162607. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék finomszemcsés enzimkészítmény előállítására

3 162607 4 kéketa tartály fenekén gyűjtjük össze, és egy elválasztóba vezethetjük azoknak a túlságosan nagy részecskéknek az elválasztására, amelyek például az üzem megindulásakor a berendezés hideg részein aglomerálódtak. Alkalmas elválasztó szerv például egy rázószita. A találmány keretébe tartozik a finomszemcsés enzim­készítmény előállítására szolgáló készülék is. Ennek egy lényegében sík felső felületű és szabályosan elhelyezett kerületi fogakkal ellátott forgatható Vízszintes korongja és a korong felső felületére egy folyékony készítményt henger­alakú függöny alakjában rávinni képes, a koronggal kör­körösen elhelyezett szerve van. A készülék alkalmas a folyékony készítménynek a korong kerületén elhelyezett fogakról való centrifugális diszpergálására. A fogak szimmet­rikus háromszög alakúak lehetnek, vagy fűrészfogak, amelyeket a fogak hajlásával ellenkező irányban forgatunk, vagy sugarasan kinyúló, legömbölyített külső végű csapok. A találmány szerinti eljárásban célszerűen használható folyékony keverékek 40 és 60 C*, előnyösen 50 és 55 C* között megszilárduló folyadékok. 60 C* fölötti olvadás­pontúak alkalmazása nem célszerű, mert mint már emlí­tettük, az enzimek általában bomlékonyak. A folyadékot olvadt állapotban tartjuk a forgókorong eléréséig, majd a lebegő részecskéket hűtő közegen, előnyösen levegőn bocsát­juk át a folyékony keverék dermedéspontja alatti hőmér­sékleten, például 30 C*, előnyösen 20 C* alatt. A folyékony enzimkeverékben használható kötőanyagok lágyuláspontja a már fent említett hőmérséklet, vagyis 60 C* alatt előnyösen 40-60 C°-on \megdermednek. A kötő­anyagoknak összeférhetőknek kell lenniük az enzimmel és az esetleges készítménnyel, például mosószerrel, és alkalmasnak kell lenniük arra is, hogy az enzimmel szemcsés terméket alkossanak. Használható kötőanyagok például bizonyos nem ionos felületaktív anyagok, például alkalmas lágyuláspontú zsíralkohol-etilénoxid addíciós termékek. Különösen alkalmas zsíralkohol-etilénoxid addíciós termék a Clf -zsíralkohol-eti­lénoxid addiciós vegyület, amely mintegy 80 etilénoxid egységet tartalmaz molekulánként, és lágyuláspontja 54 C. Enzimeknek az említett tartományban olvadó etilén­adduktumokkal szemcsézés céljából való keverése önmagában ismeretes, de az ismert módszer szerint a szemcsézést úgy végzik, hogy az olvadt etil-adduktumot a poralakú enzimet tartalmazó granuláló korongra viszik fel. Ennek az eljárásnak is az- a fogyatékossága, hogy jelentős mennyiségű por van a kész termékben. Bár a találmány szerinti eljárást elsősorban mosószerekben használható proteölitikus enzimek céljára dolgoztuk ki, más enzimekre, például amilázokra is alkalmazhatók, vagy ilyen enzimek keverékére. Alkalmas továbbá enzimkomplexekre, például polimerekre, mint amilyen egy enzfmnekegy rrialein­sav-sztirol kopolimerrel alkotott komplexe. A találmány szerinti eljárással készült finomszemcsés enzimkészítmény felhasználható például mosószerek alkotó­részeként. Ebben az esetben az enzim előnyösen egy proteöli­tikus, fehérje oldó enzim, például egy bacilus faj által termelt Maxatása. Az ilyen mosószerek azonkívül az enzimtartalmú mosószerekben általában használatos egy vagy több felület­aktív anyagot, például nem ionos vagy anionos felületaktív vegyületeket, amilyen a nátriumbenzolszulfonát, is tartal­maznak. A mosószerek továbbá mosószerekben használatos egyéb anyagokat, például komplex foszfátokat, amilyen a nátriumtripolifoszfát és a nátriumpirofoszfát, foszfátmentes vízlágyítókat, például cianotriecetsavat és sóit vagy nátrium­citrátot is tartalmazhatnak. További segédanyagok lehetnek például vízmentes nátriumszilikát, egyhén lúgos vegyületek, például nátriumhidrogénkarbonát, egy perborát, például nát­riumperborát, töltőanyagok, például nátrium- vagy kalcium­szulfát, valamint karboximetilcellulóz, illatosítok, optikai fehérítőszerek és magának az enzimkészítménynek a fehérí­tésére például titándioxid. A