164524. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4H-s-triazolo[4,3-a] - [1,4] benzodiazepin-származékok és N-oxidjaik előállítására

3 164524 4 pszichoszedatív, antikonvulzív, trankvilláns és alta­tó hatás teljes megtartása mellett azáltal, hogy egy R^ 5 J>N-CH2-R2 ^ általános képletű aminometil-csoportot - ahol R] és R2 jelentése megegyezik a fenti meghatározás 10 szerintivel — vittünk be a 4H-s-triazolo[4,3-a][l,4]­benzodiazepin-molekulába. A találmány a fenti ismertetett új felismerés gyakorlati hasznosításán alapul. A fentiek értelmében tehát a találmány tárgyát 15 olyan új kitűnő szedatív, trankvilláns, antikon­vulzáns és altató hatású triazolo-benzodiazepin­-származékok és közbenső termékeik előállítása képezi, amelyek az izomrelaxáns hatástól messze­menően mentesek és amelyek kémiai szerkezetük 20 szempontjából a fent meghatározott (I) általános képletnek felelnek meg. Az (I) általános képletben szereplő Rx és R 2 alku-csoportok egyenes vagy elágazó szénláncúak lehetnek és 1-4 szénatomot tartalmazhatnak, 25 ezek az alkilcsoportok tetszőleges helyzetben hidroxilcsoporttal helyettesítve is lehetnek. Az ilyen alkilcsoportok jellemző példáiként a metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, terc-butil-, hidroxietil-, hidroxipropil-, hidroxi-izopropil- stb. 30 csoportok említhetők. Az Rí és R2 alkilcsoportokból a szomszédos nitrogénatommal együtt képezett gyűrűsaminocso­portok 5—6 tagú telített gyűrűből állhatnak, e gyűrűk még egy nitrogén- vagy oxigénatomot 35 tartalmazhatnak és tetszőleges helyzetben rövid­szénláncú alkil- vagy hidroxialkil-csoporttal lehet­nek helyettesítve. Ezek az alkil- illetőleg hidroxi­alkilcsoportok pl. az Rt és R 2 alkilcsoportok példáiként említett ilyen fajta csoportok lehetnek, 40 előnyösen 1—3 szénatomos alkilcsoportok szerepel­hetnek ilyen helyettesítőként. Az említett gyűrűs aminocsoportok jellemző példáiként az etilén­imino-, pirrolidino-, piperidino-, morfolino-, pipe­razino-, N-helyettesített piperazino- [pl. N-(2-hid- 45 roxietil)-piperazidono-, N-(3-hidroxipropii)-pipera­zino-, N-metil-piperazino- vagy N-etil-piperazino-] és hasonló csoportok említhetők. Az A gyűrű helyettesítőjeként 8-helyzetű halogénatom, nitro-, trifluormetil- vagy rövidszén- 50 láncú a kücsoport szerepelhet, a B gyűrű helyettesítője a 2- vagy 4-helyzetben állhat és halogénatom vagy rövidszénláncú alkoxicsoport lehet. Halogénatomként klór-, bróm-, jód- és fluoratomok szerepelhetnek, a helyettesítőként 55 ugyancsak adott esetben szereplő alkilcsoportok előnyös példáiként 1—3 szénatomos alkilcsopor­tokat, mint a metil-, etil-, propil- és izopropilcsc­portot említjük, a helyettesítőként szereplő alko­xicsoportok előnyösen ugyancsak 1—3 szénatomo- 60 sak lehetnek, mint a metoxi-, etoxi-, propoxi­vagy izopropoxicsoport. A találmány szerinti eljárással előállítható új 4H-s-triazolo[4,3-a][l,4]benzodiazepin-származékok az edőbbiekben már említett izomrelaxáns hatás- 65 tói való mentességük mellett még azzal a további fontos előnnyel is rendelkeznek a már ismert hasonló kémiai szerkezetű diazepin-származékokkal szemben, hogy trankvilláns hatásuk is lényegesen erősebb. így a már idézett 335136 sz. svéd szabadalomban ismertetett 6-fenil-8-klór-4H-s-tria­zolo[4,3-a][l,4]benzodiazepin trankvilláns hatása egéren, a morfin-ciklus gátlásán alapuló kísérlet­ben, orális beadás esetén: ED50 =21 mg/kg. Ugyanilyen módon meghatározva, a találmány szerint előállított, az 1-helyzetben az alább megadott R helyettesítőt tartalmazó új vegyületek ED5 o -értékeit az alábbi táblázat tartalmazza: R ED50 egéren, p. 0. mg/kg metilamino-metil- 1,5 0-hidroxietilamino-metil- 1,5 ciklohexilamino-metil- 1,5 dimetilamino-metil- 0,75 dietüanrino-metil- 1,2 Az (I) általános képletű vegyületek előállítása a találmány értelmében oly módon történhet, hogy valamely (II) általános képletű vegyületet - ahol az A és B gyűrűk az (I) általános képlet meghatározásában megadott módon helyettesítve is lehetnek és a 4-helyzetű nitrogénatom N-oxid alakban is lehet - egy (III) általános képletű vegyülettel — e képletben X halogénatomot, R3 rövidszénláncú alkilcsoportot képvisel -reagáltatunk, majd az így kapott (IV) általános képletű közbenső terméket — ahol X jelentése megegyezik a fenti meghatározás szerintivel, az A és B gyűrűk a fent megadott módon helyettesítve is lehetnek és az 5-helyzetű nitrogénatom N-oxid alakban is lehet — ammóniával vagy valamely ^>N-H R* általános képletű primer vagy szekunder aminnal — ahol Rj és R2 jelentése megegyezik a fenti meghatározás szerintivel reagáltatjuk. A fenti eljárás e két reakciólépését az alábbiakban (A) és (B) reakciólépésként fogjuk említeni. A fenti (II), (III) és (IV) általános képletekben szereplő X által képviselt halogénatom klór-, bróm-, vagy jódatom lehet, az R3 helyén szereplő rövidszénláncú alkü-csoport pedig az A és B gyűrűk lehetséges helyettesítőiként említett alkil­csoportokkal egyező csoport lehet. (A) reakciólépés Az (A) reakciólépést szobahőmérsékleten foly­tatjuk le, vagy jéggel történő hűtés mellett, előnyösen valamely erre alkalmas oldószer és egy alkalmas savas katalizátor jelenlétében. Az oldó­szer pl. valamely alkohol, mint metanol vagy etanol, valamely szerves amin, mint piridin, 2

Next

/
Thumbnails
Contents