157861. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az aminocsoporton szubsztituált 2-amino-5-nitro-tiazolok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG % m n T /íir'í ....Vi"-" ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 16. (TO—772) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1967. XI. 16. (P 16 95 910.7), 1968. X. 01. (P 18 00 074.3) Közzététel napja: 1970. IV. 08. Megjelent: 1971. III. 01. 157861 Nemzetközi osztályozás: C 07 d2 d 4 ( ^ifól«»/«g^s iinprlár Feltalálók: Dr. Kutter Eberhard vegyész, Biberach/Riss, Dr. Reuter Wolfgang vegyész, Biberach/Riss, Dr. Sauter Robert vegyész, Laupheim, Dr. Machleidt Hans vegyész, Biberach/Riss, Dr. Goeth Hanns mikrobiológus, Biberach/Riss, Dr. Wildfeuer Alexander állatorvos, Biberach/Riss, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dr. Kari Thomae GMBH, Biberach an der Riss, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás az anünocsoporton szubsztituált 2-amino-5-íiitro-tiazolok előállítására í A (találmány tárgya eljárás az új, aminocsopor­ton szubsztiituált I általános íképletű 2^amino-5--nitro-tiazolok, itovábbá szervetlen vagy szer­res savakkal alkotott fiziológiailag elviselhető savaddíciós sóik előállítására. Ebben a képletben Rí hidrogénatomot, dialkilaminoalkilcsoportoit vagy 1—5 szénatomos hidroxialkilcsoportot jelent, R2, R2', R2", R2'" azonosak vagy különbözőik le­hetnek, és hidrogénatomokat vagy 1—5 szénatomos alkil- vagy hidroxialkil-csopor­tokat jelentenek, X oxigén, vagy kéniato'mot vagy imiinocsopor­tot jelent és n értéke 2 vagy 3. Az új vegyületek a találmány értelmében a következő eljárással állíthatók elő: Egy II. általános képletű 2-metilénamino-5--nitro-tiazolt — ebben a képletben R4 és R5 azo­nosak vagy különbözők lehetnek, és halogénato­mot vagy —S—R3 általános képletű csoportot je­lentenek (ez utóbbi képletben R3 alkil-, aralkil­vagy alkenilcsoportot jelent), azonkívül R/, és Rg együtt bisz-merkaptoalkilén-csoportot is alkot­hatnak 1, 2 vagy 3 szénatomos alkiléncsoporttal — egy III. általános képletű bifunkcionális nuk­leofil vegyülettel reagáltatunk — ebben a képlet­ben R1( R 2 , R 2 ', R 2 ", R 2 '", X és n a fenti jelenté­sűek — adott esetben egy merkaptánokkal nehe-5 zen oldható komplexet alkotó nehézfémoxid, pél­dául ólomoxid (PbO) jelenlétében. A reakciót magasabb hőmérsékleten, célsze­rűen oldószer jelenlétében végezzük, azonban olvadékban is végrehajtható. Oldószerként pél-10 dául víztartalmú vagy vízmentes alifás alkoho­lok vagy kevés szénatomos ketonok alkalmasak. Olyan általános képletű vegyületeket, amelyek képletében R4 és R5 közül az egyik vagy mind­kettő halogénatomot jelent, célszerűen vízmentes 15 éterekben, például dioxánban reagáltatunk. A szükséges hőmérséklet a III általános képletű bifunkcionális vegyület reafcciókésziségétől függ. és előnyösen 60 és 200 C° közé esik. A reakció egy IV általános képletű közbülső 20 terméken át megy végbe — ebben a képletben Rí, R2 , R 2 ', R 2 ", R2'", R 4 , X és n a fenti jelentésű­ek. — Ezt a vegyületet többnyire nem különítjük el, mivel ciklizálás révén könnyen átalakul egy I képletű vegyületté. A IV képletű vegyületek 25 csak csekély reakciókészségű III képletű vegyü­letek reagáltatása esetén, különösen olyanok esetében, amelyek képletében X oxigénatomot jelent, 100 C° alatti hőmérsékleten különíthetők el, ezeket azután 100 C° fölötti hőmérsékletre 30 melegítve vagy szobahőmérsékleten egy bázis 157861

Next

/
Thumbnails
Contents