találmány keretébe tartozik továbbá maga a már leírt módszerrel vagy készülékben előállított finomszemcsés enzimkészítmény. A találmány szerinti eljárással és az annak foganatosítására használt készülékkel viszonylag szűk, például 200 ju-700 M mérettartományba tartozó szemcséjű, porszerű, vagyis példá­ul 50 M méretnél kisebb szemcséktől gyakorlatilag mentes enzimkészítmények állíthatók elő. Az így finomszemcsés alakban kapott enzimkészítmények viszonylag nagyon tar­- tósak, ami igen kívánatos mosószerekben való használatuk esetén, különösen ha a mosószer oxidálószert, például per­borátot tartalmaz. A találmány jobb megértésére a következő leírást 10 közöljük csupán példaképpen, hivatkozással a csatolt rajzokra. Az 1. ábra egy forgatható korong és az azt táplálószerv nézete a találmány egyik kiviteli alakja szerint. A 2. és 3. ábra a forgatható korong más kiviteli alakjainak lg nézetét tünteti fel. A4, ábra az 1. ábrán bemutatott készülék oldalnézete, részben metszetben az 1. ábra IV-IV vonala mentén. Az 5. ábra annak a tartálynak a hosszmetszete, amelyben a találmány szerinti készülék elhelyezkedik. 20 Az 1. es 4. ábra a 3 motor által hajtott 2 hajtótengelyre szerelt 1 forgatható korong egyik kiviteli alakját mutatja. Az 1 forgatható korong 4 fogakkal van ellátva, egyenleteséén elosztva a korong kerületén. Ebben a kiviteli alakban a 4 25 fogak szimmetrikus háromszög alakúak. Az enzimet tartal­mazó folyadékot a forgatható korongra az 5 teknőből juttatjuk, amelynek az 1 forgatható korong középpontja közelében és a koronggal koncentrákusan hengeralakú 6 buktatógátja van. A 6 buktatógát az 5 teknő 7 felső és 9 alsó 30 fenekével van összekötve, és az 5 teknőnek 8 belső és 11 külső köralakú oldalfala is van. A folyadékot a teknőbe a 10 csövön át vezetjük a rajzon fel nem tüntetett tartályból. Amikor az 5 teknő elég folyadékot tartalmaz, a folyadék átfolyik a 6 bukógát felső élén az 1 forgatható korongra. A 35 10 cső melegítőszerwel lehet ellátva az enzimtartalmú keve­réknek a kívánt hőmérsékletre való melegítésére a teknőbe való belépése előtt. Az enzimtartalmú folyadéknak alkalmas hőmérsékleten tartására az 5 teknő kettős falai közötti térben melegítő 40 folyadék, például forró víz van, és az keringésben tartható. Amikor az 1 forgatható korong forog, a centrifugális erő a folyadékot kihajtja a korong kerületére és a fogakra, és a folyadék a fogak végén leszakad a fogakról finom cseppek alakjában. 45 A 2. ábrán látható korongnak 4a fűrészfogai vannak az 1. ábra szimmetrikus 4 fogai helyett. Ebben az esetben a korongot a fogak dőlésirányával ellenkező irányban forgat­juk, amint azt a 17 nyíl mutatja. Ez a kiviteli alak előnyösebb, mert a cseppek a fogakat a hátsó élük mentén 50 hagyják el. A 3. ábrán a fogak sugárirányban kifelé nyúló legömbölyí­tett külső végű 4b pálcák. Az 5. ábrán az 1. és 4. ábrán látható készülékkel ellátott hűtőtartályt tüntettük fel. Ebben a tartályban van a hűtőzó-55 na. A 12 tartálynak 13 domború teteje van, erre van rászerelve a cseppképző készülék. Azonkívül a 12 tartálynak kúpos 14 feneke van, amely a 15 lecsapó csőben végződik, ahol a szemcsés termék összegyűjthető. A tartályhoz az 5. ábrán feltüntetett 16 szeparátor 50 tartozhat a durva anyag, például az 1 mm vagy nagyobb szemcséjű elválasztására. Célszerűen a 16 szeparátor rázószita vagy légszeparátor. A 4 fogak és 4a fűrészfogak hossza célszerűen 5-20%-a, előnyösen 7,5-15%-a az 1 forgatható korong átmérőjének. 55 Például egy 40 cm átmérőjű koronghoz 2-8 cm, előnyösen 3-6 cm hosszú fogak célszerűek. A gyakorlatban az ilyen hosszú fogak adnak jó eredményt. 50-100 M-nál nagyobb méretű cseppek létrehozására az 1 forgatható'korongot olyan sebességgel kell hajtani, hogy a 70 cseppek gyorsulása 10 000-25 000 m|secJ , előnyösen 15 000 és 22 000 között legyen. 40 cm átmérőjű korong esetén ezek a gyorsulások percenként 2 100-3 400, előnyösen 2 600-3 200 fordulatnak felelnek meg. Ha nagyobb a gyorsulás, kisebb méretű cseppek hagyják el a •76 korongot. 2

Next

/
Thumbnails
Contents