162864. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-alkil5-alkilaminoindolok előállítására

162864 3 4 és toluol, továbbá az éterek, mint a tetrahidro­furán és dietiléter; a két utóbbi oldószer hasz­nálata előnyös. Redukálószerként egy fémhidri­det, például lítiumalumMumhidridet, nátrium­alumíniumhidridet, diizobutilalumíniumhidri­det, és előnyösen diboránt használunk. A reak­cióhőmérséklet nem lényeges, de kedvező a reakciót 10 és 80 C°, főleg 20 és 40 C° között végrehajtani. A reakció befejeztével a reduká­lószer például a reakciókeveréknek híg ásványi savval való kezelésével elbontható. Az el járás­változat hozama 60—90%. A c) eljárásváltozatot önmagában ismert mó­don, célszerűen iners szerves oldószerben, pél­dául dioxánban, benzolban vagy toluolban vagy az V általános képletű alkilhalogenid feleslegé­ben, végezzük. A reakcióhőmérséklet célszerűen 10—100 C°, előnyösen 40—70 C°. A reakciót egy savmegkötőszer, például egy tercier amin, mint a trietilamin vagy egy szervetlen bázis, például egy alkálifómkarboinát, mint a nátrium- vagy káliumkarbonát, jelenlétében is végrehajthat­juk. Az eljárásváltozat hozama 40—80%. Az így kapott I általános képletű vegyületek ismert módon szétválaszthatok és tisztíthatók. Az a) eljárásváltozatban kiindulási anyagként használt Ha általános képletű vegyületek (a II általános képlet különleges esete) — ebben a képletben n a fenti jelentésű — újak, és úgy állíthatók elő, hogy VI általános képletű vegyü­leteket — ebben a képletben n a fenti jelentésű — vizes oldószerben ásványi savval hidrolizá­lunk. A Ha általános képletű vegyületek előállítá­sára használt ásványi sav előnyösen tömény hidrogénklorid. A vizes oldószer víz vagy víz és egy vízzel elegyedő iners oldószer, például ke­vés szénatomos alkohol elegye. A reakcióhő­mérséklet nem lényeges, de kedvező a reakciót 50 és 130 C°, különösen 70 és 110 C° között vé­gezni. Az így kapott Ha általános képletű vegyüle­tek ismert módon szétválaszthatok és tisztítha­tók. A b) eljárásváltozatban kiindulási anyagként használt IV általános képletű vegyületek újak — ebben a képletben m és n a fenti jelentésű —, és úgy állíthatók elő, hogy Ha általános képle­tű vegyületeket egy oldószerben bázisos körül­mények között VII általános képletű vegyüle­tekkel — ezekben a képletekben X klór- vagy brómatomot jelent, és m és n a fenti jelentésű — reagáltatunk. A VII általános képletű vegyületeikkel való reakcióhoz a Ha általános képletű vegyületek szabad bázis vagy savaddíciós sók alakjában használhatók. A reakcióhoz alkalmas oldószerek például szénhidrogének, mint a hexán, heptán, benzol és toluol, éterek, mint a tetrahidrofurán, a reakcióban résztvevő valamelyik vegyület fe­leslege vagy egy tercier szerves amin, előnyösen piridin. Ha nem bázisos oldószert használunk, akkor egy szervetlen savmegkötőszert vagy elő­nyösen egy másik, bázisos oldószert, például pi­ridint is hozzá kell adni a reakciókeverékhez. A reakcióhőmérséklet ugyan nem döntő, de kedvező a reakciót 20 és 50 C°, főleg 20 és 30 C" között végrehajtani. 5 Az így kapott IV általános képletű vegyüle­tek ismert módon szétválaszthatok és tisztítha­tók. A Ha általános képletű vegyületek előállításá­ra kiindulási anyagként használt VI általános 10 képletű vegyületek újak, és úgy állíthatók elő, hogy a VIII képletű vegyületet redukáló alkile­zési körülmények között IX általános képletű vegyületekkel — ebben a képletben n a fenti jelentésű — reagáltatjuk. 15 A VIII képletű vegyület és a IX általános képletű vegyületek reakcióját redukáló alkile­zési körülmények között, az a) eljárásváltozat­ban leírt módon végezzük. 20 A fenti eljárásiban kiindulási anyagként hasz­nált II, III, V, VII, VIII és IX általános képletű vegyületek ismertek, illetve ismert kiindulási anyagokból ismert módon állíthatók elő. A VIII képletű vegyülethez például l-acetil-5-nitroim-25 dolin redukálásával juthatunk. Az I általános képletű vegyületekhez szerke­zetileg legközelebb állnak a 3 255 204 számú Amerikai Egyesült Allamok-beli szabadalmi le­írásban ismertetett 5-karboalkoxi-indolinofe. 30 Ezek színezékként használhatók. A találmány szerint készült termékeknek na­gyon kedvező farmakodinamikai tulajdonságaik vannak. Különösen előnyös a vérzsírszintet és a -koleszterinszintet csökkentő hatásuk. Az 1-35 -(2-oktil)-5-(2-oktilamino)-indolin, l-(2-heptil)­-5-(2-heptilamino)-indolin, l-oktil-5-(2-heptil­amino-indolin, l-nonil-5-(2-heptilamino)-indo­lin és l-hexil-5-(2-oktilamino)-in dolin elhízás el­len is hatásosak. 40 Vérszintcsökkentőszerként alkalmazva a. cél­szerű napi adag 150—1500 mg. Ez 37,5—750 mg­os részletekben naponta 2—4-szer vagy retard alakban adható be. Az elhízás ellen is hatásos vegyületek napi 45 adagja 50—1000 mg, és célszerűen 12,5—500 mg részletekben naponta 2—4-szer vagy re­tard alakban alkalmazzuk elhízás ellen. Az említett célokra az I általános képletű ve­gyületek gyógyszerészetileg elviselhető savaddí-50 ciós sóik formájában is felhasználhatók. A sav­addíciós sók ugyanolyan hatásosak, mint a sza­bad bázisok. A savaddíciós sókhoz úgy jutha­tunk, hogy a bázisokat megfelelő ásványi savak­kal, például hidrogénkloriddal, hidrogénbro-55 middal, kénsavval és foszforsawal, vagy erős szerves savakkal, például p-toluolszulfonsavval, benzolszulfonsavval, metánszulfonsavval és cik­lohexilszulfamoilsavval reagáltatjuk. Az I általános képletű vegyületek, illetve sav-60 addíciós sóik szájon keresztül tabletták, kapszu­lák, granulátumok, elixirek, szuszpenziók vagy szirupok formájában vagy bőrön keresztül in­jekció oldatok vagy szuszpenziók formájában adhatók be. Az ilyen gyógyszerkészítmények is-65 mert módon készíthetők. 2

Next

/
Thumbnails
Contents