöltődő záróelem ma­gához vonzza, és arról egyáltalán nem, vagy csak igen nehezen lehet eltávolítani. Az 1 kj2 119 számú NSZK közrebocsájtási irat szerint kialakított záróelem is igen bonyo­lult és nagy költséggel előállítható palackot eredményez, A biztosítógyűrű belső oldalán ugyanis meghatározott hajlásszög alatt - amely mindig kisebb, mint 90° - befelé irányuló la­mellákat kell kialakítani, amelyek a záróelem nyitásához való forgatáskor ütközőinek támasz­kodnak. Ezek az ütközők a palack nyakán helyezked­nek el, és igy a biztosítógyűrű további elfor­dulását megakadályozzák, A palack első alkalom­mal történő lezárásakor csak a lamellák a meg­felelően kialakított ütközők ménén - amelyek fogakra emlékeztetnek - elcsúsznak. Az imént emiitett záróelemnél csakúgy, mint számos más hasonlónál a biztosítógyűrű a zárókupak alsó gyűrűszerű felülete mentén több csatorna utján - amelyek az összekötő nyelvek helyét jelölik ki — vannak fröccsöntéssel kia­lakítva. Az összekötő nyelvek ilyenkor mindig ugyanabban a sikban helyezkednek el, mint a zá­rókupak és a biztosítógyűrű köpenyfelülete, vagy esetleg ezzel párhuzamos sikban, amely az előbbi sikhoz képest kismértékben el van tolva. Annak érdekében, hogy ezeket az összekötő nyelveket, valamint a biztositógyürüket megfe­lelő formában fröccsönteni lehessen, olyan szerszámok szükségesek, amelyek két egymáshoz képest 90°-ban elhelyezkedő sikban kell hogy nyithatók legyenek. Ezek úgynevezett pofás vagy tolattyus szerszámok lehetnek. Az ilyen szerszámok azonban az egyetlen szerszámban és egyidejűleg előállítható menetes záróelemek darabszámát szigorúan korlátozzák, és emiatt az előállítási költségeket tekinté­lyes mértékben megnövelik. Ennek oka egyrészt maga a bonyolult szerszámok előállításának költ­ségessége, másrészt a gép-, illetve szerszámegy­ségre, valamint az időegységre vetitett arány­lag csekély elérhető termékszám. Annak érdekében, hogy a palack szállitógyü­rüjén lévő biztosítógyűrű utólagos aláperemezó­sét fölöslegessé lehessen tenni, kialakítottak már olyan műanyagból készült menetes záróeleme­ket is, amelyeknél a biztosítógyűrű valamilyen befelé nyúló hurka szerű peremmel rendelkezik, E peremet a záróelem fölcsavarásakor - mivel rugalmas anyagból van előállítva - a palack szállitógyürüjére rá lehet gyűrni, A fröccsöntő csatornák leszakadásának megakadályozása érde­kében a záróelem és a biztosítógyűrű hullámvo­nal alakú üregekkel rendelkezik, amelyek oly módon vannak kialakítva, hogy a záróelem föl­csavarásakor a biztositógyürüt az elfordulómoz­gás során magával viszik, alacsavaráskor pedig - tehát az előbbivel ellentétes értelmű forgó­mozgáskor - ezek egymástól eltávolodhatnak egé­szen az összekötő fröccsöntő csatornák elszaka­dásáig. Az ilyen jellegű fröccsöntött biztositó— gyűrűk előre kialakított és a palack szállitó­gyürüje alá nyúló belső hurkaszerü peremek kö-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 vetkeztében a palack szállitógyürüjénél szigorú gyártási tűréseket kivannak, annak érdekében, hogy a záróelein lecsavarásakor a hurkaszerü pe­rem ne legyen a fröccsöntő csatornák átszakadá­sa nélkül a palack szállitógyürüjén át lehúz­ható. A fentiek értelmében a találmány feladata olyan hozzákapcsolt, biztosítógyűrűvel ellátott, műanyagból készült menetes záróelem létrehozása, melynél a záróelem a