165023. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dinitro-benzolszármazékok előállítására

SZABADALMI 165023 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Ä SZOLGALATI TALÁLMÁNY Ä Bejelentés napja 1972. V. 4. (CI-1233) Nemzetközi osztályozás C 07 c 79/12 C 07 c 79/28 C 07 c 143/40 C 07 c 143/42 ^^ Elsőbbsége: ORSZÁGOS Közzététel napja 1974. I. 28. TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent 1976. VII. 05. f'p|t;,l;ilo' PáloM I-ndrc, vegyészmérnök, 28%, Dr. Harsánvi Kaiman vegyészmérnök 44% Héja Gergely vegyészmérnök, 20%, dr Korbonits Dezső vegyészmérnök 8%, Budapest Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Eljárás dinitro-benzolszármazékok előállítására Korábbi szabadalmunkban ismertettük 2,6-dinitro­-4 (metiltioV fenol ("v'\t néven S-metil-2.6-dinitro 4-tio-fenol)-ipari megvalósításra alkalmas előállításmód­ját. lalalmanyunk tárgya eljárás (1) általános kepletü dinitro-benzolszármazékok előállítására, - mely kép­letben X jelentése halogén vagy hidroxilcsoport, A jelentése meülszulfinil- vagy metilszulfonilcsoport és amennyiben X jelentése halogén, A jelentése metiltio-csoport is lehet, azzal jellemezve, hogy (II) képletű 2,6-dinitro^-(me­tiltio)- fenolt halogénezőszerrel és|vagy kívánt esetben oxidálószerrel reagáltatunk tetszőleges sorrendben. Fenol- vegyületeknek a megfelelő halogénbenzol­származékká való alakítása meglehetősen ritka és jobbára csupán elvi érdekességű folyamat a technika jelenlegi állása szerint. E reakció az alapvegyületnél vagy elektronkül­do csoportokkal lendeikezo származékoknál (aikil, alkoxi, hidroxi, amino) csak nehézkesen hajtható végre; az ipari szintézis szempontjából ezek a termé­kek más utón könnyebben hozzáférhetők. E reakció növekvő jelentőségre tesz szert erős elektronszívó csoporttal orto és/vagy pára helyzetekben szubszti­tuált halogénbenzolok előállítására, minthogy egy­részről a fenolos csoport halogénre való kicserélése könnyebben hajtható végre, ha a fenoloshidroxilcso­?0 25 30 port savasságát ezek a szubsztituensek erősítik, más­részről ismeretes, hogy a halogén szubsztituens —I és +T effektusánál fogva már önmagában is nehezíti a benzolgyűrű elektrofil szubsztitúcióját. Különösen nehézkes mindkét orto és pára helyzetben erős elektronszívó csoportokkal szubsztituált halogénben­zolvegyületek közvetlen előállítása. E folyamatok viszont rendkívül könnyen végezhetők el fenolokkal. A 2,6-dinitro-halogénbenzolszármazékok előállí­tása lenolbol most azért vauk kedvezményezetté, mert - mint erre korábbi szabadalmunkban rámutat­tunk, - a 2,6-dinitro-4-(metiltio)- fenol könnyen előállítható ipari termékké vált Klórbenzolból kiin­dulva az A jelentésének megfelelő kén-tartalmu szubsztituensek közül csak az A=S02CH 3 helyette­sítőt tartalmazó vegyület állítható elo (lásd 2. sz. ábra) körülményesen, több lépésben. Másrészről e vegyületek közül a 4-(metiltio)- klórbenzol más metil­tio vegyületekhez hasonlóan nem nitrálható (Ber. 86, 1049 (1953)). A 4-(metilszulfonil> klórbenzol nitrá­lása irányítás szempontjából egyértelmű folyamat, azonban a dinitrálás kivitelezése a 154.617 sz. magyar szabadalom szerint oleumot és füstölgő 100%-os salétromsavat igényel. Ezek részint költségesebbek az általunk használt reagenseknél (tömény kénsav, 1,4 fajsúlyú salétromsav), részint munkabiztonsági szem­pontból növekvő veszélyt jelentenek. Mint az előzőekben rámutattunk, fenolok átalakí­tása a megfelelő aromás klórvegyületté meglehetősen korlátozott alkalmazású vegyi folyamat. Legtöbb 165023

Next

/
Thumbnails
Contents