161869. lajstromszámú szabadalom • Alagútmarógép

161869 3 tonaági berendezéssel van ellátva. A szabályozó automatákat a forgatónyomaték .vezérli, amelyet a marófejek a marófej tartóra, az úgynevezett forgópajzsra fejtenek ki. Ez a szabályozó automatika azonban a gya­korlatban nem vált be, mert egyrészt szerkezete bonyolult, másrészt működése viszonylag lomha és hajlamos az üzemzavarokra. A feladat, amelyet találmányunkkal meg aka­runk oldani, előtoló gépekhez való olyan sza­bályozó szerkezet létesítése, amely a vele kap­csolt gép tartós optimális terhelését biztosítja, anélkül, hogy túlterhelések veszélyét felidézné. Ez csak a gépvezető szerepének lényeges kor­látozásával énhető el. Az alagútmarógép maró­fejeinek mindegyikén a kerületen behelyezett szerszámok meghatározott névleges teljesítményt jelentenek, amelyet a gépre szerelt villanymotor vagy hidraulikus motor képvisel. Az időegység­ben szétforgácsolt térfogat tehát aszerint az ellenállás szerint, amelyet a különféle kőzetek és formációik a vágószerszámök behatolásával szemben kifejtenek, nagyabb vagy kisebb lesz. Ezzel azonban optimális előtolás biztosítása vé­gett a dob fordulatszámát és az előtolás sebes­ségét kisebb vágási nyomás esetén' növelni, nagyobb vágási nyomás esetén pedig csökken­teni kell. A maró névleges teljesítményét min­dig el kell érni, de nem szabad túllépni. Ezt a bevezetésben körvonalazott alagútmaró­gépnél úgy érjük el, hogy a találmány értelmé­ben a* maródoibot előtoló hajtást sebessógszabá­lyozóval kötjük össze, a sebességszabályozó és a maródobot forgató hajtás közé tachodinamót iktatunk és a sefbességszabályozót állító motor­ral kötjük össze, ezt pedig forgásirányátkapeso­lón és terhelésérzékeny kapcsolótagokon át a marófejeket forgató hajtások tápvezetékeivel csatoljuk. Az ismert berendezések hátrányait a talál­mány szerinti alagútimarógéppel nyilván kikü­szöböljük. A marófejek forgatónyomatékával arányos mérési értékeket ugyanis a maróhajtá­sok természetének megfelelő eszközökkel, pél­dául áramátalakítókkal, forgató nyomatékos kapcsolókkal, stb. származtatjuk. Legalább a maródob és ennek előtolását befolyásoló vezérlő szervek energiaellátását pedig a maródofomotor esetén szabályozható hiidraulikus szivattyúval, az előtolás vonatkozásában pedig szervoszelep­pel az említett mérési értékek függvényében be­folyásol jiuik. A mérési értékeket túlárarai reléken és feszültségcsökkenési reléken, illetőleg túl­nyomású reléken és vákuumreléken át juttatjuk a vezérlő szervekbe. A vezérlést úgy foganato­sítjuk, hogy amikor a marók hajtásának névle­ges teljesítményét a terhelés meghaladja, a niaródofo forgását és az előtolást biztosító hajtó­motor energiafelvételét automatikusan csökkent­jük. Amikor a marók hajtási teljesítménye előre meghatározott legkisebb érték alá eső csökken, a teljesítményt ismét fokozzuk. A találmány szerinti alagútmarógép szabályo­zásának tehát az a lényege, hogy a marófejek terhelését szabályozó impulzusként a maródob forgásának vezérléséhez, illetőleg az előtolás se­bességének szabályozásaira hasznosítjuk. Az alag­útmarógép tehát mindig a marók teljes igénybe-5 vételével üzemeltethető, ímert túlterheléskor mind a doibhajtás, mind az előtolás sebessége automatikusan csökken, túl kis terheléskor vi­szont növekszik. Ugyanekkor valamennyi fo­lyamat a gépvezetőtől függetlenül játszódik le. 10 A találmány további részleteit a rajz alapján ismertetjük. A rajzon: . Az 1. ábra dolbszivattyú átállító szerkezeté­nek kapcsolási vázlata áramrelékkel és irány-15 váltó védőkapcsolóval. A 2. ábra rnaróhajtó motor terhelési dia­gramja. A 3. ábra előtoló henger szabályozásánaJs kapcsolási vázlata taohodiniamóval, szervosze-20 léppel és hidraulikus berendezéssel. A 4. ábra dobforduiatszám és előtolási sebes­ség közötti összefüggés diagramja. Az 5. ábra szabályozó berendezés kapcsolási vázlata előtoló nyomásiimpulzusokkal működte-25 tett fokozat nélküli fordulatszámiállítással. A 6. ábra alagútmarógép példaként! kiviteli alakjának hosszmetszete. A 7. ábra a 6. ábrának megfelelő kereszt­metszet. 30 Az 1. ábrán látható két maróhiajtó la és lb motor forgóáramú aszinkronmotorként van ki­alakítva három-három fázisvezetékkel és egy­egy védővezetékkel. A bét la és lb motornál az egyik fázisra egy-egy 2a és 2b áramváltó 35 van kapcsolva, amely az erős áramot a szabá­lyozókörben csökkenti. A 2a ós 2b áramváltóra kapcsolótagként két-két 3a, 3b; 3a', 3)b' áram­relé van párhuzamosan kapcsolva, amelyek közül az egyik 3a relé túiáraimreléként, a másik 40 3b relé áramcsökkenési reléként működik. A re­lék működése az la motor 4 áramfelvételi gör­béjének a 2. ábrán feltüntetett alakulásából adódik. A felső 5 vonal a motor névleges tel­jesítményét jelenti, az alsó 6 vonal viszont pél-45 dául a névleges teljesítmény 80 százalékát. Az áramfelvétel az 5 és 6 vonalak között ingadoz­hat, anélkül, hogy a szabályozás beavatkoznék. Ha a teljesítményfelvétel a névleges értéket (5 bonal) meghaladja, a két 3a, 3a' túláramrelé 50 közül az egyik meghúz és irányváltó védőkap­csoló 7 tekercsének áramkörét zárja. Ezzel állító 9 motor kapcsolódik be. Ha viszont a teljesít­ményfelvétel a 6 vonal alá esák, a 3b, illetőleg 3b' áramcsökkenési relé húz meg és irányváltó 55 11 védökaposoló 10 tekercsének áramkörét zárja, úgy hogy most a 9 áHítómotor az előbbivel ellentétes értelemben forog. A 7 tekercsből, a 8 védőbapcsolóból, a 10 tekercsből és a 11 védő­kapcsolóból álló csoportot együttesen 7, 8, 10, 11 60 forgásirányátkaposolónak nevezzük. A 9 állítómotor 12 csavarorsón és 13 csavar­keréken át forgásiránya szerint 14 csavarorsót felfelé vagy lefelé mozgat és ezáltal hidraulikus 65 15 szivattyúit fordít el. A hidraulikus 15 szi-

Next

/
Thumbnails
Contents