159775. lajstromszámú szabadalom • Fékező mechanizmus pneumatikus szállítórendszer célszakaszában a szállított tárgy véghelyzetbe állítás előtti fékezésre

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALAT! TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. VI. 22. (MA—1860) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. X. 31. 159775 Nemzetközi osztályozás: B 65 g 51/20 i Feltalálók: Tulajdonos: Csöke Antal mérnök, 21%, Egri Béla oki. gépészmérnök, 21%, Németh MTA Központi Fizikai József oki. gépészmérnök, 21%, Péter István oki. gépészmérnök, 21%. Kutatóintézet, Quittner Pál fizikus 8%, Vályi Nagy József oki. gépészmérnök, 8%, Budapest Budapest Fékező mechanizmus pneumatikus szállítórendszer célszakaszában a szállított tárgy véghelyzetbe állítás előtti fékezésre Az aktivációs analitikai vizsgálat a jelenleg ismert legkorszerűbb, leggyorsabb roncsolás­mentes anyagvizsgálati módszer. Lényege a vizsgálandó anyag neutronokkal történő besu­gárzása, minek hatására a vizsgálandó anyag­ban a különböző elemi összetevők radioaktív­vá vállnak. A radioakitivitás. megmérésével álla­pítható meg az elemi összetevők milyensége és mennyisége. így egy aktivációs analitikai labo­ratóriumot meghatározó technikai berendezések a sugárforrás, mely a neutronokat szolgáltatja — pl. neutrongenerátor, reaktor Be forrás — a neutron és gamma sugárzást mérő nukleáris műszerek, és a szállító rendszer, mely a min­tát, vagy mintákat a beadóhely, besugárzóhely, mérőhely és kiadó között,' mint célszakaszok között szállítja. A szállítás gyorsan kell, hogy történjék, mert töibb olyan rádióaktív izotóp, mint meghatáro­zandó összetevő van, melyek felezési ideje 1— 2 másodperc. Fontos, hogy a minta a mérő és besugárzó célhelyeken gyorsan, aperiódíkusan fékeződjék le és mindég pozicionáltan helyezkedjék el. Ez azt jelenti, hogy a minta és mérőkristály egy­máshoz viszonyított térbeli helyzete azonos le­gyen akár különböző mintáról, akár ugyan­azon minta reprodukált méréséről van szó. Cél az, hogy a fékezés úgy menjen végbe, hogy a célhely pozícionált pontjában a minta mozgási energiája teljes egészében eltűnjön, beleértve a különböző ütközésekből származó 5 — rugalmas, diffúziós stib. — energia szerzést és ebből származó oszcilláló mozgást is. Ezt a szigorú megkötést a sugárzás méréstechnikája követeli meg. Ebből az is következik, hogy a fékszerkezet feladata még a minta — céltárgy 10 — pozícionált állapotának pillanatában egy jel­adás, amire elkezdődik a mérés, amikor a min­ta a mérőhelyre érkezett, illetve a besugárzás, amikor a minta a besugárzó helyre érkezett. Összehasonlító méréstechnika használata ese-15 tán a mintával egyidőben sugároznak be és egyidőben mérnek egy referencia mintát is, melyre a gyors apperiódifcus és pozícionált fé­kezés pontosan olyan követelmény mint a min­tára. A fékezés megoldását nehezíti az a körül-20 meny, hogy a minta, a céltárgy súlyra eléri az 50 pondot és a célhelyre énkezés sebessége el­éri a 15 m/sec-et. A könnyebb minták fékezését pneumatikus szállító rendszerben töb'bé-kevésibá kielégítő 25 módon légpárna képzéssel, vagy a minta út­jába keresztbe fektetett erős műszállal, kata­pult fékezési móddal oldották meg, de a gyors beállás ezekkel a változatokkal nem voltak biz­tosíthatók és a második esetben a pozicionálás ?,0 függvénye volt a minta súlyának. 159775

Next

/
Thumbnails
Contents