164851. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dibenzoxirén- azepin-származékok előállítására

3 164851 4 A persavakat adott esetben magában a reakció­elegyben állítjuk elő: e célból a karbonsav vagy karbonsavanhidrid és hidrogénperoxid elegyét alkal­mazzuk. a „b" eljárásváltozat szerinti reakciót előnyösen olyan szokásosan alkalmazott oldószerben valósítjuk meg, amely a reakció lefutását nem akadályozza. Oldószerként például az alábbi anyagokat használ­hatjuk: halogénezett szénhidrogéneket, így diklór­metánt, kloroformot, széntetrakloridot, 1,2-dik­lóretánt; aromás szénhidrogéneket, így benzolt, to­luolt, xilolt,; zsírsavakat, így ecetsavat; étereket, így etilétert vagy tetrahidrofuránt; alkoholokat, így meta­nolt vagy etanolt; ketonokat, így acetont vagy me­tiletilketont Oldószerként előnyösen halogénezett szénhidrogéneket vagy aromás szénhidrogéneket hasz­nálunk. A reakciót célszerűen savkatalizátor, így kénsav, foszforsav, aktivált alumíniumoxid jelen­létében végezzük, vagy a reakcióelegyhez a persavat stabilizáló terméket, például telítetlen foszfor­savésztert, így di-(2-butenil)- 2-(2-etilhexil)- foszfátot vagy dioktil-(3-pentanil)- foszfátot adunk. A reakciót előnyösen -10 - 150 C°, célszerűen 0-100 C° hőmérsékleten hajtjuk végre. Az „a" eljárásváltozatot adott esetben szintén oldószer jelenlétében valósítjuk meg. Oldószerként alkoholokat, így metanolt, etanolt, propanolt vagy pentanolt, továbbá benzolt, toluolt, xilolt, etüetert, kloroformot vagy ezek elegyeit alkalmazzuk. A reak­cióhőmérséklet -10 200 C , előnyösen 0-150 C°. A (IV) általános képletű amin és a (III) általános képletű vegyület - ahol Y = halogénatom, Z = hidroxicsoport és X - halogénatom - közötti reakció során a (III) általános képletű vegyületre vonatkoz­tatva legalább egy mól amint és legalább 2, előnyösen 2-60 mól savmegkötőszert alkalmazunk. Savmeg­kötőszerként adott esetben magát az amint is használ­hatjuk vagy tetszés szerinti bázikus kémhatású anya­"> got alkalmazhatunk, így trialkilamint, így trietilamint, trimetilamint, tri-n-propilamint, tri-izo-propilamint, tributilamint vagy trihexilamint; alkálikarbonátot, így nátriumkarbonátot vagy káliumkarbonátot; alkálihi­drogénkarbonátot, így nátriumhidrogénkarbonátot vagy káliumhidrogénkarbonátot. Ha a (IV) általános képletű amint olyan (III) általános képletű vegyülettel hozzuk reakcióba, amelyben Y és Z együttesen epoxicsoportot alkot, akkor az amint a (III) általános képletű termékre vonatkoztatva legalább egymól mennyiségben, a sav­megkötőszert szintén legalább egy mól, előnyösen 1 -60 mól mennyiségben alkalmazzuk. A (IV) általános képletű amint bázis vagy savad­diciós só alakjában reagálhatjuk. Ha a reakcióban aminsót alkalmazunk, akkor a reakciót előnyösen a bázist szabaddá tevő alkálilúg jelenlétében valósítjuk meg. Alkálilúgként a fent említett anyagokat alkal­mazhatjuk. A reakcióidő általában félórától több óráig terjedhet. A reakció befejeződése után a vég­terméket szokásos módon különíthetjük el, így az oldószer desztillációjával, elválasztással, oldószerben 1. Táblázat — így kloroformban vagy etanolban — végzett tisztí­tással vagy extrakcióval. Azokat a (III) általános képletű vegyületeket, amelyekben Y és Z együttesen epoxicsoportot és X halogénatomot jelent, például úgy állíthatjuk elő, 5 hogy az (V) általános képletű vegyületet - amely képletben X jelentése megegyezik a fent megadot­takkal - szerves persawal reagáltatjuk. A reakciót a „b" eljárásváltozathoz hasonlóan valósíthatjuk meg. Azokat a (III) általános képletű vegyületeket, 10 amelyekben Y és X halogénatomot, Z hidroxi­csoportot jelent, úgy állíthatjuk elő, hogy az (V) általános képletű vegyület és szerves persav reakció­termékét halogénhidrogénsawal reagáltatjuk. Ebben a reakcióban halogénhidrogénsavként pél-15 dául sósavat, brómhidrogénsavat vagy jódhidrogén­savat alkalmazhatunk. A halogénhidrogénsavat le­galább egy mól, előnyösen 1-5 mól mennyiségben használjuk az (V) általános képletű vegyület és a szerves persav közti reakciótermékre vonatkoztatva. 20 A reakciót tetszés szerinti közömbös oldószerben megvalósíthatjuk, így aromás szénhidrogénekben, pél­dául benzolban vagy toluolban; éterekben, így etilé­terben, tetrahidrofuránban vagy dioxánban; észte­rekben, így etilacetátban. A visszafolyató hűtő alatt 25 forralt reakcióelegyben a reakció általában egy óra alatt végbemegy. Az (I) általános képletű vegyületeket konvulzió, epilepszia trigeminális eredetű neuralgia vagy arritmia kezelésére alkalmazhatunk. A tablettává, porrá, gra-30 nulátummá, kapszulává, cséppé, injekcióvá stb. ala­kított termékek napi adagja felnőtteknél általában 200-1500 mg. Az alábbiakban a találmány szerinti eljárást - az oltalmi kör korlátozása nélkül - példák segítségével 35 mutatjuk be. A példákban a súlyrész és térfogatrésx mennyiségek közötti viszony gramm-milliliter ará­nyának felel meg. 40 1. példa 2,56 súlyrész 5H-dibenz [b.fjazepin- 5-karbonil­kloridhoz (előállítást Id. pl. az 1 136 707 sz. NSZK-beli szabadalmi leírásban) hozzáadunk 26 térfogatrész 45 etanolt és 2,36 súlyrész n-propilamint, majd az elegyet 50 percen keresztül visszafolyató hűtő alatt forraljuk. A fenti idő eltelte után az elegyet vákuum­ban szárazra pároljuk, a ; párlási maradékhoz 30 térfogatrész etilacetátot és 20 tértogatrész vizet 50 adunk, majd az elegyet összerázzuk. A szerves fázist elválasztjuk, kétszer vízzel, majd telített vizes nát­riumklorid-oldattal mossuk. Végül az oldatot nát­riumszulfáton megszárítjuk és vákuumban bepároljuk. A száraz, kristályos maradékot 2:1 térfogatarányú 55 hexán-benzol-elegyből átkristályosítva 2,12 súlyrész N-propil- 5H-dibenz [b,f] azepin- 5-karboxamidot kapunk, Op.: 137-139 C°. Hozam: 763%­Az 1. táblázatban megadott vegyületeket a fen­tiekhez hasonlóan állítottuk elő. Kiindulási anyag termék át kristályo­sításnál al­kalmazott oldószer termék olvadás­pontja (C°) 5H-dibenz[b,f] azepin5-karbonil-N-benzil-5H-dibenz[b,f] metanol 137-140

Next

/
Thumbnails
Contents