159762. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hő- és hangszigetelő, valamint rezgésgátló bevonatok, illetve testek előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 08. (KE—839) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. X. 31. 159762 Nemzetközi osztályozás: C 04 b 43/18 Kenderi Tibor műszaki tanácsadó, Budapest Eljárás hő- és hangszigetelő, valamint rezgésgátló bevonatok, ill. testek előállítására A technika miad fejlődési irányai a hő- és hangszigetelés területén egyre fokozottabb kö- _ vetelményeket támasztanak. Ügy jellegénél," mint mennyiségénél fogva különösen nagy je­lentőségű a kis ténfogatsúlyú hő- és hangszige- 5 telő, valamint rezgés-csillapító anyagok alkal­mazása. A klasszikusnak tekinthető üveg-gya­pot, azbeszt és újabban ezek részbeni pótlásá­nak tekinthető kőgyapot mellett egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a különféle műanyag- 10 habok. Az üveg- és kőgyapot feldolgozásának tech­nikája kézzel igen nehézkes, gépi feldolgozása pedig költséges beruházást igényel. Az azbeszt 15 feldolgozása sok szempontból megoldottnak tekinthető, de annak beszerzési adottságai, elő­állítási költsége, valamint viszonylag magas tér­fogatsúlya korlátozza a felhasználás lehetősé­geit. A műanyaghabok alkalmazhatóságát első- 20 sorban magas áruk és nagy felkészültséget igénylő alkalmazás-tedhnolágiájuk korlátozza. Jelen találmány célja olyan eljárás és vele készített anyag megalkotása, mely alkalmas olyan hő- és hangszigetelő, valamint rezgés- 25 csillapító anyagok, illetve testek előállítására, melyek a műszaki és gazdasági követelmények­nek egyaránt megfelelnek. A találmány a ki­tűzött oélt azzal éri el, hogy olcsó és hazai pi­acon is úgyszólván korlátlan mennyiségben fel- .30 lelhető — sok szempontból hulladéknak tekint­hető — anyagokat újszerű módon dolgoz fel hő és hangszigetelő anyaggá, testékké. %y pl- iaz igen nagy tömegben adódó rizs­szalmát és rizs-héjat sem takarmányozásra, sem egyéb célra a mezőgazdaság hasznosítani nem tudja. Az anyag igen magas kovasav tartalma következtében bizonyos megszorítással lángálló­nak tekinthető', továbbá nagy szilárdsága és nagymértékben vízálló sajátossága a találmány szerinti cél megoldására kiválóan alkalmassá teszi. A rizs-szalmának és rizs-lhéjnak, valamint egyéb hasonló halmazállapotú mezőgazdasági mellékterméknek hőszigetelési oélna történő al­kalmazásált több módszerrel és több alkalommal megkísérelték. Az ismert próbálkozások azonban kellő eredményt nem adtak. A vizsgálatok ama utalnak, hogy az eddigi sikertelenséget az alábbi motívumok okoztak: 1. A if elhasznált anyag túlságosan durva, vagy előnytelen geometriai formájú volt és így nem tudta megakadályozni a közézárt levegő moz­gását és ennek következményeképpen nem fej­tett ki kellő értékű hőszigetelő hatást. 2. Az anyag belső szilárdsága oly kicsiny volt, hogy saját súlyának vagy rezgésnek hatá­sára összeroskadt, szétporlott. 3. A kellő szilárdság elérésére túlságosan sok kötőanyagot alkalmaztak, vagy túlságosan ösz-159762

Next

/
Thumbnails
Contents