fentiekben részletezett hátrányok nélkül egyszerűen és olcsón állitható elő, a palack-, illetve tartálynyilások megbíz­hatóan tömítettek, és ugyanakkor a tartály egy­szer már végrehajtott kinyitását vitathatatla­nul fölismerhetŐvé teszi. A találmányi gondolat értelmében a feladat oly módon van megoldva, hogy a záróelemhez olyan biztositógyürü van kapcsolva, amelynek belső átmérője nagyobb, mint a zárókupak külső átmérője, továbbá, hogy a keskeny összekötő nyelvek a zárókupak és a biztositógyürü palást­felületére megközelítőleg merőleges sikban he­lyezkednek el, tovbbá, hogy a sima belső felü­lettel rendelkező biztositógyürü alsó pereme a palack szállítógyürüjót átfogja. A találmány szerinti hozzákapcsolt bizto­sítógyűrűvel ellátott, műanyagból készült mene­tes záróelem előállítására szolgáló eljárás lé­nyege abban van, hogy a biztosltógyürüt fröccs­öntési eljárással egyetlen műveleti lépésben a nyitás esetén előirt szakadási sikba belenyúló, csupán egyetlen sikban nyiló szerszám segítsé­gével állítjuk elő, a biztosltógyürüt pedig az Összekötő nyelveket kijelölő csatornák utján a zárókupak peremére fröccsöntjük. Látható, tehát hogy nem szükséges olyan szerszám, amely 90°-ban kétfelé nyilik, és igy aránylag egyszerű, egyetlen sikban nyitódó szer­számot lehet alkalmazni, amely az egyidejűleg és egyetlen műveleti lépésben előállítható me­netes záróelemek számát egyáltalán nem korlátoz­za. Az eddig ismert, csatornák utján fröccsön­tött biztositógyürükkel ellátott menetes záró­elemek esetében - amennyiben azokat utólag pe­remezni kellett, vagy előre kialakított belső hurkaszerü peremmel kellett rendelkezniük- a fröccsöntő csatornák azonos irányban helyezked­tek el, mint a biztositógyürük és a menetes zá­róelemek. Igy a szerszámok felépítése miatt az elválasztó fugákat két, egymáshoz képest 90 -ban hajló sikban kellett kialakítani, mig ezzel szemben a találmány szerinti javaslat alapján az összekötő csatornák vannak megközelítőleg 90 —os szögben a menetes záróelem és a tömitŐ-gallér között elhelyezve, ami technológiailag a legegyszerűbb eszközökkel létrehozható. A találmányt kiviteli példa kapcsán, raj­zok alapján ismertetjük közelebbről. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti menetes záró­elemmel ellátott palack hosszmetsze­te fölcsavart állapotban, de a biz­tositógyürük aláperemezóse előtt, a 2. ábra appalack fölülnézete a biztosítógyű­rűvel ellátott találmány szerinti menetes záróelemmel, a 3» ábra a találmány szerinti menetes záró­elemmel ellátott palack oldalnézete, miután a biztositógyürü alápereme­zése megtörtént, a ^. ábra a találmány szerinti menetes záró­elemmel ellátott palack oldalnézete a már egyszer végrehajtott kinyitás után. Az 1. ábra értelmében az 1 palack nyakán a 2 külső csavarmenet és e 2 külső csavarmenet alatt a 3 szállitógyürü helyezkedik el. A tu- . lajdonképpeni k zárókupak műanyagból van froccs­öntve, és az 1 palack 2 külső csavarmenetének megfelelő 5 belső csavarmenettel rendelkezik. E szabványos k zárókupak peremén a 6 biztosító­gyűrű helyezkedik el, amely több csatorna ut­ján, amelyek a keskeny 7 összekötő nyelvek he­lyeit kijelölik, - van fröccsöntéssel előállít­va. A találmányi gondolat értelmében a 6 biz­tosítógyűrű belső átmérője kismértékben megha­ladja a k zárókupak külső átmérőjét; mig a kes-2

Next

/
Thumbnails
Contents