159886. lajstromszámú szabadalom • Eljárás külső forgattyúcsap-rész és hengeres burkolórész összeszerelésére, valamint az eljárás megvalósításához alkalmas berendezés

3 159886 4 A találmány tárgyát képező eljárás a követke­zőket foglalja magába: a rögzítendő darab min­den egyes karján vagy forgattyúcsapján, a hen­geres burkoló részben a karral vagy forgattyú­csappal koaxiális elhelyezésű kelyhet képezünk 5 ki; a burkoló rész hengeres falában annak belső oldalán, mely burkolórész belső átmérője vala­mivel nagyobb mint a végleges összeszerelés után, annyi külön-külön egy-egy nyakrésszel körülfogott hengeres csonkot Sajtolunk ki, io ahány forgattyúcsappal a rögzítendő darab van kiképezve, ezeknek a csonkoknak a külső átmé­rője valamivel nagyobb mint a forgattyúcsapok kiképzett kelyheinek belső átmérője, a körül­fogó gyűrűs nyakrészek külső átmérője pedig 15 valamivel kisebb mint az egyes forgattyúcsapok végének külső átmérője; a burkoló rész cső alakú szakaszát sugárirányban deformáljuk és így sokszög alakra formáljuk, lehetővé téve ab­ba a rögzítendő rész bevezetését oly módon, 20 hogy a forgattyúcsapok hengeres kelyhei erő al­kalmazásával a burkoló rész csonkjaival illesz­kednek és végül a burkoló részt ismét tökélete­sen hengeralakúra formáljuk, közepes átmérőjé­nek kismértékű szűkítésével oly módon, hogy 25 nyomás alkalmazásával kúpos kialakítású szer­számon vezetjük végig. A rögzítendő résznek a burkoló darabba való bevezetése előnyösen oly módon történhet, hogy az egyes forgattyúcsapokat egymást követően a csonkokra illesztjük és egyiket a másik után a csonkok gyűrűs nyakrészébe helyezzük. Annak érdekében, hogy a burkoló rész egyes csonkjait körülfogó, a gyűrűs nyakrész belső pe­remének teljesen hengeres kialakítását biztosít­suk, a sajtolás pillanatában a burkoló rész hen­geres részét pánttal foghatjuk körül és a nyak­rész kerületi szakaszát a sajtolószerszám segítsé­gével vállrésszé alakíthatjuk, a nyakrész körül kör alakú lap képzésével. Ugyancsak a-találmány körébe tartozik a fen­tiekben ismertetett eljárás megvalósításához al­kalmas berendezés is, mely egyrészt három ré­szes sajtoló szerszámot foglal magába, mely ré­szek mindegyike központi furattal van kiképez­ve, azt gyűrűs horony fogja körül és azt adott esetben sík alakú vállrész övezi, mely alkalmas a burkoló rész falában egy csonk, ill. gyűrűs nyakrész kialakítására, valamint adott esetben egy kerületi sík-szakasz kiképzésére is, másrész­ről pedig a berendezéshez húzókészülék tarto­zik, mely kúpos pályával van kiképezve, melyet hengeres szakasz követ, ez utóbbi átmérője a rögzítendő rész behelyezése után a burkoló rész által felvett átmérővel azonos. Ugyancsak a találmány tárgyát képezi a fen­tiekben ismertetett eljárással létesített összekap­csolt egység is, mely a forgattyúcsapokkal ki­képzett darabnak és a cső alakú hengeres rész­nek az összekapcsolásával keletkezik. A találmány szerinti eljárást a továbbiakban ismertetjük részletesen kiviteli változat kapcsán, mely természetesen semmiképpen sem jelenti a találmánynak az ismertetett kiviteli változatra való korlátozását. Az ismertetésre kerülő kiviteli változatnál három forgattyúcsappal kiképzett darabot (háromágú csillagot) rögzítünk üreges tengelycsonkban végződő csésze alakú darabhoz. A csatolt rajzokon az 1. ábra a csésze alakú részhez kapcsolódó üreges tengelycsonk oldalné­zete, a 2. ábra végnézetben három forgattyú­csappal kiképzett hajtódarabot szemléltet, a 3. ábra részleges metszetben a két darab összeil­lesztésével kapott egységet mutatja, a 4. ábra a 3. ábra IV—IV vonalában vett metszet. Az 5. ábra az üreges tengelycsonkot hosszanti metszetben szemlélteti a találmány szerinti el­járás első művelete után, a 6. ábra az 5. ábra VI—VI vonalában vett metszet, a 7. ábra rész­leges metszetben, nagyított léptékben az üreges tengelycsonkhoz tartozó csésze alakú darabját szemlélteti a forgattyúcsap rögzítésére szolgáló csappal szemközti helyzetben. A 8. ábra vázlatosan az összeszerelt egység alakját szemlélteti a forgattyúcsapokkal kikép­zett résznek az üreges tengelycsap csésze alakú részébe történt beillesztése után, és végül a 9. ábra metszetben a csésze alakításához szükséges húzókészüléket szemlélteti az eljárás utolsó sza­kaszában. A találmány szerinti eljárás pontosabb meg­világítására az ismertetésre kerülő kiviteli vál­tozat esetében olyan üreges tengelycsonk össze­szerelését írjuk le (lásd 1. ábrát) melynek 2 csé­szeként kialakított hengeres szakasza van és amelynek meghajtása a 3 háromágú csillag se­gítségével történik (lásd 2. ábrát). A háromágú csillag valamely tengelykapcsoló részét alkotja és 4 karokkal (forgattyúcsapokkal) van kiképez­ve, melyek az 5 görgők hajtására szolgálnak. Ebből a célból a 3 háromágú csillagot igen szorosan kell rögzíteni a 2 csésze belsejében, pontosabban annak a hengeres szakaszában levő 6 furatban, anélkül, hogy kinyúlna a csésze bel­sejéből, ugyanakkor az összeállított egységnek igen jó ellenállóképességgel kell rendelkeznie, holtjáték nélkül és jó tömítést biztosítóan a két rész összeszerelése után, amint azt a 3. és 4. áb­ra szemlélteti. A kitűzött feladat biztosítása érdekében a csé­sze 6 furatát (lásd 6. ábrát) három bélyeges szer­szám alkalmazásával három sajtolással képezzük ki, melyek mindegyikében hengeres központos 7 csap van, melyet gyűrűs 8 nyak fog körül a csappal koncentrikusan. A 3 háromágú csillag minden egyes 4 forgaty­tyúcsapja végén a hengeres szakaszból és kúpos szakaszból álló üreg van (lásd 3. és 4. ábrát). A 9 üreg hengeres szakasza valamivel kisebb átmé­rőjű, mint a 7 csapok átmérője, ezzel szemben a 4 forgattyúcsapok külső átmérője valamivel na­gyobb mint a gyűrűs 8 nyak 11 furatának az át­mérője. Nyilvánvaló, hogy a fentieknek megfelelően a 3 háromágú csillagnak a 2 csészébe való beve­zetése lehetetlen lenne a csésze deformálása 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents