160124. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olefinek polimerizálására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. 21. (HO—1213) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1968: VOI.21. (P 17 95 197.2), 1969. VI. 06. (P 19 28 772.0) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. II. 28. 160124 Nemzetközi osztályozás: C 08 f 1/28; C 08 f 3/00 •* ,***" Feltalálók: Dar. Diedrich Bernd, Dr. Keil Karl DSethér, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius et Brüning, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás olefinek polimerizálására i a-olefinek és azok keverékeinek a Ziegler­féle kisnyomású eljárással való polimerizálása ismert eljárás. Erre a oélra a periódusos rend­szer IV—VI mellékcsoportjába tartozó elemek vegyületeinek keverékeit és a periódusos rend­szer I—III csoportjába tartozó elemek fémor­ganikus vegyületeit alkalmazzák katalizátor­ként, és általában szuszpenzióban, oldatban v' a gy gázfázisban dolgoznak. Ismeretesek továbbá olyan eljárások, ame­lyekben a katalizátor komponenseket hordo­zóanyaggal "együtt alkalmazzák. Pl. áz 1198 422 számú francia szabadalmi leírás sze­rinti eljárásban a periódusos rendszer IV—IV Tnellékcsoportjába tartozó vegyületeket hordo­zókkal, mint bentonit, horzsakő, kovaföld, kalciumfaszfát, szilikagél, stb. kezelik, majd alumíniumorganikus vegyületekkel redukálják. Ennél az eljárásnál a polimerizáció azonban a hordozóanyag minőségétől függetlenül megy végbe; csupán a hordozón rögzített katalizá­tor összetétele fontos. Hátrányos mindenek­előtt az, hogy a polimerek további feldolgo­zása során a katalizátor- és hordozó-eltávolí­tást nem lehet elkerülni. Számos további szabadalmi leírásban azon­ban utalnak arra, hogy a hordozónak megha­tározott összetételének és tulajdonságúnak kell lennie ahhoz, hogy elegendő aktivitást lehes-10 15 20 25 ä0 sen elérni. Pl. a 609 261 számú belga szaba­dalmi leírásban földalkáli foszfátokat alkal­maznak, amelyeket a titán- illetve vanadium­vegyületekkel történő reakció előtt azonban 200—1000 °C-ra kell felhevíteni, hogy a poli­merizáció céljára kielégítő aktivitást érhesse­nek el. Ennek ellenére azonban csak igen cse­kély polimerizációs kitermelés érhető el. A 650 679 számú belga szabadalmi leírásban és az 1448 320 számú francia szabadalmi leírás­ban kétvegyértékű fémek Me(OH}Cl általános képletű hádroxi kloridjait, előnyösen M@(OH)CI-t, írják le Ziegier-katalizátorok hor­dozóiként. A hordozónak az átmeneti fém­komponenssel történő kezelésekor a leírások szerint kémiai reakció, pl. a követkző képlet szerint: Cl—Mg—OH + TiCl4 * GIMg—O— —TiCI3 megy végbe. Nagyobb polimerizációs kitermelést azonban csak akkor érnek el, ha kb. 20 att nyomás­nál dolgoznak. Hátrányos továbbá „az előnyö­sen alkalmazott Mg(OH)Cl igen körülményes előállítási módja — MgCÍ2-6H2 0 286 °C-on végzett igen óvatos fokozatos víztelenítésével — és ezerikívül a hordozó viszonylag nagy klórtartalma. Az 1 214 653 számú német szabadalmi leírás alapján továbbá eljárás vált ismeretessé hor­dozós katalizáíorok előállítására, amely sze­rint pirogén fém- vagy átmeneti elemek oxid-160124

Next

/
Thumbnails
Contents