166478. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új 4-helyettesített piperidino-alkanonoxim-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. I. 17. Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1972. í. 28. (221,822) Közzététel napja: 1974. VIII. 28. Megjelent: 1976. VI. 30. (Rí—499) 166478 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 29/02 29/10 29/12 Feltalálók: Carr Albert Anthony vegyész, Cincinnati, Kinsolving Clyde Richard gyógyszerész, Terrace Park, Meyer Donald Ralph vegyész, Cincinnati, Ohio, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Richardson—Merrell Inc., New York, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás új 4-helyettesített piperidino-alkanonoxim-származékok előállítására i A találmány új 4-helyettesített piperidino-alkanon­oxim-származékok, elsősorban 4-difenil-metil-, 4-(<x­-hidroxi-a-fenil-benzil)- és 4-difenil-metilén-piperidino­alkanonoxim-származékok előállítására szolgáló eljá­rásra vonatkozik. 5 A találmány szerinti új helyettesített piperidin-szár­mazékok, amelyek antihisztamin, allergiaellenes és bronchustágító hatással rendelkeznek, az (I) általános képletnek felelnek meg. E képletben R hidroxil-csoportot és 10 R1 hidrogénatomot jelent, vagy R és R1 együtt egy második kötést alkotnak az R és R1 csoportokat hordozó szénatomok között, n 1—3 értékű pozitív egész szám, Z fenil- vagy helyettesített fenilgyököt képvisel, 15 ahol a helyettesített fenilgyökön levő szubsz­tituens halogénatom, így klór-, fluor-, bróm­vagy jódatom, 1—4 szénatomos egyenes vagy elágazó szénláncú, rövidszénláncú alkil-cso­port, 1—4 szénatomos rövidszénláncú alkoxi- 20 -csoport vagy di-(rövidszénláncú)-alkilamino­-csoport lehet és a fenilgyűrű para-helyzetében kapcsolódhat. A találmány oltalmi köre kiterjed az (I) általános kep­letű vegyületek gyógyszerészetileg elfogadható savad- 25 díciós sóira és az egyes geometriai izomerjeire is. Az (I) általános képletből világosan kitűnik, hogy a találmány szerinti vegyületek (II) általános képletű 4-difenil-metil-piperidin-származékok, (III) általános képletű 4-(oc-hidroxi-oc-fenil-benzil)-piperidin-származé- 30 kok vagy (IV) általános képletű 4-difenil-metilén-pipe­ridin-származékok lehetnek. A (II), (III) és (IV) általá­nos képletekben n és Z jelentése az előzőekben meg­adottakkal egyezik. A találmány szerinti vegyületek leírásánál használt rövidszénláncú alkil-csoport megjelölésen 1—4 szén­atomos egyenes vagy elágazó szénláncú alkil-csoporto­kat értünk. Olyan rövidszénláncú alkil-csoportok pél­dáiként, amelyek az (I)—(IV) általános képletekben, vagy a di-(rövidszénláncú)-alkilamin szubsztituensben vagy a Z helyettesítőn, amikor az helyettesített fenil­gyököt képvisel, levő N-(rövidszénláncú)-alkilpiperazin szubsztituensben lehetnek jelen, metil-, etil-, n-propil-, n-butil-, izopropil-, izobutil- és terc-butil-csoportok em­líthetők. A találmány szerinti vegyületeknek nincs központi idegrendszert izgató és depressziót előidéző hatásuk, így különösen hasznosak, mint antihisztaminok, allergia­ellenes szerek hatóanyagai, továbbá mint bronchus­tágítók. Az (I) általános képletű találmány szerinti vegyüle­tek közül legelőnyösebbek azok a származékok, ame­lyekben n értéke 3. A találmány oltalmi köre kiterjed az előzőekben em­lített találmány szerinti vegyületek gyógyszerészetileg elfogadható savaddíciós sóira, geometriai izomerjeire és ezek sóira is. A találmány szerinti vegyületek gyógy­szerészetileg elfogadható savaddíciós sói a megfelelő szervetlen és szerves savakkal alkotott addíciós sók. Megfelelő szervetlen savak példái a következők: klór-166478 1

Next

/
Thumbnails
Contents