158160. lajstromszámú szabadalom • Gép villamos érintkező készítéséhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 158160 ^L Nemzetközi osztályozás: ^^^ÄL H 05 k 1/06 lap Bejelentés napja: 1968. VIII. 05. (OI—112) .» v iti '"V" ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1970. VII. 13. :fiúí 1 HIVATAL Megjelent: 1971. X. 30. Feltaláló: Varga Ignác oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: ORION Rádió és Villamossági Vállalat, Budapest Gép villamos érintkezők készítéséhez szigetelőlemezen 1 A találmány célgépre vonatkozik, villamos érintkezőknek, elsősorban érintkezősávok érint­kezőinek készítéséhez huzalszigetelőanyag-le­mezen, főként híradástechnikai és műszeripari készülékek csatlakozósávjaik, dugaszolható s alaplemezei, hullámsáv-váltók, televízióvevőké­szülékek csatornaváltóinák szerelvény-alaple­mezei számára. A televízió-vevőkészülékek csatornaváltói­nak, továbbá a rádió-vevőkészülékek hullám- 10 sáv-váltóinak többszörösen ismétlődő elemei azok a pl. rezgőköri tekercseket és egyéb alkat­részeket hordozó szigetelőanyag-lemezkék, ame­lyek érintkező-leszedő rugócsoportok segítségé­vel csatlakoztatják a váltandó áraimköröket, ill. 15 áramköri elemeket vagy alkatrészeket az alap­áramköröMtöz. Hasonlóképpen sokszorosan is­métlődő elemek, többek között, a kommuniká­ciós berendezések, elektronikus számítógépek, könyvelőgépek, mérőberendezések, műszerek, 20 digitális vezérlőberendezések, stb. dugaszolható kártyái, alaplemezei, különösen a nyomtatott huzalozás, a nyomtatott áramköri technológia elterjedése óta, Az e kártyákon és alaplemeze­ken levő áramkörök, ill. alkatrészek kivezetései 25 szintén érintkező-leszedő 'rugócsoportok, vagy érintkező-dugaszoló sávok segítségével csatla­koznak egymáshoz, ill. a készülék többi áram­köreihez. Ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy pl. egy készülék összeszerelése minél egy- 30 szerűbbé váljék (mindössze be kell dugni az egyes lapok érintkezősávjait az aljzatokba), vagy hogy egy nagy értékű készülék, beren­dezés minél rövidebb ideig álljon javítás miatt (a hibás áramkört tartalmazó lemez helyébe egyszerűen újat dugaszolnak, ami különösen elő­nyös akkor, ha egy berendezésben sok száz azo­nos kivitelű alaplemez, vagy kártya van). Ezek­nek a lemezeknek (kártyáknak) egyik szélén he­lyezkedik el a csatlakozó-érintkezőket egymás mellé (ez lesz a csatlakozósáv). Gyenge igénybe­vételhez (igen kis áramokhoz és ha csak né­hányszor kell dugaszolni) a csatlakozó érintke­zőket nyomtatott huzalozási- technológiával is szokás készíteni, egyéDként alpakka, illetve ezüstözött kemény réz, sárgaréz vagy bronz szalagból vagy huzalból készítik az érintkező­ket, ráhajlítva az alaplemez (kártya) peremére és végüket egy-egy lyukba beszegecselik, vagy befűzik és hozzáforrasztják a bekötővezetékek­hez vagy vezetősáv okhoz. Az ismert eljárások szerint ezeket az érintkezőket több-'bélyeges ki­vágó-hajlító szerszámokkal készítik sajtoló automatákon, majd egy esetleges galvanizálás után kis kézi készülékekkel és szerszámokkal felrakják és rögzítik az alaplemezekre (kártyák­ra) az előbb említett módon. Mindezeknél fogva az ilyen eljárás — viszonylag sok kézi munka lévén benne- hosszadalmas, nem termelékeny és drága. 158160

Next

/
Thumbnails
Contents