158101. lajstromszámú szabadalom • Korszerű félvezető eszközökben alkalmazott, passziváló SiO2 réteg tulajdonságainak meghavítása

158101 3 4 sabb jellemzője a térfogati töltéskoncentráció. A réteg töltéskoncentrációja, illetőleg az ebben benne foglalt iontartalma több forrásból szár­mazhat, melyek közül a technológiailag is befo­lyásolható legjelentősebbek: a) A félvezető SÍO2 határréteg szerkezeti tu­lajdonságaiból származó ún. határréteg állapo­tok. Ezek között szerepelnek a telítetlen (Sí) kö­tések, oxidvakanciák, peroxidkötések stb. A ren­dezetlen határrétegben ezeknek az állapotoknak koncentrációja nagyobb. b) A SÍO9 réteg kialakítása — növekedése — alatt a környezeti atmoszférából vagy a félveze­tő anyagból a SÍO2 rétegbe beépülő, ionos ka­rakterű szennyeződések. Ezek közül legfontosab­bak az alkáli fémek (Na+) és az OH- ionok. Az előbbi általában a félvezető anyagból — Si — és az eszközökből, az utóbbi atmoszférából épül be. Jelenlétük erősen megnöveli a határréteg rendezetlenségét is. c) A félvezető anyagba eredetileg vagy előze­tes diffúzióval beépített adalék anyagok, me­lyek a SÍO2 réteg kialakulása közben egy ka­rakterisztikus megoszlási hányados szerint ren­deződnek el a SiOi-félvezető határrétegben. A legfontosabb adalékok közül a bór (B) az oxid­ban, a foszfor (P) a félvezetőben dúsul fel és ez­zel megváltoztatja a határrétegben a töltéselosz­lást. A Si02 réteg töltéstartalmának az a. és b. pontban összefoglalt forrásai a félvezető eszköz stabilitása szempontjából a legkritikusabbak, mivel hőkezelés vagy elektromos tér hatására átrendeződhetnek és így az eszköz elektromos tulajdonságainak időbeli változását, instabilitá­sát okozzák. A szilícium planar és MOS eszközöknél a SÍO2 réteg előállításának legelterjedtebb mód­szere a termikus oxidáció. Termikus oxidáció­nál az oxid töltéstartalmát döntően befolyásol­ják az előállítás körülményei, vagyis az oxidáló atmoszféra összetétele és az oxid növekedési se­bessége. Kisebb növekedési sebességnél a Si—SiO? ha­tárréteg rendezetlensége csökken, különösen az átrendeződésre hajlamos állapotok száma lesz kisebb. A kisebb rétegnövekedési sebesség és a szá­raz O2 atmoszféra azáltal is csökkenti a válto­zékony határréteg állapotok számát, hogy előse­gíti a Na+ és OH~ ionok kidiffundálását a Si— SÍO2 határrétegből. Mindkét ionos szennyezés ugyanis hajlamos arra, hogy a SiOj-gáz határ­rétegen akkumulálódjék és ez különösen akkor érvényesül, ha az oxid növekedése kisebb mint az ionok diffúziós sebessége. A száraz környezet azért is szükséges, hogy elkerüljék az újabb OH~ ionok beépülését. A fenti szempontok alapján született a legel­terjedtebben használt száraz-nedves-száraz (DWD) oxidációs ciklus, mely az első és utolsó száraz' oxigénes kezeléssel használja ki a fenti tapasztalatokat az oxidréteg tulajdonságainak javítására. Az oxidációt közvetlenül követően az oxidréteg gyenge megmarásával azután a felüle­ten, akkumulálódott Na+ ionok túlnyomó több­sége eltávolítható. Ugyancsak a legveszélyesebb Na+ ionos szeny­nyeződés hatásának kiküszöbölését célozza az ún. getterezés. Ennél a technikánál azt a tapasz­talatot használják fel, hogy a száraz oxigén vi­vőgázban végrehajtott foszfor diffúziónál az amorf SÍO2 oxidréteg felületén kialakuló fosz­for-szilikát üveg az ugyancsak a felületre akku­mulálódó Na+ ionokat megköti, úgy hogy azok elvesztik mozgékonyságukat. Ezzel a félvezető eszköz stabilitása jelentős mértékben nő. Az általunk kidolgozott elv és eljárás az oxid­réteg tulajdonságainak megjavítására azon a felismerésen alapszik, hogy megfelelően válasz­tott körülmények között — az eddigi tapaszta­latoktól és irodalmi adatoktól eltérően — ter­mikusan növelt SÍO2 rétegbe növekedés közben foszfor adalék építhető be, mely teljes mérték­ben betölti a getterezésnél kialakított foszfor üveg szerepét. A munkamenet során — ezzel egyidejűleg — a száraz-nedves-száraz ciklus szempontjai is érvényesülnek. A fenti elvnek megfelelő oxidnövelési eljárás egyik lehetséges változatának műveleti sorrendje a következő: 1. A megfelelően — önmagában ismert módon —• tisztított szilícium lemezt 850—1050a C hőfok­tartományban —• célszerűen 900°C körül 5—10 percig száraz 02 -ben előoxidáljuk. 5. Az oxidációs ciklust 5—15 perces száraz Ov-ben végzett oxidációval fejezzük be. A vázolt munkamenet szerint készített SÍO9 réteg jellemző tulajdonságai a következők: a) Növekedési sebessége valamivel — 5—10 %-kal, kisebb, mint a hagyományos módon nö­velt SÍÓT rétegé. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2. Az oxigén áramhoz foszfor vagy foszfor ve-40 gyület gőzét adagoljuk pl. olyan módon, hogy a teljes gázmennyiség 0,1—10fl /o-át — célszerűen 1—1,5%-át — telítő edényen átvezetve 15—25°C-os foszforoxiklorid (POCL3 ) gőzével telítjük, majd ismét a főáramhoz keverjük. 45 ""• 3. A szilícium szeletet a 2. pontnak megfele­lően beállított atmoszférában 0,5—l^-ig hevít­jük ugyancsak az 1. pontnak megfelelő hőfok­tartományban. 50 4. Az előkezelt szilícium szeleteket a végső oxidvastagság beállításához szükséges hőfokú —• általában 120Q°C — kályhába helyezzük, és az előírt oxidvastagsághoz szükséges növekedési se­bességet az O9 gáz vízgőztartalmával beállítva, nedves oxigénben tovább oxidáljuk. 2

Next

/
Thumbnails
Contents