162409. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiofoszgén előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IV. 8. (GA-1048) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. IV. 17. (P 20 18 381.7) Közzététel napja: 1972. IX. 28. Megjelent: 1974. XI. 15. 162409 Nemzetközi osztályozás: C 01 b 31/26 Feltalálók: Dr. Mägerlein Helmut oki. vegyész, Erlenbach, Dr. Meyer Gerhard oki. vegyész, Obernburg, Dr. Rupp Hans-Dieter oki. vegyész, Erlenbach, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Glanzstoff AG, Wuppertal Német Szövetségi Köztársaság Eljárás tiofoszgén előállítására í A találmány tárgya eljárás tiofoszgén előállítására. A tiofoszgén értékes közbenső vegyület számos szerves kénvegyület mint pl. tiokarbamid, izotiocianát, ditiokar­bamát, tiokarbonát, klórtiohangyasavészterek stb. elő­állításánál. 5 A legrégibb eljárások szerint tiofoszgént úgy állítottak elő, hogy triklórmetánszulfenilkloridot ezüstporral, ónnal és sósavval, ónkloriddal, vassal és sósavval, vassal és ecet­savval, rézporral vagy kénhidrogénnel reagáltatták. A leg­jobb eredményeket az ón + sósav redukalószer biztosi- 10 totta. (Dyson, Organ. Synthese, Vol. 6. 86-91. oldal.) Ez az eljárás azonban egyrészt az ón magas ára, más­részt az alacsony 50 — 60%-os hozam miatt a tiofoszgén ipari előállítására alkalmatlan. A 853 162 számú NSZK szabadalom szerinti eljárással 15 triklórmetánszulfenilkloridot megemelt hőmérsékleten olyan szénhidrogénekkel reagáltatnak, amelyek egyrészt könnyen hidrogént adnak le, vagy amelyeknek hidrogén­atomja legalább részben könnyen helyettesíthető klór­atomokkal. Ennél az eljárásnál a legjobb eredményeket 20 tetralin alkalmazása biztosítja. Az eljárás azonban a szén­hidrogének magas ára következtében gazdaságtalan. To­vábbi hátránya az, hogy a szükséges magas reakcióhő­mérsékleten a triklórmetánszulfenilklorid elbomlása és mellékreakciók következnek be, így a hozam csak kb. 80%. 25 A 2 668 853 számú USA szabadalom szerinti eljárás­nál a triklórmetil-szulfenilkloridot Friedel—Crafts katali­zátorok jelenlétében klóratomokkal könnyen szubsztituál­ható gyűrűs hidrogén-atomokat tartalmazó aromás szén­hidrogénekkel 75 — 250 C közötti hőmérsékleten reagál- 30 tatják. Szénhidrogénként benzol, ezek homológjai vagy származékai, mint pl. a xilolok, illetve klórbenzolok al­kalmazhatók. Ez az eljárás a reakció közben képződő és nehezen értékesíthető klórszénhidrogén-keverék miatt gazdaságtalan, emellett a hozam is mindössze kb. 80% elméleti. A 873 836 számú NSZK szabadalomból ismeretessé vált tiofoszgén előállítására a triklórmetán-szulfenilklorid­nak hidrogénnel történő redukciója. Ennél az eljárásnál a triklórmetán-szulfenilkloridot és fölöslegben levő hidro­gént egy adott esetben töltettel vagy katalizátor hordozó­val megtöltött csőreaktorba 300 — 400 C közötti hőmér­sékleten reagáltatják. Ez az eljárás csak akkor gazdasá­gos, ha körfolyamatban valósítható meg, a körfolyamat azonban a nem reagált reakciókomponensek pótlólagos elválasztási műveletei miatt nagy ráfordítást igényel és keresztülvitele is bonyolult. Emellett az alkalmazott magas reakcióhőmérsékleten a triklórmetán-szulfenilklorid ter­mikusan jelentős mértékben széntetrakloriddá és kénné bomlik el. A tiofoszgén előállítására ismert további két eljárás ér­telmében a triklórmetán-szulfenilkloridot dietilfoszfittal (105 336 számú szovjet szabadalom), illetve sárga fosz­forral (3 150 176 számú USA szabadalom) reagáltatják. Ezeknél az eljárásoknál az előző eljárásokhoz képest az elérhető hozam ugyan magasabb, így 85%, illetve 91% elméleti, a tiofoszgén ipari előállítása azonban ezen az úton a dietilfoszfit, illetve a sárga foszfor magas ára kö­vetkeztében nem jön számításba. A tiofoszgén előállítása céljából az 1 152 827 számú 162409 1

Next

/
Thumbnails
Contents