158392. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószerek

158392 4 A karbamátok igen hatásosak házilegyek, moszkitók, levéltetvek, hernyók és bogarak, mint pl. gabonazsizsik és kolorádóbogár ellen kontakt hatás tekintetében az ismert „Carba­ryl"-lal (N-metil-ö^naftilkarbamát) szemben sokkal erősebb hatásúak. Hatásosan alkalmaz­hatók Coleoptera, Rhynchota és Lepidoptera rendhez tartozó kártevők ellen is, így egész spe­cifikus vegyületcsoportot képviselnek. Figyelemreméltó erős hatásuk van csótányok ellen. Az új karbamátok ennek folytán igen értékesek az egészségügyi és raktári kártevők irtására. Az új szerek széles spektrumú biocid hatá­suk folytán azzal az előnnyel rendelkeznek, hogy különböző állati kártevők irtására hasz­nálhatók. Fitotoxifcus melléktüneteket nem okozó kon­centrációban jól használhatók a. növényvéde­lemben is káros mikroorganizmusok, pl, gom­bák, mint pl. Alternaria solani, Phytophthora infestans és Septoria apii, valamint mikro­organizmusok, pl. Aspergillus-ifajták és puha­testűek ellen is. A találmány szerinti vegyületeknél, illetve ilyen hatóanyagokat tartalmazó kártevőirtósze­reknél előnyös az is, hogy melegvérűekre gya­korolt toxicitásuk csekély. Különösen kiemeljük azokat a kártevőirtó­szereket, amelyek hatóanyagként valamely (II) általános képletű karbamátot — amely képlet­ben az —N(Ri) (Ra) csoport a karlhamoiloxi-cso­porthoz képest orto- vagy meta-helyzetben van, és Rí szubsztituens legfeljebb bat szénatomot tartalmazó alíkiemilgyök, R2 legfeljebb 6 szén­atomot tartalmazó alkilgyök, R3 és R/t szubszti­tuensék egymástól függetlenül hidrogénatomot, metil- vagy etil-csoportot, R5 szubsztituens hidrogénatoimot vagy metilesoportot jelent •— szabad bázis vagy sók alakjában tartalmaznak. Az utóbbi vegyület-csoportból a (III) általá­nos képleitű vegyületeket még külön kiemeljük, amelyekiben Rí szubsztituens legfeljebb 6 szén­atomot tartalmazó alkenilgyököt, R2 szubszti­tuens legfeljebb 6 szénatomot tartalmazó alkil­gyököt, R3 és Rr, szubsztieunsek hidrogénatomot vagy mietilcsoportot, R/, szubsztituens mstil­vagy etólcsqportot jelent — mind szabad bázis, mind megfelelő sok alakjában. A hatóanyagok sorából külön említést érde­melnek a (VI) általános képletű vegyületek, szabad bázis vagy sóik alakijában, amelyekben az R2 szubsztituens legfeljebb bat szénatomot tartalmazó alkilgyököt jelent. A találmány szerinti vegyületek fontos al­csoportjába tartoznak az (V) általános képletű vegyületek szabad bázis vagy sók alakjában — amelyben Rí szubsztituens legfeljebb 6 szénato­mot tartalmazó alkenilgyököt, R2 szubsztituens legfeljebb 6 szénatomot tartalmazó alkilgyököt, R3 és R5 szubsztituens hidrogénatomot vagy metilesoportot, R4 szubsztituens pedig metíl­vagy etil-csoportot képvisel. Speciális kártevők ellen hatékonynak bizo­nyultak a (VI) általános képletű vegyületek is szabad bázis vagy só alakjában, amelyekben az R2 szubsztituens legfeljebb 6 szénatomot tar-5 talmazó alkilgyököt képvisel. A felsorolt vegyületek önmagukban vagy - kártevőirtószerek alakjában a Hexapoda és Arachnoida, főként pedig káros Lepidoptera, Gofeoptera, Hynienoptera, Rynchota rendhez és 10 más rovarrendekihez tartozó kártevőkre — amelyek a növény Védelemben fontosnak — erős kontakt és emésztőrendszeren keresztül ható mérgező .hatást gyakorolnak. 15 Az (I) általános képleltű vegyületek kiváló hatással használhatók az állat és az egészség­ügy kártevői és élősdiei ellen. Csótányok, mint Bhyllodramáa germanica, Periplaneta america­na, Blattá orientális, poloskák, mint Rlhodnius 20 prolxus vagy Cimex leotularis, moszkítók, mint Aedes aegypti vagy Anopheles steiphensi, para­zita atkák, mint Dermanyssus gallinae, kullan­csok, mint Boophilus microplüs, Amblyoimma variegatum ellen pl. a 2-(metil^aillil-amino)-fe-25 nil-N-metükarbamat, a 2-(etil^allil-amino)-fenil­-N-metilkarbaimát, a 2^(iz3opropáil-allil-amino)­-fenil-'N-metilkaribamát és a 3-(izopropil-allil­-amino)-fenil-N-metiiLkianbaniát bizonyultak igen hatásosnak. A Musca, Locusta, Orgyda, Epilach-30 na és más kártevők ellen főként a kontakt ha­tás rendkívül erős. Sóik, főként savanyú szul­fátsóik alakjában a vegyületek jól használha­tók a legyek irtására használt csalétkekben. Az (I) általános képletű hatóanyagok speeifi-35 kus íkontak'tihatásukon kívül igen erős emész­tőrendszeren keresztül ható mérgező hatást is kifejtenek. Széles hatásspektrumuk alapján kártevők irtására használhatók a következő nö­vényi kultúrákban: mint gyapot, rizs, kukori-40 ca, magvas és csonthéjas gyümölcsök, lucerna. Alkalmazásukkal jól irthatok a felsorolt növé­nyi kultúrákra különösen veszélyes Lepidop­tera, Caleoptera, Rhyonhöta és Hymenoptera rovarrendszerekíbe tartozó kártevők. Kiváló ha-45 tással alkalmazhatók Nootuida-lárváik, mint Brodenia lutura és Pnodenia orniithogalláa, to­vábbá ormányos férgek, mint Anthonomus grandis ellen is, amelyek gyapot és más növé­nyi kultúrákban fordulnak elő. 50 Az új kártevőirtószerek a legkülönbözőbb módszerekkel és legkülönbözőbb alakokban, pl. permetek, porozószerek, ún. légytányérok vagy a hatóanyag oldatával impregnált légytekercsek 55 alakjában kerülhetnek felhasználásra. Közvetlenül permetezhető oldatokat az (I) általános képletű vegyületekből akként állítunk elő, hogy azokat pl. a következő anyagokban feloldjuk: pl. magas forrpont-tartománytól kö-60 zepes formpooMartományi terjedő ásványolaj­frakciók, mint gázolaj vagy petróleum, szén­kátrányolaj, növényi vagy állati eredetű ola­jok, valamint szénhidrogének, mint alkilezett nafitalinok, tdtrahidronaftalin. Adott esetben 6S xilolkeveréket, ciklohexanolokat, ketonokat. 2

Next

/
Thumbnails
Contents