160573. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5-fenil- 1,3,5-tetrahidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on származékok és sóik előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALALMANÍ 160573 JEU» Nemzetközi osztályozás: C 07 d 53/06 w Bejelentés napja: 1970. VII. 30. (Rí—403) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VIH. 31. X>^ í;,j i'sna^ Feltalálók: Dr. Kisfaludy Lajos oki. vegyészmérnök, 36%, Röricht Julianna oki. vegyészmérnök, 36%, Szakolczay István oki. vegyészmérnök, 16%, Korenszki Ferenc oki. vegyészmérnök, 12%, Budapest Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest Eljárás 5-fenil-l,3,4,5-tetrahidro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on származékok és sóik előállítására A találmány 5-ifenü^l,3,4,5-tetrahidro-2H-iben­zűdiazepin-i2-on származékok és sóik előállítá­sára vonatkozik. Ismeretes, hogy a tetrahidroHbenzodiazepin-2- 5 -on származékok önmagukiban is értékes trank­villáns és szedat&v hatású vegyületek, másrészt igen fontos közbülső termékei a belőlük pl. oxidációval előállítható dähidro-benzodiazepin­-2-on származékoknak. Előállításaikra az iro- io dalomban több módszer ismeretes. így a BP 1037 375 sz. szabadalmi leírás szerint N-.benz­hidrilglicin származékok hő hatásiára a megfe­lelő tetrahidro-l,4-benzodiazepin-2-on származé­kokká alakíthatók. Az 1199 776 sz. német sza- 15 badalmi leírás szerint a diíhidro-Ü,4-<benzodiaze­pin-2>-an származékok katalitikus hidrogénezé­sével lehet nyerni a megfelelő tetrahidro-szár­mazékokat. Az 156 2151 sz. magyar szabadalom oly módszert írt le a tetrahidro vegyületek 20 előállítására, mely benzitodrol-származékból indul ki és ennek szelektív N-acilezése, maid ezt követő hidirogénibromidos kezelése révén jut el a kívánt végtermékekhez. Ismeretes, hogy az l,44>enzodiazepin gyűrű kialakítása pH 7 feletti 25 közegben történik. [G. A. Ardher és L. H. Stern­bach, Ghem. Rew. 68, 747 (19168.)] Ismeretes to­vábbá az irodalomból [A. Stempel és F. W. Landgraf, J. Org. Chem. 27, 4675 (1962)], hogy a 2-amino-benzafenoínok kanbobenzoxiamino-sa- 30 vakkal acilezett származékaiiból a karbobenzoxi­csoport szelektív eltávolítása csak hidrogén­bromidos kezeléssel valósítható meg. E vegyületek katalitikus hidrogénezésekor saivas közegtben palládiumos csontszén alkalma­zása esetén fenti szerzők azt találták, hogy a kanbobenzoxi^csoport eltávolításával egyidejű­leg a fenon-száimazék karbonil-^csoportja is re­dukálódik. Vizsgálataink során meglepő módon azt talál­tuk, hogy a szubsztituens minőségének megfe­lelően megválasztott reakciókörülmények között intraimolekuláris reduktív ciklizálás játszódik le, és a reakciáelegyiből gyakorlatilag csak tetra­hidro-!benzodiazepin-!2-on származékok nyerhe­tők ki. Így például X' nitrocsoport szubsztituens esetében mind ásványi, mind szerves sav jelen­létében a megadott reakciókörülmények között 80% feletti termeléssel játszódik le a reduktív ciklizálás, míg X' hidrogénatom, esetében sav nélkül, X' halogénatom esetében pedig keverék katalizátor és ecetsav jelenlétében végezhető a reakció. A találmány tehát eljárás az (I) általános képletű 5-fenil^l,3,4,5-tetraihidro-2iH-l,4-ibenzo­diazepin-2-on származékok — e képletben R hidrogénatomot, vagy 1—5 szénatomos alkil­gyököt, 160573

Next

/
Thumbnails
Contents