158995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az emetin bromid emetin-kloriddá történő átalakitására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. X. 14. (Cl—927) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158995 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 39/12; B 01 j 1/08 Feltalálók: Kovács Gáborné vegyészmérnök, 50%, Szathmáry Csaba gyógyszerész, 50%, Budapest Tulajdonos: OHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Eljárás az emetin-bromid emetin-kloriddá történő átalakítására Találmányunk tárgya eljárás savas csopor,to­kait nem tartalmazó alkaloidok hidrogénbromid­jainak a megfelelő hidrogénlkloridokká történő átalakítására. A találmányunk tárgyát képező eljárást az jellemzi, hogy valamely, savas csoportokat nem tartalmazó alkaloid hidroigénibr amidját erősen bázisos, Gl~ — formában levő ioncserélő gyan­tával kezeljük. Találmányunk alapja az a felismerés, hogy az alkaloidok hidrogénbromidjai ioncsere útján közvetlenül, egy lépésiben a megfelelő hidroklo­ridokká alakíthatók. A (találmányunk szerinti eljárás bánmely olyan alkaloid felihasználásával elvégezhető, mely az ioncserét zavaró savas csoportot (alkoholos, fe­nolos hidroxil-csoportot, karboxilcsoportoit, szul­forasay-esoportot) nem tartalmaz. Anélkül, hogy találmányuink oltalmi körét ezáltal korlátoznánk példálódzó jelleggel felsorolunk néhány alkaloi­dot, melyek hidro'bromidjai eljárásúink segítsé­gével hidrokloridokká alakíthatók: emetin, eme­tamin, pszichotrin, sitit». Az eljárásunknál felhasználható erősen bázi­sos, Gl— formában levő gyanták előnyösen kva­temer arnin-^csoportokat tartalmazó polisztirol­vázas ioncserélő gyanták lehejtineík. E célra pl. az alábbi kereskedelmi elnevezésű gyteunltákat allkal-10 15 20 25 mázhatjuk: erősen bázisos Dowex, Amberlite és Varion gyanták, különösen Dowex 1X1, Am­berlite IRA 400, Varion AT sbb. A találmányunk tárgyát képező eljárás külö­nösen előnyösen alkalmazható «metm-dihidro­bromid, emetinKÜhidirdMoridda töntiénő átalakí­tására. Eljárásunk részleteit e példán mutatjuk be. Az emetin nevű (VIII) képletű alkaloid, amely természetes nyersanyagokból, az ipeikakuána gyökérből igen drágán és körülményesen állít­ható elő, az amőbás dizentéria és az amőbás májibetegség speciális gyógyszere. Az emetin to­vábbá íéllszimtetikus úton is előállítható cephae­linbői kiindulva, mely vegyület az emetin mel­lett kis mennyiségben ugyancsak aiz ipek'akuána gyökérben fordul elő. A cephaelin fenolos hid­roxil csoportját megfelelő métilezőszerekkel (pl. trimetilammánium-hidiroxiddial, vtagy diazome­tánnal metilezve emetinhez jutnak (655 312 sz. francia, 291 088 sz. angol és 1 219 575 sz. USA szabadalom). Az qmetin szintetikus előállítása igen bonyo­lult. (Bull. soc. chim. France 1962. 3335). A szin­tézisnél az (I) képletű észter redukciója (pl. di­izobutilalumíiniumhidriddel) által előállított (II.) képletű ún>. protoemetint alkalmazzák kiindu-30 lásii anyagként. A protoemétinlből Sohilffbázis 158995

Next

/
Thumbnails
Contents