160186. lajstromszámú szabadalom • Szubsztituált 2,2-difenil- 1,2-azoborolidinokat tartalmazó kártevőírtószerek

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. I. 30. (RO—605) Franciaországi elsőbbsége: 1969. II. 03. (69 02292) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. II. 28. 160186 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02 Feltalálók: Cometti André vegyészmérnök, Maison-Alf ort. Fouché Jean vegyészmérnök^ Bourg-la-Reine, < • •• Le Goff Yves vegyészmérnök, Bretigny-sür-Örgé,' Franciaország Tulajdonos: Rhone—Ppulenc S. A. cég, Párizs, Franciaország Szubsztituált 2,2-difenil-l,2-azaborolidinokat tartalmazó kártevőirtószerek 1 A találmány hatóanyagként I általános képle­tű új szubsztituált 2,2-difenil-l,2-azaborolidino­kat tartalmazó kártevőirtószerekre vonatkozik. Az I általános képletbén Rí és R2 azonosak vagy különbözők lehetnek és 1—4 szénatomos alkilcsoprtot jelentenek, vagy a szomszédos nitrogén atommal egy adott esetben második heteroctómként egy nitrogén-, oxigén- vagy kénatomot tartal­mazó, 5—6 tagú hetérociklilcsoportot, pél­dául pirrolidino-, piperidino^-, .norfolino­vagy 4-alkil-piperazinilcsoportol. alkotnak, X hidrogén- vagy halogénatomot, 1—4 szénato­mos alkil-, alkoxi- vagy alkiltiocsoportot, trifluormetílcsoportot vagy dimetilszulfa­moilcsoportot jelent, a nitrogénatomot és a bóratomot összekötő trimetiléncsoport szénatomjai egy vagy több 1—4 szénatomos alkilcsoporttal lehetnek he­lyettesítve. A találmány szerinti kártevőirtószerek I álta­lános képletű hatóanyagait úgy állíthatjuk elő, hogy egy II általános képletű bórszármazékot — ebben a képletben X a fenti jelentésű, és Y halogénatomot, előnyösen klóratomot, alkoxicso­portot, például butiloxicsoportot, 2-amino-etoxi­csoportot vagy 2-dimetilamino-etoxic3oportot je­lent (a két utóbbi esetben a II általános képletű 10 15 20 25 30 vegyület a III képletű ciklikus a'akban írható fel — ebben a képletben R3 és R4 hidrogénato­mot és/vagy metilcsoportot jelentenek) — egy in situ előállított IV általános képletű magné­ziumvegyülettel reagáltatunk — ebnen a képlet­ben Rí és R2 a fenti jelentésűek. Hal halogén­atomot jelent, és a trimetiléncsoport szénatomjai egy vagy több 1—4 szénatomos alkilcsoporttal lehetnek helyettesítve. A reakciót íners szerves oldószerben például dietiléterben vagy tetrahidrofurár.bqn, 0 C° és a reakciókeverék forrási hőmérséklete között vé­gezzük, és az így kapott terméket szokásos mó­don hidrolizáljuk. Azokhoz a II általános képletű vegyületekhez, amelyek képletében Y 2-amino-etoxi- vagy 2-di­metilamino-etoxicsoport (azaz a III általános képletű vegyületek) vagy alkoxicsoport az Y. Rasiel és H. K. Zimmerman Jr. [Ann, 649, 111 (1961)] vagy R. L. Letsinger és I. S'íoog [J. Am. Cbem. Sec, 77, 2491 (1955)] által leírt eljárással juthatunk. Azok a II általános képletű vegyületek, ame­lyek képletében Y halogénatom, a J. Eoulie és P. Cadiot (Bull. Soc. Chim. 1966, 1981) által le­írt eljárással állíthatók elő. Az I általános képletű új vegyületek adott esietben fizikai .módszerekkel, példíul k-ristályo-160186

Next

/
Thumbnails
Contents