160564. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-metilimidazol folyamatos előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. I. 07. (PE—721) Közzététel napja: 1.971. XI. 25. Megjelent: 1973. VI, 30. 160564 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 49/36 SSBiiuiHii/tr^. ! . MtartHr ^ Feltalálók: Szvetelszky Lajos oki. vegyészmérnök, 45,0%, Pétfürdő, Jesztl Jánosné oki. vegyészmérnök, 30,0%, Pétfürdő, Székely Dénesné oki. vegyészmérnök, 12,5%, Budapest, Dr. Zöllner Gyula oki. vegyész, 12,5%, Budapest Tulajdonos: Péti Nitrogénművek, Pétfürdő, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT, Budapest Eljárás 2-metilimidazol folyamatos előállítására A találmány tárgya eljárás 2-metiBmiäazol folyamatos előállítására, hidrogéntartalmú vé­dőgáz jelenlétében. A 2-metilimidazol előállítása etiléndiaimiinból és ecetsavtól [kataüitiíkus dahiárogénezéssel több eljárásból ismeretes. Az egyik ilyen eljárást is­mertető 2 847 417 sz. USA szabadalom szerint az imidazol vegyületek előállítását 430—440 C° hőmérsékleten végzik, tiszta H2 védőgáz jelen­létében Pt- vagy FeHcsopwnt valamely tagjának gamma AI2O3 hordozóra felvitt katattízátoirral töltött reaktorban, amikor is a reaktornak mint­egy fele van kaitafaátoirnal töltve, másik fele pe­dig a nyersanyag elgőzölögtetésére szolgál. Az irodalmi közlemény szerinít ezzel az eljá­rással mintegy 90%-os ihozam érhető el. Ellen­őrző mérések során azt találtuk, hogy bár a kö­zölt hozamok elérhetők az alkalmazásra kerülő katalizátor aktivitása trdhamosan csökken. Mé­réseink; szerint aiz elérni Ikívánit hozarci fenntar­tása végett a katalizátort már néhány napos üziem után cssrélrai kell. A cseréhez vagy űj, vagy regenerált katalizátort lehet alkalmazni. Mindkét megoldás költséges, mert az új katali­zátor beszerzési ára magas, a katalizátor rege­nerálása pedig beszerzési árának mintegy 50%Hát teszi M. Ennek: (következtében az a kény­szerűségből alkalmazandó gyakori új töltés, ill. regenerálás, mint gazdaságtalan technológiát eredményező eljárás nem tekinthető korszerű üzemeltetési módnak. Emellett hátránya az is­mert eljárásnak, hogy a reaktoron belül olyan hőmérsékleti gradiens-eltérés lép fel, amely miatt az előállított termék minősége nem egysé­ges. Találmányunk alapja az a felásimiarés, hogy a katalizátorok idő előtti elhasználódását és ebből folyó kényszerű cseréjét a nyersanyag elgőzö­lögtetése isorán keletkező bomlástermékeik jelen­léte idézi elő. Érmeik megfelelően találpiányunk ama irányul, hogy 2-metilimidazol folyamatos előállítását az említett hátrányok nélkül tegye telhetővé. A találmány iszeníinlti eljárás lényege, hogy a nyersanyagot 200—350 C° hőmérsékleten külön elgőzölögtetjük, iniajd a kapott gőz-gáz elegyet isimert gamma AI2O3 hordozóra felvitt Pt- vagy Fe-esoport elemeinek valamelyikével készült katalizátorral töltött meaktorban 300— 360 C° hőmérsékleten reagáltatjuk. A külön eigőzölögtetéses leijárás alkalmaizása révén lehetővé vauk a reaktor hőmérsékletének alacsonyaibb értékein tartása, aimi az ismert tech­nológiához képest önmagában véve előnyt je­lent, s amellett a reaktorba olyan egységes hő­mérséklet gáz-gőz elegy bevezetését teszi lehe­tővé, amelynek következtében a reaktor koráb­bi belső hőmérsékleti gradiens eltérése megszű­nik. _ __._,S ;J 160564

Next

/
Thumbnails
Contents