158995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az emetin bromid emetin-kloriddá történő átalakitására

3 képzéssel majd híg savval történő kezeléssel (III.) vagy (IV.) kéjplejtű vegyületet alítanak elő, melynek metilezése útján ematirit és izoematint kapnak. Amennyiben kiindulási anyagiként az (I.) képlet ű észter optikailag aktív balraforgató (—) antipád ját alkalmazzák, a természetes eme­tinnel ímegegyező, optikailag alktív ametliin ke­letkezik. Racém (I) képletű észtertből racém eme­tinit kapnak, mely optikailag aktív íantipódofcra bontható. [A. BROSS, • M. BAUMANN és O. SCHNEIDER Helv, 42, 1515 (1959.)]. A szintetikus emetin az (V.) képletű karbon­savamid foszforoxikloridos kezelésekor képződő (VI.) képletű rtacém O^metilipsziöhotriin katali­tikus hiidirogéinezésével is előállítható. A (VI.) képletű O-meitil-pszicbotrin hidirogénezéstekar a (VIII.) képletű racém. emetin és ft (VII.) képletű racém izoeimétin keveréke keletkezik. Utóbbiból a racém erneítiin nehezen oldható oxalátja, alak­jában leválasztható, majd rezolválással a (-—)­-e-metin savanyú sója kiválik. Kedvezőbb módszer szerint a szintézis kiin­dulási anyagaként felhasznált keton rezolválá­sával a (—)-emetiint állítják elő, ill. a racém O­^metil-ipszicho'triint rezolváljiák. A (4-)->0-imetil­iptezidhotriin katalitikus hidrogénaziésével (—) amettat és izoemetint kapnak. Az emetin a ké­miailag igen közelálló szerkezetű izoemetintől a hidrogénbromidok eltérő oldhatósága alapján választható el, A (—)-emertin hádírogénbromidja kiválik, míg az izoemetinhidrobroniid oldatban marad és iaz izoemetin az anyalúg nátriumkar­b on át os' kezelésével izolálható. Az emetin-dihidrobromid toxikus volta miatt a gyógyászatban nem alkajlimazható és ezért a megfelelő hidrokloriddá történő átalakítására van szükség. Isimeréjtes, hogy az emetáin-<lihid~ robromid két lépésben lalatkítható emétin-dihid­rokloriddá, melynek során előbb lúgos kezelés­sel az emieitin-Jbázist szabadítják fel, majd pon­tos titerű sósavval hidrokloriddá alakítják. Az előírt sósav-koncentrációtól való kis elté­rés is nagyfokú izomerizáciát idézhet elő. Az el­járás hátránya, hogy a két lépés során lehetőség nyílik az izoemetitn képződésére, ami a termék biológiai aktivitását «agymérlbékban rontja. A bázis dihidrakloriddá történő átalakításához igen pontos ,titerű sósav alkalmazására vam szük­ség, ami az eljárás ipari körülmények között tör­ténő megvalósítását megnehezíti. A találmányunk szerinti eljárás segítségévél az emiejtindihidrobromidot egy lépésben alakít­hatjuk a gyógyászati szempointiból megfelelő eimetindihidrokloriddá. Az erősein bázisos, klo­rid-formájú ioncserélő gyantán az alábbi reakció játszódik le. 2 R— (NR'3 )C1+Emetin. 2HBr 2(R—NR' 3 )Br+ +Emetin. 2HC1 4 Az, eljárásnál kiindulási anyagként előnyösen (—)emetin^dihidrobromidot (op 243—245 C°) alkalmazhatunk. Az (—) emetin-dihidrobrami­dot előnyösen vizes és/vagy alkainolos, különösen 5 étanolos szuszpenzió alakjában alkalmazhatjuk. Ioncserélő gyantáiként előnyösen kvaterner amin-csoportokat tartalmazó poli'sztirol-vázas műgyantákat alkalmazhatunk. Különösen elő­nyösnek bizonyult a Dowex kereskedelmi elne­iO vezésű ioncserélő gyanta,. Az ioncserét önmagában ismert módszerekkel végezhetjük el. Eljárásunk együk foganatosítási módja Szerinlt pl. a hidrabromidoldatot az ion­ig Cserélő gyantával töltött oszlopon átvezetjük. El­járhatunk oly imódon is, hogy sitatikus eljáprást alkalmazunk, melynek során a hidrobromid vi­zes oldatához, vagy szuszpenziójához adjuk a klorid-alakban levő gyantát. Az ily imódon fcép-20 ződő szuszpenzió szűrése után íkapotlt szűrlet a megfelelő Mdrokloridot tartalmazza. A fenti fo­ganatosítási mód különösen (—J-eimetin-dihidro1-bromid (—)-enietinrdihidrokloriddá történő át­alakításánál aíkalimtazlható előnyösen. 2S A találmányunk tárgyát képező eljárás 1 elő­nye, hogy a hídirobroimidot közvetlenül, egy lé­pésben, jó kitermeléssel, az izoimerizáció veszé­lyének nagyfokú kiküszöbölésével alakíthatjuk a megfelelő hidrokloriddá. „0 Eljárásunk további részleteit a példákban is­mertetjük anélkül, hogy találmányunkat a pél­dákra korlátoznánk. Példa S5 Dowex 1X1 keresikedelmi elnevezésű gyantát tízszeres mennyiségű vízzel mosunk és duzzadás céljaiból több órán árt állni hjagyunk. A víz leön­tése után a gyantát 2 n sósavval 2 órán át fe&-4Q verjfük, majd desztillált vagy ionmanítesítétt víz­zel semlegesre .mossuk. A mosási műveletet cél­szerűen pH papírttal ellenőrizzük. A gyantát ez­után 6 órán át 1 n nátríumhidiroxidoldattal ke­zeljük oly módon, hogy 100 g gyantáihoz 2 liter 45 nátriutmlhidroxid-oldatot adunk. A gyantát ez­után isimét semlegesre mossuk,. (majd 1 n nát­riumkliorid-oldjattal Cl~ formába, alakítjuk. 100 g gyantához 2 liter nátriumfclorid-oldatot alkal­mazunk- A nem kötődött nátriuimkloridot vízzel kimossuk; a náitriumlklorid jelenlétét esetenként ezüsteiiiiírát-ce ágenssel mutatjulk ki. 15 g emetin-dihidrobromidot 100 ml víziben szuszpemdálunk. A szuszpenzióit jól összerázzuk, majd az előző bekezdés szerint előkészített gyan­tát hozzáadjuk. A gyantás szuszpenziót tartal­mazó edényt keverési köziben forró vízzel eny­hén melegítjük (mintegy 40—50 C°-ra). A szusz­penzió mintegy 10 perc múlva 'kitiíszjtul, (ami az ioncsere lejátszódásária utal. A szuszpenzióft szűrjük és kis részletekben 250 ml vízzel oly módon mossuk, hogy a gyantia mindig nedves maradjon. A szűrletet (A) csiszolatos lombikba gyűjtjük. A gyantát tovább mossuk, míg Cl~= — reakciót imár nem kapunk. Ezt a szűrlatriészt B5 (B) félretesszük és a következő reákció-cikluisinál 2

Next

/
Thumbnails
Contents