162141. lajstromszámú szabadalom • Polckiszolgáló berendezés magas polcokkal felszerelt raktárakhoz

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 196-9. X. 02. (SA—2009) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. X. 03. száma: P 18 00 966.0 Közzététel napja: 1972. VII. 28. Megjelent: 162141 Nemzetközi osztályozás: B 65 g 1 04. Feltaláló: Büttner Walter, lakatosmester, München, Német Szövetségi Köztársaság. Tulajdonos: Stahl — und Maschinenbau — Gesellschaft Büttner mbH and Co. KG cég, München, Német Szövetségi Köztársaság Polckiszolgáló berendezés magas polcokkal felszerelt raktárakhoz A talál máiny polckiszolgáló berendezésre vo­natkozik magas polcokkal felszerelt raktárak­hoz, amely egy, a polcok közötti úton levő vízr­szintes futósíneken fel-le haladó kiszolgálóberen­dezésből áll egy körülbelül a teljes polcmagas- 5 ságig terjedő toronnyal, amelyen egy szállító­híd fel és le mozgatható. Magas polcokkal felszerelt raktárcsarnokokat rendszerint úgy építenek meg, hogy a gyakran 10 20—30 m magas polcok állványai egyszersmind a csarnok tartói gyanánt szolgálnak. Ilyen mó­don a csarnoktető számára feleslegesek a külön alátámasztások. Az ilyen magasságú csarnoknál azonban nem lehet elkerülni, hogy a fellépő szél- i5 nyomás okozta erők hatására a csarnoktartók a rajtuk elrendezett raktárcsarnok-oldalfalakkal együtt ki ne lengjenek. A bevezetésben leírt faj­tájú magaspolcos raktárcsarnokok esetében a csarnoktartókat képező polcállványok kilengése 2() is bekövetkezik. Ilyen módon az eddig ismert, a bevezetésben leírt fajtájú raktárcsarnokoknál, amelyeknél a polcok kiszolgálására való beren­dezések vagy a talajon vagy a csarnok tetején vannak vezetve, nehéz a polckiszolgáló berende- 25 zések pontos vezetését megoldani a polcok kö­zötti utakban. Ezen túlmenően a magas polcok kilengésekor és az ezzel kapcsolatos elhajlásból kifolyólag különösen a felsőbb polcok magassá­gában a függőleges irányban helyben maradó 30 polckiszolgáló berendezés fel- és lerakása nehéz­séggel jár. A találmánynak alapját az a feladat képezi, hogy a bevezetőben ismertetett fajtájú, magas polcokkal felszerelt raktárcsarnokokhoz olyan polckiszolgáló berendezést hozzunk létre, amely­lyel a magas polcok nagy kilengési amplitúdója esetén is kizárható a polcok, valamint a polcki­szolgáló berendezés közötti összeütközés, továb­bá lehetségessé válik a polcok pontos és biztos fel- illetve lerakása. Ezt a találmány szerint az­által érjük el, hogy egy polcok közötti úton ide-oda haladni tudó polckiszolgáló beren­dezés tornya annak alsó végétől számítva a ma­gasság 4/7-ed, 5/7-ed része között futósíneken ha­ladó ágyazással van ellátva. Futósínek emellett elhelyezhetők a polcok közötti út két oldalán levő polcok befelé fordított elülső oldalán, és azokhoz is lehet őket erősíteni. A polckiszolgáló berendezés tornyának a ta­lálmány szerint történő ágyazása révén az egész berendezés-torony együttes lengése következik be a szélnyomástól, vagy hasonlóktól fellépő ma­gaspolcos raktárcsarnok lengése esetén, ami azonban jelentősen kisebb, mint a polcok felső végének kilengése és ezáltal nem vezethet ösz­szeütközéshez. A magas polcok kilengései dacá­ra is a polckiszolgáló berendezés, valamint a kétoldalt levő polcok közötti távolság csak je­lentéktelen mértékben változik meg. Ezáltal el-162.141

Next

/
Thumbnails
Contents