161114. lajstromszámú szabadalom • Eljárás trialkilszililoximino-szteroid-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. III. 5. (JE—390} Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. III. 5. (WP 12 o/l 38382 ügyszám) Közzététel napja: 1972. II. 28. Megjelent: 161114 Nemzetközi osztály: C 07 c 167/30; C 07 c 131/00; C 07 £ 7/10. Feltalálók: Hartmann Werner, dr. Barnikol-Oettler Kurt, oki. vegyészek, Teichmüller Gerhard vegyészmérnök, Jena, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Veb Jenapharm, Jena, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás trialkilszililoximino-szteroid-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás ketoxim-csoport­jain trialkilszilil-csoporttal helyettesített szte­roid-vegyületek előállítására. A természetes szteroid-keverékek gázkroma­tográfiai irodalmából [C. J. W. Brooks, J. Carrie: Biochem. J. 99, 47 (1966)] ismeretes egy utalás, mely szerint tercier szénatomhoz kapcsolódó al­koholos hidroxil-csoportok szililezésére alkalma­zott körülmények között oximok trimetilszilil­oximino-vegyületeket adnak. Ezek a vegyületek igen jó gázkromatográfiai tulajdonságokkal és erős hidrolizálóképességgel rendelkeznek, azon­ban részletesen nem ismertették ezek előállítá­sát. A szilikonkémiából [Houben-Weyl X/4 225 (1968)] egy eljárás ismeretes, mely szerint nem­szteroidketoximok piridinben szobahőmérsékle­ten trimetilklórszilánnal polimerizálható trimetil­szililoximino vegyületekké alakulnak, melyek hidrolízissel szemben ellenállók. Ugyanakkor a mi vegyületeink hidrolízissel szemben igen érzé­kenyek, így ezt az eljárást nem alkalmazhattuk. Ennek az eljárásnak hátránya még, hogy a trimetilklórszilán reakciójánál keletkező, vagy katalizátorként hozzáadott sósav megkötésére oldószerként piridint kell alkalmazni. A szteroi­dok más reakcióinál, melyeknél a piridint mint oldószert alkalmazzák — ismeretes, hogy a reak­cióelegyből a piridin eltávolítása igen munka­igényes, mely rendszerint savas mosással, majd az ezt követő semlegesítéssel történik. A trialkil­szililoximino-vegyületek előállítása esetén azon­ban a savval végzett mosás nem alkalmazható, mivel ezek a csekély savmennyiség hatására azonnal oximokká hidrolizálódnak. Így tehát el-5 kerülhetetlen, hogy a feldolgozás során piridin­nyomok az anyagban vissza ne maradjanak, mely átkristályosítással végzett tökéletes eltávo­lítás esetén termeléscsökkenést eredményez. Egy másik szililezési eljárás értelmében [Bio-10 chem. Biophys. Acta 52, 599—601 (1961)] szte­roid-0-Si(R)3 típusú szililétereket állítanak elő oly módon, hogy szteroid-alkoholokat (és nem szteroidketoximokat) hexaalkildiszilazánnal reagáltatnak tetrahidrofuránban, trimetilklór-15 szilán-katalizátor jelenlétében. Ez a cikk nem is utal arra, hogy a szteroid=N-0-Si(R)3 típusú vegyületeink ezzel vagy más eljárással előállít­hatók lennének. A hidroxiszteroidok ismertebb szililezési eljá-20 rásának alkalmazásával [Chem. Ber. 97, 2196 (1964)] a trimetilszililacetamid és szteroidoxim ömlesztésével a kívánt vegyületek előállíthatók. Ezek a reakciók azonban a tiszta trialkilszilil­oximino-szteroidok előállítására, azért nem alkal-25 masak, mivel az eljárás technikai kivitelezhető­sége nehézkes, továbbá a reakció közben képző­dött acetamidot a reakciótermékből csak nehezen és termeléscsökkenéssel lehet eltávolítani. Gyó­gyászati célra azonban csak tiszta trialkilszilil-30 oximino-szteroidokat lehet alkalmazni, vagyis 161114

Next

/
Thumbnails
Contents