161757. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diazepin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 30. (SU—394) Japán-beli elsőbbségei: 1967. XII. 01. (77238/67) 1968. II. 13. (8953/68). Közzététel napja 1972. IV. 28. Megjelent: 1974. VI. 30. 161757 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 53/06 Feltalálók: Tulajdonos: Yamamoto Hisao vegyész, Nishinomiya-shi, Inába Shigeho vegyész, Taka- Sumitomo Chemical Company razuka-shi, Okamoto fTadashi vegyész, Ashiya-shi, Hirohashi Toshiyuki Ltd cég, vegyész, Kobe, Ishizumi Kikuo vegyész, Minoo-shi, Yamamoto Michihiro Osaka, Japán, vegyész, Takarazuka-shi, Maruyama Isamu vegyész, Minoo-shi, Mori Kazüo vegyész, Kobe, Kobayashi Tsuyoshi vegyész Minoo-shi, Japán. Eljárás diazepin-származékok előállítására A találmány benzodiazepimsízárrnazékok előál­lítási eljárására vonatkozik. Közelebbről, a ta­lálmány az (I) általános képletű, kiváló trank­villáns, izomrelaxáns, spazmolitikus, és hipnoti­kus hatású benzodiazepin-származékok előállítá­sára vonatkozik — ahol R1 hidrogént, 1—3 szén­atomszámú alkil-csoportot, 1—3 szénatomszámú haloalkil-csoportot, vagy 3—6 szénatomszámú cikloalkilmetil-csoportot, R2 1—3 szénatomszámú alkil-csoportot, benzil- vagy fenil-esopoirtot, R3 és R4 hidrogént, halogént, 1—3 szénatomszámú alkil-csoportot, 1—3 szénatomszámú haloalkil­csoportot, vagy 1—3 szénatomszámú alkoxi-cso­portot jelent. Az (I) általános képletű benzodiazepin-szár­mazékok trakvilláns, izomrelaxáns, spazmoli­tikus és hipnotikus hatást mutatnak (L. H. Sternbach ós mtsiai: J. Org. Chem. 27, 3788 [1962]). Előállításukra többféle eljárás ismeretes. 2-aminobenzo-fenon-származékot alfa^zubsztituált glicinhidrokloriddal vagy an­nak etilósztaréval reagáltatva nitrogénen nem helyettesített .benzodiazepin-saármaaékot nyer­nek. (1.145.626 s;z. német szabadalom), melyből kívánt esetben alkilezéssel N-alkil-benzodiaze­pin-származékot állítanak elő. (L. H. Sternbach és mtsai: J. Org. Chem. 27, 3788[1962]). Benzo­diazepin-származékot más módon egy brómace­tamido-benzofenon származék és ammónia reak­ciójával állítanak elő. (L. H. Sternbach, és mtsai: J. Org. Chem. 27, 3788 (1962) és 1.136.709 ez. né­met szabadalom). Az említett eljárásokkal ellentétben meglepő 5 módon azt tapasztaltuk, hogy könnyen és gazda­ságosan, nagy hozammal és nagy tisztaságban ál­líttatunk elő (I) általános képletű benzodáazepm­-származékofcat, ha egy (II) általános képletű 2--amino-metil-indol-származékot —ahol R1, R 2 , R 3 10 és R4 jelentése a fenti meghatározásban meg­adottal azonos — vagy annak sóját egy megfele­lő oxidálószerrel reagáltatjuk. Ilyen eljárást, vagyis 5-tagú gyűrűből 7-tiagú gyűrű kialakítá­sát gyűrűbővítási reakcióval eddig még nem ír-15 tak le, és nem is javasoltak az irodalomban. Ezért a találmány tárgyát képező új eljárás az eddig ismert módszerekből nem származtatható, azon kívül igen hasznos ós nem várt módszer. 20 Az újszerű kiindulási anyagot, a (II) általános képletű 2-iaminometil-indol^származékot könnyen előállíthatjuk egy 2-iminoalkil-indol-szár­mazék redukciójával, mely utóbbit viszont in­dol-2-ikarbonsavnitriil és alkilmagnéziurrihaloge-25 nid reakciójával állítunk elő. Valamennyi említett folyamat könnyen leját­szódik, és nagy hozammal adja az illető termé­ket, így ezek az eljárások igen jól hasznosítha­tók a gyakorlatban. 30 A találmány egyik célja, hagy újszerű eljárást 161757

Next

/
Thumbnails
Contents