157909. lajstromszámú szabadalom • Vándorló fejtési frontbiztosítás föld felszín alatti bányaüzemek részére

157909 nek a fejtési szállítóberendezés felé történő utántolása előtt kell elvégezni. A találmánynak az a feladata, hogy olyan vándorló fejtési front­biztosítást hozzon létre, amelynél ez a legegy­szerűbb módon valósítható meg. A találmány tárgya vándorló fejtési frontbiz­tosítás földfelszín alatti bányaüzemekhez, amely­nek biztosítóelemei a mozgatóhenger felett a fejtési frontszállítóberendezéssel vagy egyéb el­lentámasszal vannak összekötve, s amely azál­tal jellemezhető, hogy a mozgatóhenger számá­ra az ellentámaszon levő rögzítőberendezés két, egymáshoz viszonyítva elmozdítható rögzítő­elemmel rendelkezik, melyek az ellentámaszon megerősített rögzítősínen eltolhatóan vannak el­rendezve, mimellett a két rögzítőelem között olyan készülék van elhelyezve, amellyel a rög­zítő elemeknek egymáshoz viszonyított ~ rela­tív — elmozdulása hozható létre, és a rögzítő-­elemek közül legalább az egyik egy oldható rögzítőkészülékkel van ellátva, amelynek segít­ségével a rögzítősínen rögzíthető. Az ilyen módon kialakított rögzítőberendezés segítségével igen egyszerű módon válik lehetsé­gessé a mozgatóhenger ellentámaszpn levő rög­zítéspontjának a vándorlómozgás irányához ké­pest történő eltolása. A találmány tárgyának egy előnyös kiviteli alakjánál tervbe vettük azt is, hogy a rögzítő­elemek egymáshoz képesti relatív elmozgását létesítő készüléket hidraulikus nyomóhengerként alakítjuk ki. Ezáltal lehetővé válik az eltoló­mozás számára nagy erők kifejtése is. Maguk a rögzítőelemek célszerűen, karomszerűen vannak kialakítva, úgyhogy ezáltal a mozgatóhenger, valamint a rögzítősín között egy húzást és nyo­mást is felvevő összeköttetés adódik, anélkül, hogy a rögzítőkészüléknek a fejtés hosszirányá­ban való eltolhatóságát korlátoznánk. kor (a dugattyú kitolásakor) automatikusan rög­zítődik a sínhez képest, míg a henger befelé já­rásakor (a dugattyú visszahúzásakor) szabadon eltolható a sínen. 5 A biztosítóelemnek a tolási folyamat végső fázisában a rögzítősínhez viszonyított pontos derékszögű helyzetbe való beirányításához mindegyik biztosítóelemen, vagy azok egyik 10 részelemén egy támasztórúd van elhelyezve, amely a biztosítöelem tolási folyamatának végső fázisában a rögzitősínen — vagy egyéb ellentá­maszon — feltámaszkodik. 15 Annak érdekében, hogy az egyes biztosítóele­mek rögzítési pontjának a rögzítősínen történő korlátlan eltolását akár a fejtés irányában, akár azzal ellentétes irányban lehetővé tegyük, a fej-20 tési frontszállítóberendezéssel összekötött rög­zítősín, annak hosszanti irányában megszakítás­mentesen van kialakítva és a teljes fejtés men­tén végignyúlik. A rögzítősín keresztmetszete célszerűen T-alakú, míg a .karomszerű rögzítő-25 elemeknek C-alakú á keresztmetszete és így azok a T-alakú sínfejet körülfogják. A továbbiakban a találmány tárgyát egy pél-30 daképpeni kiviteli alak kapcsán, rajzaink segít­ségével ismertetjük, aholis —• az 1. ábrán a mozgatóhenger számára a fejtési frontbiztosításon levő rögzítőberen-35 dezést láthatjuk, éspedig a két'rögzítőelem között elrendezett hidraulikus nyomóhen­ger dugattyúrúdjáhak kihúzott helyzeté­ben; 40 — a 2. ábra az ábrán bemutatott berende­zést a hidraulikus nyomóhenger dugattyú­rúdjának behúzott helyzetében tünteti fel; A rögzítőelemek egyikén levő oldható szorító készüléket célszerűen a hidraulikus nyomóhenger 45 működtetése útján szorítjuk meg a rögzítősínen, ill. oldjuk fel attól. Erre a célra a hidraulikus nyomóhenger kettős működésűként van kiala­kítva. Az oldható szorítókészülék célszerűen egy szorítóemeltyűből áll, amely elfordíthatóan van 50 a rögzítőelemen megerősítve, mimellett ezen szorítóemeltyű egyik karjára a- hidraulikus nyo­móhenger dügattyúrúdja hat, amimellett annak hengerrésze a másik rögzítőelemmel van össze­kötve, a szorítóemeltyű, másik karja pedig egy 55 megfogókészülékkel van ellátva, amely a hid­raulikus nyomóhenger kifelé járásakor (a du­gattyúrúd kitolódásakor) a rögzítősínnek feszí­tődik és abba belekapaszkodik, míg a hidrauli­kus henger befelé járásakor (a dugattyúrúd 60 visszahúzásakor) azokat egy, a rögzítőelemen el­helyezett ütköző által a rögzítősíntől bizonyos távolságbari tartjuk. A szorítókészülék ilyen ki­alakítása révén elérhető, hogy a hozzátartozó rögzítőelem a hidraulikus henger.kifelé járása- g5 a 3. ábra a rögzítőberendezést elölnézetben mutatja be, egy biztosítóelemmel össze­kötve; ' a 4. ábrán a 3. ábra felülnézetét láthatjuk, aholis a boltozatkonstrukciót elhagytuk. A rajzokon bemutatott rögzítőberendezés ka­romformájú 10 rögzítőelemmel rendelkezik, amely eltolhatóan van az R sínen elrendezve, mely viszont a maga részéről a C fejtési front­szállítóberendezéssel van összekötve, és annak hosszirányában helyezkedik el. Egy második ka­romformájú 11 rögzítőelem a 10 rögzítőelemtől bizonyos távolságban hasonlóképpen hosszirány­ban eltolhatóan van az R sínen elrendezve. A 10 és 11 rögzítőelemek célszerűen C-alakú ke­resztmetszetűek, míg az R sín, amelyen azok el­tolhatók, T-alakú keresztmetszettel bír, ami mellett a.C-alakú rögzítőelemek a T-alakú sín­profil fejét körülfogják.

Next

/
Thumbnails
Contents