158119. lajstromszámú szabadalom • Oszcillátor kapcsolási elrendezés kis torzítású frekvenciamodulált nagyfrekvenciás jel előállítására

158119 3 4 együtt a torzítást — megváltoztatja. Az ampli­túdókorrektor-áramkör karakterisztikája így nem kompenzálja a varicap-dióda karakteriszti­káját. A nagyfrekvenciás jel amplitúdója meg­változhat hőmérsékletváltozás, tápfeszültségvál- 5 tozás, valamint az oszcillátor elhangolásának kö­vetkeztében. Találmányunk tárgya tehát olyan frekvencia­modulációs oszcillátor, amelynek torzítása ki­csi, kapcsolása, felépítése, egyszerű és nem érzé­keny a varicap-dióda megjelenő nagyfrekven­ciás jel amplitúdóváltozására. A találmány lényege egy oszcillátor kapcsolás — amely rezgőkört tartalmaz — kis torzítású, frekvenciamodulált nagyfrekvenciás jel előállí­tására, azzal jellemezve, hogy a rezgőkörbe so­rosan, vagy a rezgőkör két különböző pontjához leválasztókondenzátoron keresztül varicap-dióda van kapcsolva, a varicap-dióda két pólusához munkaellenállás két vége, valamint csatolókon­denzátoron és aluláteresztő szűrőn keresztül mo­duláló generátor két sarka van kötve. Az 1. ábra a találmány szerinti oszcillátor egy példakénti kapcsolását mutatja, a 2. ábrán pedig egy varicap-dióda kapacitás­feszültség, illetve áram-feszültség karakteriszti­kája látható. Az 1. ábrán látható oszcillátonkapcsolás frek­venciameghatározó elemei az 1 tekercs és a 2 forgókondenzátor, a 3 leválasztókondenzátor, valamint a 4 varicap-dióda eredő kapacitása. Az oszcillátor visszacsatolási módja a kis torzítás~ú frekvenciamodulált jel előállítása szempontjából közömbös, így bármilyen oszcillátor kapcsolás al­kalmazható, amelyben a frekvenciameghatározó elem rezgőkör. Az 1. ábrán látható oszcillátor rezgőkörében a 2 forgókondenzátor segítségével állítható be a kívánt vivőfrekvencia. A 3 leválasztókonden­zátor a 4 varicap-dióda egyik elektródáját — az 1. ábrán a katód ját — egyenáramúlag elválaszt­ja az oszcillátor egyéb egyenáramú pontjától. A 3 leválasztókondenzátor befolyásolja a rezgőkör rezonanciafrekvenciáját, valamim t a löketnagy­ságot is, de ennek nincs hatása a kis torzítási modulációra. . Az oszcillátor működése közben a rezgőkör egyes elemein nagyfrekvenciás feszültség jele­nik meg, így a 4 varicap-diódán is. A nagyfrek­venciás jel a 4 varicaprdiódát kinyitja és rajta egyenirányított áram fog folyni. A 4 varicap­dióda egyenáramú áramköre az 5 munkaéllen­álláson keresztül záródik. Az 5 munikaellenállás olyan nagy mértékű, hogy a 4 varicap-dióda mint csúcsegyenirányító tud működni. így az egyenirányított áram az 5 munkaellenálláson keresztülhaladva, azon a nagyfrekvenciás fe­szültség csúcsértékével közel azonos egyenfe­szültséget állít elő. Az 5 munkaellenállás nélkül is létrejön a csúesegyenirányítás. Ilyenkor,a 4 varicap-dióda záróirányú ellenállása szerepel munkaellenállásként. Ez az egyenfeszültség egy­ben a 4 varicap-dióda munkaponti egyenf eszült­sége és meghatározza annak nyugalmi kapaci­tását. A 4 varicap-diódán megjelenő feszültsé­gek a 2. ábrán láthatók. .-. A 8 moduláló generátor jele a 7 csatolókon­denzátoron és a 6 ellenáláson keresztül jut a 4 varicap-diódára és szuperponálódik a munka­ponti egyenfeszültségre. A 9 szűrőkondenzátor a 6 ellenállással aluláteresztő szűrőt képez a 8 moduláló generátor felé. Szinuszos modulálóje­let feltételezve, abban a félperiódusban, amely­nél a moduláló jel és az egyenfeszültség eredője abszolút értékben csökken, a 4 varicap-diódán az egyenirányított áram a moduláló jelnek meg­felelően növekszik. Ennek következtében az 5 munkaellenálláson is nő a feszültség, tehát az eredő modulálófeszültség alaikja a 4 varicap-dió­dán torzul. A 2. ábráról követhetően a torzulás olyan jellegű, hogy az éppen kompenzálja a ka­pacitás-feszültség karakterisztika nonlinearitá­sát. A 4 varicap-dióda 10 kapacitás-feszültség-ka­rakterisztikáján a 11 moduláló jel eltorzul. A 12 közepes kapacitás értékét az egyenfeszültség és a nagyfrekvenciás jel együttesen határozzák meg. Ali moduláló jel a 13 áram-feszültség ka­rakterisztikán is torzul, így a 14 eredő kapaci­tásváltozás lineáris lesz. A 4 varicap-dióda egyenáramú áramkörébe — célszerűen az 5 munkaellenállással sorosan — változtatható egyenfeszültségű generátort iktat­va a 4 varicap-dióda 12 közepes kapacitása és ezzel együtt az oszcillátor közepes frekvenciája változtatható. A kapcsolásnak ez a tulajdonsága elsősorban automatikus frekvericiaszabályozás­nál használható, amelyre több módszer ismere­tes. Az 5 munkaellenállás értékének csökkenté­sével a közepes frekvencia szabályozási mere­deksége növekszik, viszont ezzel együtt a csúcs­egyenirányítás hatásfoka csökken. Az optimális működés beállítható, ha az 5 munkaellenállás változtatható. (Pl. pontenciométer) Az 5 munkaellenállás egy rögzített értéke mel­lett a 8 moduláló generátor forrásellenállásának változtatásával a frekvenciamodulált jel torzítá­sa minimális értékre állítható. Ez legegyszerűb­ben úgy érhet el, ha a 6 ellenállás értéke vál­toztatható. A találmány szerinti oszcillátor kapcsolással a frekvenciamoduláció torzítását 0,1^-0,2% ér­tékre lehet csökkenteni, amely a jelenlegi maxi­mális igényeket is kielégíti. Előnye a kapcsolás­nak egyszerűsége, stabilitása. A csúcsegyenirá­nyítás következtében a nagyfrekvenciás feszült­ség változására a torzítás gyakorlatilag válto­zatlan marad, így az sem a hőmérsékletválto­zásra, sem a tápfeszültségváltozásra, sem Pedig az oszcillátor elhangolására nem érzékeny. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents