158257. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-izopropil-2-metil-2-n-propil-1,3-propándiol-dikarbamát előállítására

158257 elkerülni, hogy a monokanbamátot (vagy a kar­bamoilezétlen S-diszubsztituált propándiolt) di­metilforma'midois közegben karbamidnitráttal hevítik; ez a reakció azonban a karbatnidnitrát robbanékony volta miatt ipari méretekben 5 egyáltalán nem veszélytelen és ez a körülmény az ipari alkalmazhatóságot erősen korlátozza. Meglepő módon azt találtuk, hagy a fent le­írt eljánásoík összes hátrányai kiküszöbölhetek 10 és a monokarbamát simán, igen jó termelési hányaddal, melléktermékek képződése nélkül alakítható át foszgénnel a 'megfelelő klórhan­gyasavészterré (amelyből ammóniával ill. amin­nal a kívánt végterméket kapjuk), ha a mono- 15 karbamát foszgénnel való reagáltatását szerves oldószerben, az irodalom (pl. az idézett 2 937 119 sz. amerikai szabadalmi leírás) szerint szüksé­ges legalább ekvimiolekuláris mennyiségű bá­zis (pl. piridin) helyett csupán katalitikus meny- 20 nydségű savlekötőszer, előnyösen 0,1—2% szer­ves vagy szervetlen bázis vagy 0,1—15% gyen­gén bázisos ioncserélő gyanta jelenlétében vé­gezzük. Ilyen körülmények között a reakció nemcsak teljesen végbemegy — ami tekintettel 25 arra, hogy az eddigi eljárásokban a felszabaduló sav lekötésére mindenkor legalább ekvimoleku­láris mennyiségben, de áltálában feleslegben alkalmazták a bázist, egyáltalán nem volt elő­relátható — hanem sokkal előnyösebb ered- „0 ményt is ad; az erősen názisérzékeny termék sem m/ilyen bomlást nem szenved, a konverzió csaknem kvantitatív és a közvetlen re akciót ér­mékben vékonyréteg-kromatográfiával vizsgál­va sem mutatható ki az ismert eljárás során mindenkor számottevő mennyiségben képződő fentebb említett melléktermékek. A találmány tehát olyan eljárás N-izopropíl­-2-metil-2-n-propil-l,3-propándiol-diiikarba:mát 40 előállítására N-izopropil^2-metil-2-n-propil-l ,3--propándiol-manokarbamát bázis jelenlétében foszgénnel történő klórformilezése és a kapott klórformiát ammóniával való reagáltatása útján, amelyet az jellemez, hogy a monolkarbamát fosz­génnel való reagáltatását 0,1—2% szerves vagy szervetlen bázis vagy 0,1—15% gyengén bázisos ioncserélőgyanta jelenlétében folytatjuk le, majd a nyers reakcióterméket a reaikcióelegy bepárlása után vagy közvetlenül vizes ammó­niumihidroxidoldattál hozzuk össze és a kris­tályosodó dikarbamátot elkülönítjük. Az ' N-izopropil-monokar.bamát foszgénnel való reakcióját bármely, a kiindulóanyag oldására alkalmas akár poláros, akár apoláros szerves 55 oldószerben lefolytathatjuk; jó eredményeket érhetünk el pl. benzol, toluol, vagy aceton ol­dószerként való alkalmazásával. Az oldószernek nem kell abszolút vízmentesnek lennie, sőt előnyös, ha az alkalmazott oldószer némi (0,1— 61) 4,0%) vizet is tartalmaz. A katalitikus (0,1— 2%) mennyiségben alkalmazott szerves bázis akár primer,. akár szekunder vagy tercier bá­zis, pl. izopropilamin, trieitilarnin, piridin, vagy kinolin lehet; ioncserélőgyantaként bármely es gyengén bázisos ioncserélő, pl. Amberlite XE— —76 vagy más, hidroxil-alakban levő, poliszti­rol-vázas gyöngy polimer ioncserélő-gyanta, míg szervetlen bázisként, pl. alkálifémhidroxid vagy -karbonát alkalmiazható. A szobahőfokon könnyen végbemenő, reakció enyhén exorterm, ezért adott esetben célszerű lehet a reákció­elegyet 20 C°-os vízfürdő alkalmazásával óvni a túlságos felmelegedés ellen. A reakció ilyen körülmények között kb. 3 óra alatt teljesen, 95%-ot meghaladó konverzióval végbemegy; a reakcióelegy bepárlása útján kapott nyers re­akcióterméket, vagy vízzel elegyedő szerves oldószer reakaioközegiként való alkalmazása esetén esetleg magát a reaíkcióelegyet közvetle­nül vizes ammóniiumhidroxidoldattal hozzuk össze, amikoris a kapott N-izopropil-monokar­baimát-klórfoirrmát a végtermékként kívánt di­karbamáttá alakul át, amely hűtés hatására ki­kristályosodik és elkülöníthető. Ha a monokarbamát foszgénnel való reakció­jához katalizátorként gyengén bázisos ioncse­rélőgyantát alkalmaztunk, akkor ez a reakció­éi egyből való elkülönítés után a szokásos mó­don, pl. szerves bázis, mint izopropilamin vagy trietilamin szerves oldószer oldatával való ke­zelés útján regenerálható és újból felhasznál­ható. A találmány szerinti eljárás előnye tehát az e vegyületek előállítására már ismert eljárások­kal szemben elsősorban az, hogy lehetőséget nyújt a bázisokkal szemben érzékeny termék­nek bomlási reakciók és melléktermékek kép­ződése nélkül, tiszta állapotban, igen jó ter­melési hányaddal történő előállítására, emel­lett az eljárás egyszerű és olcsó, ipari körül­mények között könnyen kivitelezhető és feles­legessé teszi az eddigi eljárásokban többnyire alkalmazott költséges uretán alkalmazását-A találmány szerinti eljárás gyakorlati kivi­teli módjait közelebbről az alábbi példák szeni­léltetük: 1. példa: Egy keverővel, csepegtetőtölcsérrel, hőmérő­vel és vissza;folyató hűtőivel felszerelt három­nyakú gomblombikban 400 ml toluolban, amely 0,01% vizeit tartalmaz, elnyeletünk 50,3 g (0,51 mól) foszgént. Ezután csepegtetőtölcsérből 100 g (0,46 mól) N-izopropil-2-rnetil-2-n-p:ropil-l,3--propándiol-Hionokarbamát és 1 g (0,017 mól) izopropilamin elegyét csepegtetjük 20—25 perc alatt, keverés közben, a 20° hőmérsékleten tar­tott toíiuolos foszgémoldathoz. A reakcióelegyet 25°-on 3 órán át keverjük, majd vízfürdőn, 50—60 mm Hg-oszlop nyomás alatt bepároljuk. A maradékként kapott 124 g nyers N-izopropil­-2-m'3til-2-n-piPopil-l,l 3-propándiol-m!onokarbia­mát-klórformiátot 20—30 perc alatt hozzácse­pegtetjük 400 ml 25—30 C° hőmérsékleten ke­vert 25%-os ammóniumhidrxid-oldathoz. Az elegyet szobahőmérsékleten még 2 óra hosszat reagálni hagyjuk, majd a kivált nyers N-izo-2

Next

/
Thumbnails
Contents