159177. lajstromszámú szabadalom • Készülék befecskendező szivattyúk által szállított mennyiségek mérésére

SZABADALMI 159177 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS A Nemzetközi osztályozás: jtsKiik F 02 n 65/00 WL^J^I Bejelentés napja: 1968. IV. 13. (MA—1827) ipp Ausztriai elsőbbsége: 1967. IV. 14. (A 3554/67) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1971. II. 06. *"•*• .' "' > \ ',»rí f . HIVATAL Megjelent: 1972. IV. 30. Feltaláló: Hainz Richard mérnök, Hallein, Salzburg, Ausztria Tulajdonos: Firma Friedmann & Maier cég Hallein, Salzburg, Ausztria Készülék befecskendező szivattyúk által szállított mennyiségek mérésére A találmány befecskendező szivattyúk által szállított mennyiségek mérésére szolgáló készü­lék, amelynél mindegyik szivattyúelemhez a nagynyomású oldalon csatlakozó, vizsga1 ófúvó­kát tartalmazó, sugárcsillapítóval és az üzem­anyagban levő gázzárványokat leválasztó szer­kezettel és az egyes vizsgálófúvókákon keresz­tül kilépő üzemanyagot felfogó mérőedényekkel ellátott vizsgálcfúvókai-tartó van. A befecskendező szivattyúk egyes szivattyú­elemei által leadott üzem anyagmennyiségek mé­résénél a szivattyúelemek és a hozzájuk tartozó vizsgálói úvókák- közötti nagynyomású vezetékek befecskendezési folyamatra való befolyása döntő jelentőségű hibaforrást rejt magába. A befecs­kendezés folyamata a befecskendező fúvókán le­vő nyomásviszonyoktól függ és ezek mérték­adóak a befecskendezendő vezeték meghatározá­sa szempontjából is. Általában törekednek arra, hogy ezt a befolyást a motorra szerelt befecsken­dező szivattyúknál is kiküszöböljék, azonban a mindenkori adott beépítési viszonyokra tekin­tettel kell lenni, és aránylag hosszú befecsken­dező vezetékeket kell létesítem. Maguknak a be­fecskendező szivattyúknak vizsgálatánál azon­ban a hosszú nagynyomású vezetékek a szivaty­tyú befecskendezési törvényszerűségeinek álta­luk létrehozott torzulásai miatt jelentős hátrányt hoznak létre, mert ezek meghiúsítják magának a befecskendező szivattyú szállítóképességének objektív megítélését is. A szállított mennyiségek mérésére szolgáló is­mert készülékek ezeket a jelenségeket nem ve-5 szik kellő mértékben figyelembe. Ez mindenek­előtt arra vezethető vissza, hogy a szokásos vízs­gálófúvóka-tartók csak függőleges beépítési helyzetben alkalmazhatók, ami —• mindenek előtt a mérőhenger leolvashatóságára és a kezel-10 hetőségre tekintettel — a befecskendező szivaty­tyúkat vizsgáló berendezéseknél aránylag hosszú nagynyomású vezetékeket kíván meg. Találmányunk célja ezeknek a mérési ered-15 menyekre hátrányos befolyásoknak messzemenő kiküszöbölése, valamint működési és szerkezeti szempontból a mérőkészülék tökéletesítésére to­vábbi rendszabályok megvalósítása. E cél meg­valósítása érdekében találmányunk szerint 20 mindegyik sugárcsillapítóhoz egy alacsonynyo­mású vezeték csatlakozik, amelynek kiáramlási torkolatánál tetszőleges távolságra felállított mé­rőedénybe egy gázleválasztót képező fojtókészü­lék van elhelyezve, és a befecskendezőszivattyú 2g és a hozzá tartozó, tetszés szeriinti helyzetben el­helyezett vizsgálófúvóka-tartó nagynyomású csatlakozásai egymástól lényegében a befecsken­dező szivattyú és a vizsgálófúvóka-tartó körvo­nalai által meghatározott minimális távolságra 30 vannak elhelyezve. A mérőkészüléknek é kiala-159177

Next

/
Thumbnails
Contents