160647. lajstromszámú szabadalom • Űrítőcsigás szerkezet, ömlesztett anyagokhoz billenőplatós szállító eszközök űrítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL IÄBADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. V. 12. (BU—534) Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. X. 31. 160647 Nemzetközi osztályozás: B 65 g 67/00; B 65 g 65/22; B 60 p 1/00 Feltalálók: Hámori Gyula oki. gépészmérnök, gazd. mérnök, Munteán László oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár, Budapest Ürítőcsigás szerkezet, ömlesztett anyagokhoz billenőplatós szállító eszközök ürítésére A találmány tárgya ürítőcsigás szerkezet billenőplatós szállítóeszközök ürítéséhez. A gazdasági életben általános törekvés, hogy észszerű szervezéssel az anyagmozgatásra fordí­tott munkát valamennyi területen csökkentsék. 5 illetve hogy az anyagmozgatáshoz alkalmazott eszközök, berendezések a célnak legmegfele­lőbbek legyenek. Az iparban előállított ömlesz­tett termékeket a kereskedelem többnyire cso­magolt állapotban veszi át, így a csomagolt ter- i© mékekhez a villás targoncával történő rakodó­lapos, ládázott, vagy zsákolt anyagmozgatás és tárolás a legcélszerűbb. Más a helyzet a mezőgazdaságban, ahol szin- X5 te valamennyi termény a betakarítógépektől ömlesztve érkezik a begyűjtő helyre és elszál­lítása is többnyire ömlesztett állapotban tör­ténik. A mozgatott anyagok egy jelentős részét, melyek a kereskedelemből csomagolva érkéz- 20 nek a felhasználó mezőgazdasági üzemekhez, pl. műtrágyák, növényvédőszerek, vetőmagok, stb. a közvetlen felhasználás előtt a majorban a csomagolt állapotból ömlesztett állapotba hoz­va kerülnek kiszállításra és a munkagépekbe 25 adagolva. A nagyüzemi mezőgazdaságban, ahol az anyagmozgatási munkák többnyire munka­csúcsként jelentkeznek, pl- műtrágyaszórás, ve­tőmag kihordás, növényvédelem, betakarítások 30 stb. az optimális időponttól csupán néhány órás késés is már jelentős termésveszteségeket eredményezhet. A körültekintő üzemszervezés mellett rendkívül fontos, hogy a speciális mező­gazdasági szállítóeszközök kiszolgálására alkal­mas nagyteljesítményű anyagmozgató beren­dezések álljanak rendelkezésre. A majorból történő kiszállításhoz főleg teher­autókat vagy vontatott pótkocsikat alkalmaz­nak. Vetőmagot vagy mérgező hatású növény­védőszereket ideiglenesen a földre szórva tá­rolni még rövid időre sem lehet, így a szállító­eszköz mindaddig kénytelen a tábla szélén vesz­tegelni, amíg annak rakományát a munkagépek teljesen elhasználják. A kiszállított műtrágyákat a közvetlen fel­használás előtt gyakran a tábla szélén a föld­re szórva tárolják, néha napokig is, ami jelen­tős veszteséggel jár és a le-felrakodás ugyan­csak többletköltséget igényel. A gépek fogadó tartályainak feltöltése többnyire kézi művelet, ezért lassú és így a gépek állásideje magas. A nagyüzemi mezőgazdaságban mind nagyobb mértékben fennáll az igény egy univerzális, könnyű, nagyteljesítményű, rászerelhető ürítő-­rakodó szerkezet iránt, ami a műtrágyafélék,, vetőmagok, növényvédőszerek stb. rohamosan növekvő mennyiségét a szállítóeszközről á mun­kagépekbe kiadagolja rövid idő alatt, gázda-160647

Next

/
Thumbnails
Contents