158392. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószerek

5 158392 6 klórozott szénhidrogéneket, minit triklóretán, tetrafclóretán, triklóreltilén vagy tri- és tetra-Idóirbenzolokat is használhatunk oldószerként. Előnyösen olyan oldószerek kerülnek felhasz­nálására, melyeknek forráspontja 100 C° felett van. A vizes adagolási formákat célszerűen emul­ziós koncentrátum, paszta vagy nedvesíthető permetporok alakjában víz hozzáadásával ké­szítjük. Emulgáló- vagy diszpergálószerként neinwonios vegyületek, pl. 10—20 szénatomot tartalmazó alifás alkoholok, aminők vagy kar­bonsavaik etilénoxiddal képzett kondenzációs termékei, mint az oktadecilalkobol 25—30 mól etilónoxiddal képzett kondenzációs termieké, vagy technikai minőségű oleiamin és 15 mól etilénoxid, vagy dodecilimerkaptán és 12 mól etilénoxid kondenzációs termékei jöhetnek szá­mításba. Az említésre méltó anionaktív emul­gálószerek közül a következőket soroljuk fel: dodecilalkohöl kénsavas észtere nátriumsója, dodeci<lbenzolszulfonsav nátriumsója, az olajsav kálium- vagy trietanolaniin-sója, az abietinsav vagy a felsorolt savak keverékeinek kálium­vagy trietanolamin sója, továbbá szénhidrogén­szulfonsavak nátriumsója. Kationaktív diszper­gálószerként kvaterner ammóniiumivegyületeket, mint cetilpiridiniumbromidot vagy dioxoetil­benzil-dodeciilammóniumkloridot használunk. Porozó- vagy szórószerek előállításánál szi­lárd hordozóanyagként a következő anyagokat alkalmazzuk: italfcum, kaolin, bentonit, kalcium­karbonát, kalciumfoszifát, szén, parafaliszt, fa­liszt és más növényi eredetű anyagok. A ké­szítmények szemcsés alakban történő előállítá­sa rendkívül célszerűnek bizonyult. A külön­böző alkalmazási formákhoz adalékanyagokat keverünk, ezzel a készítmények eloszlatását, tapadási szilárdságát, esőállóságát vagy beha­tolási képességét javítják. Ilyen adalékanyag­ként zsírsavakat, gyanták, enyvet, kazeint vagy alginátokat használunk. A (találmány szerinti kárt evőirtószerek önma­gukban vagy más szokásos kártevőirtószerek­kel, főként inszekticidekkel, akaricidekkel, ne­matocidekkel, baktericidekkel, fungicidekfcel stfo. elkeverve is felhasználhatók. A szemléltetésre szolgáló kiviteli példákban a „rész" megjelölés „súlyrészt", a hőmérsékleti értékek pedig Oefeius fokot jelentenek. 1. példa: 2-(allil-meltil-Jaimáno)-feniol 24,6 rész 2-metiIamino-fenol, 40 rész nátri­umhidnogénkarbonált és 200 térfogatrész dime­tilszulifoxid keverékéhez keverés közben 25 rész allilbnomidot csepegtetünk. A szuszpenziót 14 óra hosszat 50%on keverjük, majd 1000 térfo­gatrész vizezel felhígítjuk. A terméket kétszer 300 térfogaitrész toluollal extralháljuk. Az oldó­szert lépároljuk, a maradékot pedig frakcionál­juk. Forrpont: 62°/0,2 Hgmm. 2^(allil-imeitilHaminio)-feniil-N'-1 metilkarbamát (1. számú vegyület) 5 20 rész 2-(aMl-metiI-aminp)-<ßenolt és 0,2 rész trietiléndiamint 150 tértfogatrész vízmentes to­luolban feloldunk és az oldathoz 9 rész metil­izocianátolt csepegtetünk. A realkciókaverék hő­mérsékletét hűtéssel 35° alatt tartjuk. A reak-10 ció után az elegyet 30—35°-on 14 óra hosszat állni hagyjuk, majd az oldatot bepároljuk. Olaj alakjaiban 27 rész 2-(al!lil-metil^almiíno)-fenilHN­-metilkaríbaimátot kapunk, n22 o = 1,536 (pat­kánytoxicütás, perorális LD50: 11S mg/kg). 15 NMR-spektrum: S-értékek (CDCI3/TMS). s = 2,71 (Ar—N<^ ) CH3 20 d = 2,79 (J = 5) (—CO—NH—CH3) A két jel integrálja = 6 H 25 aH^CH=lCH2 ) / d = 3,59 (J = 5) (Ar-^N ) \ 30 m = 4,9—5,4 (—CH2 —<3H=CH 2 és —0O-4NH^CH3 ) m = 5,5—6,2 (—OH2-^CH=CH2 ) •35 m = 6,7—7,3 (Ar—H) Savanyú szulfát 2,2 rész 2^(aHil^metü-amino)Hfenil-N'-mstil­karfoamátolt 10 rész 10%-os lkénsavba bekeve­rünk. Rövid idő leforgása alaitt a Savanyú szul­fátsó tiszta vizes oldaltát kapjuk. 2. példa: 2-izopropilamino-fenol A) 452 rész 2-naminofenol, 600 rész kalcinált nátriumkarbonát, 492 rész izopropilbríomid és 100 térfogaitrósz dxmetilszulfoxid keverékét 20 óra hosszat 85°-on keverjük. A keveréket 4000 rész vízzel felhígítjuk, a terméket pedig toluol­lal extraháltjuk. A tdluolbs oldatot 'bepároljuk, a maradékot etilaoeitát-petroléter elegyből kris­tályosítjuk. Olvadáspont: 98—©9°. Hozam: 330 rész. B) 2-(allil-izopropi.-ami ino)-4fenol B) 75,5 rész 2-izopropilaiminoHfianol, 42 rész káliumjodid, 59 rész 2,6-lultidin és 100 térfogat­rész dimétiMormamid keverékét 60°-ra felme­legítjük, majd 20 perc leforgása alaltt 42,5 rész aMklioridot adunk hozzá. A hőmérséklet 90°-ra emelkedik. A keveréket 1,5 óra hosszat ezen a 10 15 35 40 45 50 55 60 3

Next

/
Thumbnails
Contents