160833. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nátriumaluminátlúgos zagy folyamatos kikeverésére

MAGTÁR NfiPKÖZTÁRSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. IV. 26. (AU—242) Közzététel napja: 1972. I. 28. Megjelent: 1973. XI, 30. 160833 Nemzetközi osztályozás: C 01 f 7/14 *~ '-t Feltalálók: Harsányi József oki. gépészmérnök, Máhig László oki. gépészmérnök, Tóbiás László oki. építészmérnök, Budapest Tulajdonos: ALUTERV Alumíniumipari Tervező Vállalat, Budapest Eljárás és berendezés nátriumaluminátlúgos zagy folyamatos kikeverésére A találmány a Bayer eljárású timföldtechno­lógia kikeverési folyamatára vonatkozik. A ki­keverés során az úgynevezett aluminátlúg és az úgynevezett oltóanyag egyesítése után kelet­kező zagyot folyamatosan, 50—100 óra alatt, nagy térfogatú, általában sorbakötött tartályo­kon vezetik át. Korszerű gyárakban a folya­mathoz 12—25 db 500—4000 m3 térfogatú tar­tályt használnak. Az elegy mozgatása (a keve­rés) mechanikus úton vagy gázok betáplálásá­val történik. Az úgynevezett légkikeverés ese­tén a keverés folyamatát a tartály függőleges tengelyében elhelyezett, úgy nevezett keverő­csőbe alul betáplált levegő biztosítja, amely az ülepedő szemcséket a folyadékfázissal együtt magával ragadva, azokat a keverőcsövön át fo­lyamatosan a tartály felső részébe juttatja. A sorbakötött tartályok első egységeibe betáplált elegy folyamatosan kerül az egyik tartályból a ikövetkezőbe, míg a sor utolsó tagjától további technológiai szakaszba jut. A világszerte használt kaverőcsöves kikeve­rőtartályoik kör alaprajziak. A hengeres fel­menő részükhöz- kúpos fenékrész csatlakozik. Az aluminátlúgOit és az oltóanyagot a kikeve­rőtartálysor első tartályaiba a főtápvezetékek­ről egy-egy 150—200 mm átmérőjű csőleágazás­sal lokálisan vezetik be. Ennek a kialakításnak több, a technológia során jelentkező hátránya van éspedig: A közegek lokális betáplálásával nem egyen­letes a tartályokban levő zagy, az aluminátlúg és az oltóanyag közötti elkeveredés. Az első tartályokban vannak olyan zagy térfogatrészek, 5 amelyek az oltóanyaggal nem, illetve csak részben érintkeznek, vagyis a lúg oldott AI2O3 tartalma szempontjából és a ziaigy szilárdanyag­tartalma szempontjából a kikeverőrandszer el­ső tartályainak az elegye nem homogén, ezért 10 lassú diffúzió, illetve vándorlás indul meg a lokális betáplálástól távoleső térfogatrészekhez, hogy az eltérő koncentrációk kiegyenlítődje­nek. Ehhez a folyamathoz viszont idő kell, ami a tartályok térfogatkihasználását a kikeverés 15 hatásossága szempontjából kedvezőtleniné teszi. A kúpos fenék alsó részében, valamint a hengeres és kúpos rész csatlakozásának tarto­mányában elsődleges áramlási holtterek ala­kulnak ki. Elsődleges áramlási holtterek alatt 20 a tartálynak azokat a térfogatrészeit értjük, amelyekben a fentiek szerint kevertetett töltet esetén az elegy sebessége jelentősen kisebb a környező elegy sebességénél. Mivel a tartály­fal környezetében levő elsődleges áramlási holt-25 terekben a gyakorlatilag álló töltettömeg a tar­tály átlagához viszonyítva hőmérsékletcsökke'­nésít is szenved, e helyeken az elegyben a töltet hidrátkristályainál nagyobb, úgy nevezett mak­rakristályok képződnek, és az elsődleges áram-30 lási holtterek tartományában vagy azokon kí-160833

Next

/
Thumbnails
Contents