158738. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyarozs alkaloidok fermentációs előállítására

SZABADALMI 158738 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY A, Nemzetközi osztályozás: ÍÉÉÉ|L C 12 d 13/00 w Bejelentés napja: 1968. XII. 22. (Rí—355) U.;vli ^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1970. X. 24. HIVATAL Megjelent: 1971. XII. 15. Feltalálók: Wack Géza mikrobiológus, Szarvady Béla vegyész, Székely Dénes vegyész, Dr. Udvardy Nagy Istvánná orvos, Budapest Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest Eljárás anyarozs alkaloidok fermentációs előállítására Az elmúlt tíz év kutatása megteremtette a lehetőséget egyes anyarozsallkaloidok ipari mé­retű fermentációs előállítására. A korábbi, főleg elvi jelentőségű kísérletek után olyan magas fermentációs alkaloidszintek váltak ugyanis el­érhetővé — elsősorban a vízoldékony alkaloidok csoportjánál — melyek az ipari megvalósítás­hoz szükséges gazdaságos termakíkinyerést is biztosítani tudták. Az eredmény elsősorban a megfelelő törzsek kiválasztásának tudható be. A korábban nem vizsgált Claviceps paspali törzsek 10O0 mg/liter körüli mennyiségben termelnek lizergsavamid­-lízergsaValkanolamid jellegű vízoldékony alka­loidokat (149.096, 153J1I31, 152.683 sz. magyar szabadalmi leírások); mutagen kezelésnek alá­vetett Claviceps purpurea törzzsel pedig magas ergofoxim-ergoimetmn szint volt elérhető ((1:50.631 és 153.21318 sz. magyar szabadalmi leírások). Az e szabadalmakban leírt törzsekre vonatko­zóan megoldottnak tekinthető a termelőképes­ség folyamatos fenntartása is. Ez a korábban sok nehézséget okozó feladat végeredményben a szélesztést követő ismételt telepkiválasztással oldható meg; Claviceps purpurea törzseinknél a rendszeres szélesztés hatásfokát tovább nö­veltük a pozitív, tehát alkaloidtermelésre képes egyedek növekedését szelektíven elősegítő táp­talajok alkalmazásával (151.734 sz. magyar sza­badalmi leírás). Mindaddig, míg nem rendelkeztünk egységes tenyészettel és fermentációs kísérleteinkben termelésre képes és negatív egyedlek keverékét használtuk, az alkaloidtermelés optimális körül­ményeinek vizsgálata gyakran tévés eredmény­re vezetett. Volt adalék, mely növelte az al­kalloidszintet, hatása azonban később, homogén tenyészeteknél nem volt reprodukálható, mert a keverék-tenyészetnél észlelt előnyös hatás csu­pán a negatív egyedek visszaszorításán alapult. Más körülmények pedig, amelyek tiszta termelő törzsek esetében előnyösek lehettek volna, ép­pen a korábbi inhomogén kultúránál mutatkoz­tak hatástalanoknak, mert bár fokozták az alkaloidtermelő törzsek aktivitását, egyidejűleg azonban serkentették a nem termelő törzsek növekedését is, így az emelkedő alkaloidterme­lést le is rontották. Az ismételten és nagymértékben dúsított ter­melő tenyészetek lehetővé tették az alkaloid­termelést befolyásoló tényezők részJetesefolb, cél­szerűen kivitelezett vizsgálatát és pozitív ered­mények tisztázott feltételek között, reprodu­kálható módon történő elérését is. 25 Különféle Claviceps törzseknél sikerült je­lentős alkal'oidszinitaövelést elérnünk a táptalaj ozmózisos nyomásának növelésével. Az érték­emelkedés vízoldékony alkaloidot termelő tor­so zsetonéi, mint pl. az elimoklavint termelő Clavi-10 15 20 158738

Next

/
Thumbnails
Contents