161156. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 0,0-diaminoazobenzol előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^sr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. VII. 07. 10052 Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: (OA—470) 161156 Nemzetközi osztály: C 07c 107/06 íSAteiftty,. Feltalálók: Bencz Győző vegyészmérnök, Budapest Dukai József vegyészmérnök, Budapest Balogh Csaba vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest Eljárás 0,0-diaminoazobenzol előállítására Az 0,0-diaminoazobenzol ipari előállítására alkalmas eljárást ismertet a 156.971 számú ma­gyar szabadalom. Ennek az eljárásnak jelentős előnyei mellett hátránya a viszonylag nagy Na­amalgán szükséglet. A Na-amalgán a kereske­delmi forgalomból nehezen szerezhető be, ezen­felül rendkívül költséges, amellett toxikus és a vele való művelet körülményes munkavédelmi előírások alkalmazását igényli. Az alább ismertetendő eljárásnak amellett, hogy megtartja a fenti szabadalom szerinti el­járás előnyeit, szükségtelenné teszi a Na-amal­gán felhasználását, helyette a könnyen hozzá­férhető és olcsó, veszélytelenül kezelhető hid­razinhidrát és Raney nikkel katalizátor egy­idejű alkalmazását igényli. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy megfelelő közegben és körülmények között az 0-nitroacetanilid hidra­zinhidrát és Raney nikkel katalizátor egyidejű jelenlétében gyorsan és jó kitermeléssel átalakul 0,0-diacet amino azobenzollá, amelynek hidro­lízisével az 0,0-diaminoazobenzolhoz jutunk, ami fontos kiindulási anyag magas hőfoktűrésű ipari robbantószerek előállításához. Hangsúlyoz­ni kell, hogy a hidrazinhidrát és a Raney nikkel katalizátor alkalmazása önmagában még nem elegendő a folyamatnak a kívánt irányba való viteléhez. Nagy szerepe van az oldószernek a közeg alkalitásának és a hőmérsékletnek. Legmegfelelőbb oldószernek az esetleg kevés 10 vizet is tartalmazó kis szénatomszámú egyértékű alifás alkoholok bizonyultak. A közeg alkalitá­sának biztosítására az alkáli fémek hidroxidjai, illetve alkoholátjai felelnek meg. Túl alacsony hőmérsékleten a redukció von­tatottan megy végbe, a képződött termék erő­sen szennyezett, túl nagy hőmérsékleten a ki­termelés jelentősen csökken. A redukció folyamán felszabaduló hő jelentős részének elvezetése külső hűtés alkalmazását teszi szükségessé. A jó hőátadás, valamint a heterogén reakció gyors és egyenletes lefolyta­tása szükségessé teszi, hogy a reakcióelegyet intenzív kéverésben tartsuk. Eljárásunk lényege ezekután a következő: a redukálandó 0-nitroacetanilid mennyiségének mintegy tízszeresét kitevő alkoholban kevés alkáli fémet, vagy alkálifém hidroxidot (cél­szerűen káliumhidroxidot) oldunk, bemérjük az 0-nitroacetanilidet, a megfelelő mennyiségű hid­razinhidrátot és kevés Raney nikkel katalizá­tort. A reakcióelegyet mechanikai keverővel intenzíven kevertetjük és külső hűtéssel gon­doskodunk róla, hogy a reakcióelegy hőmér­séklete ne emelkedjék tartósan 45 C° fölé. A reakció végefelé (ez a reakció kezdetétől szá­mított kb. 20—25 percet jelent) a külső hűtést csökkentjük, illetve beszüntetjük és további fél óráig kevertetjük, végül rövid ülepítés után a 30 kivált narancssárga kristályos 0,0'-diacetamino-15 20 25 161156

Next

/
Thumbnails
Contents