161817. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lyukaknak képlékeny anyagokban való kialakítására

MAGTAR SZABADALMI 161817 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS .#*% Nemzetközi osztályoza B 28 b 17/00 »CSIr Bejelentés napja: 1971. XI. 22. (BI—413) t^f Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1970. XI. 23. (az 1., 3—6. ig. pontokra), (55 578/70); 1971. I. 06. (a 2., 7, ig. pontokra), (678/71) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1974. II. 28. sf* " Feltalálók: Whitbread John Edgar mérnök, Dixon John Frederick mérnök, London, Nagy-Britannia Tulajdonos: British Railways Board, London, Nagy-Britannia Eljárás és berendezés lyukaknak képlékeny anyagokban való kialakítására 1 A találmány eljárás és berendezés lyukaknak képlékeny anyagokban, főként frissen fektetett nedves betonban vagy hasonló képlókenységű más anyagokban való kialakítására. Már javasolták, hogy a vasúti vágányok tar­tására a szokásos sínaljzat és kavicságy helyett beton pályatestet, például lehúzható öntőfor­mával dolgozó útburkoló gép révén kialakított pályatestet használjunk. A sinek rugós szorí­tók révén vannak a betonhoz erősítve, amely rugós szorítók a sínekkel függnek össze és olyan rúdfejekhez kapcsolódnak, amelyek ce­menthabarcs révén a betonban kialakított lyu­kakba vannak erősítve. A találmányunk szerinti eljárás és berendezés feladata frissen fektetett nedves betonba olyan furatok, lyukak készítése, amelyek a sinek előbb ismertetett módon való rögzítésére használhatók. A találmány szerinti eljárás révén nedves be­tonban vagy hasonló képlékeny anyagban úgy alakítunk ki lyukat, hogy egy nyitott végű, vé­gig azonos keresztmetszetű üreges testet nyo­munk az anyagba és kihúzás közben az üreges test belsejében levő anyagmag végein különbö­ző nyomásokat keltünk, majd az üreges testet az anyagból kihúzzuk. A találmány szerinti berendezésnél több üre­ges test van egy közös tartóra erősítve, és a tartón rázókészülék van, amely a tartót rázza. Rezgés ellen védő tartószerelvények vagy ha­sonló szerkezetrészek révén egy vezető keretbe több tartó szerelhető, amely vezető keret bizto-5 sítja a lyukak egyidejű és egymáshoz viszo­nyítva pontos helyzetben való kiformálását. A vezető keret ezenkívül kiegészíthető automati­kus, fél-automatikus vagy kézzel működtethető érzékelőkkel, tapintókkal is, amelyek biztosít-10 ják a vezető keretnek beton pályatesthez vi­szonyított pontos elhelyezését. Az üreges test vagy testek belső felülete elő­nyösen föl van durvítva, mintázott. A találmányt részleteiben egy a rajzokon vá-15 zolt, előnyös példaképpeni berendezéskivitellel kapcsolatban ismertetjük. Az 1. ábra egy lyukformáló fej tengelyirányú metszete. A 2. ábra közös tartóra szerelt két lyukfor-20 máló fejet szemléltet. A 3. ábra egy példaképpeni lyukformáló be­rendezés perspektivikus, vázlatos nézete, amely­nél egy vezető keretbe több tartó van szerelve. 25 Az 1. ábrán tengelyirányú metszetben feltün­tetett lyukformáló fejnek végig azonos ke­resztmetszetű 1 üreges teste van, amelynek fémből vagy műanyagból levő hengeres részét fölül 2 zárólap zárja le. Az 1 üreges test hosz-30 sza, átmérője és keresztmetszeti területe a ki~ 161817

Next

/
Thumbnails
Contents