164851. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dibenzoxirén- azepin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. IX. 29. (TA-1212) Elsőbbsége Japán, 1971. IX. 30. (76971/71) 1972. VIL 24. (74448/72) 1972. VIL 28. (76324/72) Közzététel napja: 1973. XI. 28. Megjelent 1975. XI. 10. 164851 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/04 C 07 d 41/08 feltaláló KawashimaKenya vegyész, Isnniro Toshihiro vegyész, Osaka, Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japán Eljárás dibenzoxirén-azepin-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás erős antikonvulzív, antiepolepsziás, antineuralgiás, különösen antitrigemi­nális és antiarritmiás hatással rendelkező új dibenzo­xirén-azepin- származékok előállítására. A találmány tárgya közelebbről ejárás az (I) általános képletű vegyületek előállítására. A kép­letben R hidrogénatomot, rövidszénláncú aödí­csoportot, rövidszénláncú alküaminocsoporttal szub­sztituált rövidszénláncú alkilcsoportot, aminocsopor­tot vagy valamely (1) vagy (2) általános képletű csoportot jelent, mely utóbbiakban R2 jelentése 1-3 szénatomszámú alkiléncsoport, R3 jelentése hidrogén­atom vagy metilcsoport és n jelentése 1 vagy 2. Ismeretes, hogy a karbamazepinek (dibenz[b,f]aze­pin- 5-karboxamidok) és az 1, la, 6, 10b- tetrahidro­ciklopropa [d]dibenz[b/] azepin- 6-karboxamid-szár­mazékok antikonvulzív hatással rendelkeznek. Ilyen vegyületeket ismertet például a 906 452 sz. brit szabadalmi leírás. A találmány szerinti eljárással elő­állítható vegyületek antikonvulzív hatása erősebb ezeknél az ismert származékoknál. Az (I) általános képletben szereplő R csoport jelentéseire az alábbi példákat ismertetjük: alkil­csoport, így metil-, etil-, n-propil- vagy izopropilcso­port; rövidszénláncú alküaminocsoporttal szubszti­tuált rövidszénláncú alkücsoport, így dimetilamino­propü-, dietilaminopropil-, dimetüaminometil-, di­etilaminoetil-, dipropüamino-propücsoport; aralkil­csoport, így benzÜ-, fenetil- vagy fenilpropilcsoport; arilcsoport, így fenü-, tolil- vagy xüücsoport. Az (I) általános képletű vegyületeket a találmány 1648B1 tárgyát képező ehárás szerint a következőképpen állíthatjuk elő. Tetszés szerinti (I) általános képletű vegyületet előállíthatunk úgy, hogy a (III) általános képletű vegyületeket - amely képletben X és Y egymástól függetlenül halogénatomot, így klór-, bróm-, jód- vagy fluoratomot és Z hidroxilcsoportot jelent, vagy Y és Z együttesen epoxicsoportot és X halogénatomot jelent - (IV) általános képletű aminnal reagáltatunk, amely utóbbi képletben R jelentése megegyezik a fent megadottakkal („a" eljárásváltozat). Azokat az (I) általános képletű termékeket, ame­lyekben R hidrogénatomot, rövidszénláncú alkü­csoportot vagy (1) vagy (2) általános képletű cso­portot jelent, mely utóbbiakban R2, R 3 és n jelentése a fenti, úgy állíthatjuk elő, hogy a (II) általános képletű vegyületeket, - amely képletben R' rövid­szénláncú alkilcsoportot vagy egy (1) vagy (2) álta­lános képletű csoportot jelent, mely utóbbiakban R2, R3 és n jelentése a fenti, egy szerves persawal reagáltatjuk, („b" eljárásváltozat). A „b" eljárásváltozatban a szerves persavat a (II) általános képletű vegyületre vonatkoztatva több mint 1 ekvivalensnyi mennyiségben, előnyösen 1-20 ekvi­valeflsnyi mennyiségben alkalmazzuk. Szerves persavakra az alábbi példákat említjük meg: alifás persavak, így perhangyasav, perecetsav, perpropionsav, per-n-vajsav, perizovajsav, peradipin­sav, triklőrperecetsav, trifluorperecetsav, monoper-3Q maleinsav; aromás persavak, %y perbenzoesav, m-klór­perbenzoesav, p-nitroperbenzoesav, monoperftálsav. 10 15 20 25

Next

/
Thumbnails
Contents