158119. lajstromszámú szabadalom • Oszcillátor kapcsolási elrendezés kis torzítású frekvenciamodulált nagyfrekvenciás jel előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IX. 27. (KE—836) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. X. 30. 158119 Nemzetközi osztályozás: H 03 c 3/22 I ^ HBRUT '* Feltalálók: Kékes László villamosmérnök, Hercz Endre villamosmérnök, Budapest" Tulajdonos: Elektromechanikai Vállalat, Budapest Oszcillátor kapcsolás elrendezés kis torzítású frekvenciamodulált nagyfrekvenciás jel előállítására A találmány tárgya oszcillátor kapcsolás kis torzítású frekvenciamodulált nagyfrekvenciás jel előállítására, amelynek rezgőkörében varicap­dióda hozza létre a frekvenciamodulációt és a varicap-dióda munkaponti egyenfeszültségét a nagyfrekvenciás feszültségből csúcsegyenirányí­tással állítja elő. Kis torzítású frekvenciamodulált jel előállítá­sára elsősorban az URH műsorszórásnál és mé­résnél van szükség. Erre a célra a gyakorlatban többféle kapcsolási elrendezés használatos. El­terjedt modulátor kapcsolás a reaktanciacsöves modulátor. Ellenütemű elrendezésben a torzítás nagymértékben csökkenthető. Hátránya azon­ban, hogy az URH tartományban működő osz­cillátorokhoz viszonylag bonyolult kapcsolása miatt nem alkalmazható. Kisebb oszcillátorfrek­vencia előállítása esetén pedig több sokszorozó­fokozatra van szükség, ami a berendezés bonyo­lultságát növeli. A tranzisztorok elterjedése óta reaktancia­tranzisztoros modulátorokat is készítettek, ame­lyekkel szintén kis torzítás volt elérhető. Leg­főbb hátránya, hogy kapcsolása bonyolult. Legegyszerűbb és legkorszerűbb modulációs módszer a varicap-diódával való modulálás. Kap­csolása, felépítése egyszerű, működése üzembiz­tos, stabil. Hátránya a varicap-diódának, hogy a 10 15 20 25 so feszültség-kapacitás karakterisztikája nem li­neáris, ezért önmagában kis torzítású, nagy lö­ketű (50 kHz) frekvenciamodulált jel előállítá­sára nem alkalmas. A torzítást a moduláló jel­nek amplitudókorrektor áramkörön való keresz­tülvezetésével csökkentették, Az amplitudókor­rektor-áraimkör általában egy olyan ismert áramkör, amely diódák segítségével töréspontos, nemlineáris karakterisztikát állít elő. Ez a tö­réspontos karakterisztika a varicap-dióda folya­matos karakterisztikáját akkor egyenlíti ki a legjobban, minél több diódát tartalmaz, vagyis a karakterisztika minél több töréspontos. Az áramkör több hátránnyal rendelkezik. Fel­építése bonyolult. A megfelelő karakterisztika beállítása nehézkes és hosszadalmas. Stabilitása nem' kielégítő. Az instabilitást egyik részről a félvezető diódák hőfokfüggése okozza, amely­nek következtében a karakterisztika alakja — illetve a torzítás — a hőmérséklet függvényé­ben változik. Másik részről az oszcillátorban ke­letkezik az instabilitás. A varicap-dióda munkaponti (nyugalmi) kapa­citása a rákapcsolt munkaponti egyenfeszültség­től és a nagyfrekvenciás jel nagyságától együt­tesen függ. Következésképpen a nagyfrekven­ciás jel amplitúdójának megválasztása a varicap­dióda munkapontjának megváltozását — ezzel 158119

Next

/
Thumbnails
Contents