166819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új szubsztituált polimetiléndiaminok előállítására

166819 viszketést csillapító és antiallergikus szerként hasz­nálhatók. A találmány szerint az I általános képletű új ve­gyületeket a következő ismert módszerekkel állít­hatjuk elő: 5 a) Valamely VI általános képletű aminoketont redukálunk. Ebben a képletben Rx, Ar és m a fenti jelentésűek. Redukáló szerként komplex hidrideket, például 10 litiumalumíniumhidridet vagy nátriumbórhidridet, vagy hidrogént és hidrogénező katalizátorokat, például platinát, palládiumot vagy Raney-nikkelt használunk. A redukciót Meerwein-Ponndorf-mód­szerével is végezhetjük. 15 A VI általános képletű kiindulási vegyületeket például valamely VII általános képletű vegyület­nek valamely VIII általános képletű diaminnal kondenzálószer, például nátriumkarbonát vagy a VIII általános képletű vegyület feleslegének jelen- 20 létében való reakciójával állítjuk elő. A VII álta­lános képletben Ar' olyan Ar általános képletű cso­portot jelent, amelyben a fenolos hidroxilcsoportok szabadok vagy hidrolitikusan, alkoholitikusan vagy hidrogenolitikusan lehasítható védőcsoportokkal vé- 25 dettek. Az I általános képletű végtermék acilcso­portjai szintén védőcsoportként szolgálhatnak. A VIII általános képletben R' hidrogénatomot vagy hidrogenolitikusan lehasítható csoportot, előnyö­sen adott esetben szubsztituált benzilcsoportot je- 30 lent, a többi jel a fenti jelentésű. A VI általános képletű vegyületek előállítására a VII általános képletű vegyületeknek a VIII álta­lános képletű diaminokkal való kondenzációja során 35 kapott reakciótermékről adott esetben a védőcso­portokat ismert módon hidrolízissel, illetve hidro­genolízissel lehasítjuk. b) Valamely IX általános képletű vegyületről 40 — ebben a képletben Ar' és/vagy —NR' — általá­nos képletű csoport eltávolítandó csoportot tartal­maz, a többi jel a fenti jelentésű — a megfelelő cso­portokat eltávolítjuk. A csoportok eltávolítását jel­legüktől függően ismert módon hidrolízissel, alko- 45 holízissel vagy hidrogénezéssel végezzük. Az a) és b) eljárásváltozatot kombinálhatjuk is oly módon, hogy a redukciót és a vódőcsoport leha­sítását a reakciókörülmények alkalmas megválasz­tásával egy berendezésben végezzük. 50 A IX általános képletű kiindulási vegyületeket úgy állíthatjuk elő, hogy valamely X általános kép­letű aminoketont a megfelelő alkohollá redukáljuk vagy valamely XI általános képletű epoxidot vala­mely VIII általános képletű diaminnal reagáltatunk. 55 Ezekben a képletekben a jelek a már megadott je­lentésűek. Ha a találmány szerinti vegyületeket racemát alakjában kapjuk, akkor ezeket kívánt esetben szét­választjuk optikai antipódjaikra. Kívánt esetben a 60 kapott szabad bázisokat átalakítjuk savaddíciós sókká vagy a kapott savaddíciós sókat szabad bá­zisokká vagy más savval alkotott sóvá alakítjuk át. A találmány szerinti új vegyületeket ismert mó­don a galenikus gyógyszerészetben szokásos segéd- 65 és hordozóanyagokkal alkalmas gyógyszerkészít­ményekké, például tablettákká, drazsékká, kap­szulákká, aeroszolokká, kenőcsökké, tinktúrákká, oldatokká dolgozzuk fel. A következő példák néhány gyógyszerkészítményt szemléltetnek. Tabletták Egy tabletta tartalma: a találmány szerinti hatóanyag sztearinsav szőlőcukor 0,020 g 0,006 g 0,574 g 0,600 g Előállítás: Az alkotórészeket ismert módon feldolgozzuk a megadott összetételű tablettákká. Broncholitikum­ként való felhasználás esetén a hatóanyag mennyi­ség 5 és 50 mg között változhat, és adott esetben a szőlőcukor mennyiségét megfelelően növeljük vagy csökkentjük. Kenőcs 100 g kenőcs tartalma: a találmány szerinti ható­anyag 0,200 g füstölgő sósav 0,011 g nátriumpiroszulfit 0,050 g cetilalkohol és sztearilalko­hol egyenlő arányú keve­réke 18,000 g fehér vazelin 5,000 g mesterséges bergamottolaj 0,075 g desztillált vízzel kiegészítve 100,000 g-ra Az alkotórészeket ismert módon kenőccsé feldol­gozzuk . Inhalációs aeroszol (bronchólitikum) összetétel: a találmány szerinti hatóanyag 0,20 sr. szójalecitin 0,05 sr. hajtógáz keverékkel ki­egészítve 100,00 sr-re (Frígen 11, 12 és 114) A készítményt előnyösen aeroszolos palackba adagolószelepen át töltjük. Az adagolást úgy állít­juk be, hogy egy adag 0,05—2,0 mg legyen. Na­gyobb adagok részére a készítményt nagyobb ható­anyag tartalommal (1%-ig) alkalmazzuk. Parenterális felhasználáshoz egyszeri adagként 5—-100y hatóanyagot tartalmazó ampullákat állí­tunk elő. A következő példák szemléltetik a találmány sze­rinti eljárást. A hőmérsékleti adatokat Celsius-fok­ban adjuk meg. Azonosító fizikai adatként egy jól kristályosodó só olvadáspontját közöljük. 1. példa N ,N' -Bisz-(ß,3,5-trihidroxifenetil)-2,5-dimetil-2,5-diamino-hexán-dihidroklorid 2,5-Dimetil-2,5-diaminohexántacetonitrilben nát­riumkarbonát jelenlétében kétszeres mólnyi meny-2

Next

/
Thumbnails
Contents