159874. lajstromszámú szabadalom • Csúszógyűrűtest villamos géphez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 13. (EE—1592) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. V. 30. (WP 21 oV/132 514) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1972. XI. 30. 159874 Nemzetközi osztályozás : H 01 r 39/08 Feltalálók: Forste Walter mérnök, Suhl/Thür., Ostermay Gottfried oki. vegyész, Berlin, Schreiber Joachim mérnök, Berlin, Dr. Noack Hans Werner oki. mérnök, Dresden, Schiewart Hans mérnök, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VVB Elektrogeräte, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Csúszógyűrűtest villamos géphez 1 A találmány tárgya csúszógyűrűtest, mely főleg szénből készült osúszógyűrűkiniél előnyös. A hordozotestből, esúszágyűrűklből és láram­vezető, ill. feszítő csaprudakból álló csúszógyű- 5 xűtestek a villamos gépek üzemében nagy me­chanikai, elektromos és temiikus igénybevéte­liéknek vannak kitéve. Ezért a szerkezet egyes részeivel szemben súly, anyáig és felépítés szem­pontjából szigcrú ikövetelményeket szoktak tá- 10 másztam. A széniből készült csúszógyűrűk al­kalmazása, anely a súly, a villamos tulaj domsá­gak és a gazdaságosság tekintetéiben elért vi­tathatatlan előnyökön alapszik, az említett kö­vetelményeket még csak növeli, mivel a sízén 15 hőkiterjedési együtthatója egyéb anyagokénál kisebb. A gyártás, elektromos viszonyok és súly szem­pontjából a csúszógyűrűtestek szerkesztésénél 20 a hordozótestnek iműainyagiból való sajtolása mutatkozott még a legkedvezőbbnek. Fém csú­szógyűrűk alkailmazása esetén a műanyag prés­test aránylag nagy hőkiterjedési együtthatója, melyet 20—50 x 10-6 értékkel vesznek számi- 25 tásba, nem befolyásolta kedvezőtlenül a teljes csúszógyűrűtest szilárdságát, minthogy a fém­lamelláik hőkiterjedési együtthatója is a fenti nagyságrendbe esik. Ha azonban a csúszógyű­rűk szénből készültek, a műanyag hordozó- 35 testeket többé nem lehetett használni, mivel a szén (hőkiterjedési •együtthatója csupán 2,5—• —4,5 x lO-6 . Ennyire különböző hőlkiterjedések­nek az ilyen csúszógyűrűtestek nem állnak ellen. A fenti okokból ezért inkább lemondtak a műanyag hordozótestek egyébként kedvező tu­lajdonságairól és inkább valamely kerámiai alapú szervetlen anyagot, pL porcelliánt vagy szteatitot alkaimaztak, melyek hőkiterjeLési együtthatója a szénéhez hasonlóan 3,5—4,5 x x 10-6 . A múltban megpróbálták a szervetlen anyagok megmunkálási nehézségeit, 'melyek pél­dául nem teszik lehetővé az egyes szerkezeti részek mérethű kialakítását, könnyen meg­munkiállható >anyagok hozzáadásával megkerülni. így pl. ismeretes, hogy kerámiai anyagból sajtolt, a csÚ3.zógyűrűk felfekvési felületei kö­rül megmunkálatlan nyers hordozóanyagokat az említett felületeken acéllal, vassal vagy köny­nyűfémmel vonnak be és hagyományos mód­szerekkel erősítenek fel. Ezeket a bevont fel­fekvési felületeket azután már pontos iméretre lehetett megmunkálni. Más ismert eljárásnál a kerámiád hordozó­testek megmunkálatlan felfekvési felületeire műgyantát kondenzálnak rá vagy sajtolt mű­anyagot por alakban visznek fel, hogy e helye­ket nehézség nélkül megmunkálhassák. Annak ellenére azonban, hogy a kerámiai anyagú 159874

Next

/
Thumbnails
Contents