158354. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(3-hidroxifenil)-2-(3-fenil-2-metil-propil-(2)-amino)-etano- (1) előállítására

MAGYAR KÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. III. 28. (TO—785) Német Szövetségi Köztársasag-beli elsőbbsége: 1968. IV. 06, (P 17 68 167.3) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VIII. 01. 158354 Nemzetközi osztályozás: G 07 c 91/42 / v­* Feltalálók: Dr. Boltze Karl-Heinz vegyész, Bensberg-Kippekausen, Dr. Lorenz Dietrich orvos, Kleinliurden b. Bensberg, Dr. Keiffer Franz Josef állatorvos, Porz-Grengel, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Troponwerke Üinklage et CO: cég, Köln-Müllheim, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás l-(3-hidroxi-fenil)-2-[3-fenil-2-metil-propil-(2)-amino]-etaiiol-(l) előállítására 1 Pilinyiné 7432 VI. 04 Ismeretes, hogy az (I) .általános iképletű ve­gyületek (mely képletben n = 1 vagy 2; A je­lentésié kis szénatomszámú alkilénesoport; R jelentése egyenes- vagy elágazóliáneú alkil-eso­port, melyhez adott esetben fendlngyűrű kap­csolódhat) túlnyomióttlészit az adrenerg /?-necep­torokat stimuláló hatásukon alapuló szimpati­kus-hatékoínyságufc alapiján keringésit befolyá­soló szerként vagy bronChustágítóként alkal­mazhatók. E vegyüliat^esoport értékes képviselője pl. az l^(3,4-dihidroxi^fenil)- és l-(3,S^dihidraxi-:fenil)­-24zapropiiamino-etanol és a 2-n-lbutiHaimino-l­-(p-jhidroxitfenil)-etanol. A fenti vegyüilert-ícsoparit új származékainak farmakológiai vizsgálata során azt találtuk, hogy a (II) képletű l-(3^hidroxi-fentill)-2-H[3^fe­nil-2H[3if!en'il-2-mieitil-pnopil-'(2)Hamiino]-etanol^(l) a szívre és a keringésre kifejtett hatással to­vábbá brondhustágító aktivitással egyáltalán nem vagy csak minimalÜs [miértekben nendélke­ziJk, ezzel szemben erős analgetikus és antiflo­giszltiilkus hatékonyságolt mutat. Találmányunk tárgya eljárás a (II) képletű új l-(3-íhidirioxi-fienil)-n2-(,[3-iíeniil-2-metil-propü­-(2)-amino]-etanol-(l) előállításéra. E vegyület a gyógyászatban amalgeltikus és/vagy antiflo­gisztikus szerként afllkallmazható. 2 A (II) képletű vegyület anagetikus hatékony­ságát egéren a benzolkinon-teszttel vizsgáltuk. A (II) képíeltű vegyület hatásos dózisa ED5o = = 120 mg/kg p. o. tehát az új vegyület kb. 5 olyan hatásos 'mint a bevált és a gyógyászat­ban használatos 2,3-dimet;il-4^imetilamino-l­-íenil-3-pirazolinon^(5) (a továbbiakban „A-ve­gyület") és csak kevéssel gyengébb hatású mint a (+)^l-benzil-3^dimétilamino-2Hmetil-4-fenil-10 -propilnpropionát (a továbbiakban „B "-vegyü­let"). A fogpulpa elektromos ingerlésekor nyú­lon azt találtuk, hogy a (II) képletű vegyület 25—50, img/lkg-os egyszeri orális dózisa á fáj­dalomérzékenység ingerküszöbét 30—60%^al 15 növeli; ez kb. a morphin és a B-vegyület hatá­sa közötti amalgietifcus hatékonységmak felel meg. Az antiiflogisztikús hatást az alábbi tesztekkel határozzuk meg. 20 Batkánytalpon előidézett kaolin-ödéma és carágenin-ödéma esetében a i(II) képletű ve­gyület 101 —300 mg/kg egyszeri orális dózisban az A-vegyület hatékonyságának megfelelő, dó­zistól függő ödéma-gáltlást fejt ki. Fehérje- és 25 formalin-ödóma esetiében a (II) képletű vegyü­let 100 mg/kg egyszeri orális dózisban mintegy 30%-os ödénta-csöfckéntést idéz elő. E két ödé­ma-típus ellen az A-vegyüIelt orálisan beada­golva hatástalan [D. Lorenz, Niaunyn. Sohmi-30 ederberg Arch. exp. Pathol. Pharmacol. 241, 158354

Next

/
Thumbnails
Contents