157861. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az aminocsoporton szubsztituált 2-amino-5-nitro-tiazolok előállítására

157861 jelenlétében késztetjük gyűrűzárásra. Bázisként ebben az esetben például alkálialkoholátok vagy tercier aminők alkalmazhatók. Merkaptánokkal nehezen oldható komplexeket alkotó nehézfémoxidok, például ólomoxid hozzá­adása akkor célszerű, ha olyan III képletű ve­gyületeket reagáltatunk, amelyek képletében X iminocsoportot vagy oxigénatomot képvisel, kü­lönösen pedig akkor, ha az átalakítandó II álta­lános képletű vegyületben az R/, és/vagy R5 cso­port nehezen illó merkaptánokat jelent. Az I képletű vegyületek kívánság esetén is­mert módon átalakíthatók szervetlen vagy szer­ves savakkal alkotott savaddíciós sóikká. Sav­ként például sósav, hidrogénbromid, kénsav vagy ecetsav jönnek számításba. A kiindulási anyagként alkalmazott II általá­nos képletű vegyületek, amelyek képletében R4 és R5 szubsztituált merkaptocsoportot jelent, például úgy állíthatók elő, hogy: 2-amino-5-nitro-tiazolt (V képlet) egy poláris oldószerben egy bázis jelenlétében széndiszulfid­dal reagáltatunk, és a 2-(bisz-merkapto-metilén­amino)-5-nitro-ti;azolnak így kapott sóját ismert módszerekkel, például alkil-, aralkil- vagy alke­nilhalogenidokkal, adott esetben több művelet­ben átalakítjuk egy II általános képletű vegyü­letté. Az olyan II általános képletű vegyületek, ame­lyek képletében R4 vagy R5 halogénatomot je­lent, újak, és például 2-[(bisz-alkilmerkapto-me­tilén)-amino] -5-nitro-tiazolokból halogén hatásá­ra melegítés közben és egy halogénezett oldószer, például széntetraklorid jelenlétében állíthatók elő. A reakció befejeztével az oldószert eltávo­lítjuk; és a többnyire olajos maradékot előnyö­sen éterrel kristályosodásra késztetjük. Ha az így kapott II képletű vegyületben a má­sodik R4, illetve R5 helyet is halogénatommal kí­vánjuk szubsztituálni, akkor ezt egy erősebb ha­logénezőszerrel, például foszforpentahalogenid­dal végezzük magasabb hőmérsékleten. Ezekkel a módszerekkel például a következő II általános képletű kiindulási vegyületek készültek: 2- [(klór-metilmerkapto-metilén)-amino] -5-nit­ro-tiazol, sárga kristályok 87—90 C° olvadás­ponttal; 2-[(diklór-metilén)-amino]-5-nitro-tiazol, for-5 ráspontja 0,4 torr nyomás alatt 65—80 C°, olva­dáspontja 95—100 C°, A III általános képletű vegyületek ismeretesek a szakirodalomból, vagy. a szakirodalomból is­mert módszerek analógiájára előállíthatók. 10 Az új vegyületeknek értékes farmakológiai tu­lajdonságaik vannak. Baktériumok ellen hatáso­sak, és különösen jó hatást mutatnak a Tricho­monadae és Schistosomatidae élősdik ellen. 15 Hatásukat hím NMRI-egereken próbáltuk ki, azokat előzőleg Trichomonas foetus-szal fertőz­ve. A Trichomonas táptalajaként egy tioglikolát­húsleves szolgált 10% lószérum és antibiotikum (500 NE penicillin/ml és 0,2 mg sztreptomi-20 cin/ml) adalékba! 7,0 pH értékKsel. A Tricho­monas foetust ebben a táptalajban 24 óra hosz­szat 37 C°-on inkubáltuk. A kapott oldatot felhígítottuk oly módon, hogy 320-szoros nagyításnál a mikroszkóp látóterében 25 8—10 csíra volt látható, és vizsgálati anyagként hat egérből álló csoportokon intraperitoneálisan 0,5—0,5 ml-t alkalmaztunk. A fertőzött állatok három napig naponta kétszer 100 mg/kg, illetve 50 mg/kg hatóanyagot kaptak, első alkalommal a 30. fertőzés után 2 órával, perorálisan beadva. 28 napi megfigyelés után megállapítottuk a túlélő állatok számát. Kezeletlen kontrollállatok 4—5 nap alatt elpusztultak. i5 Az egyes anyagok akut toxicitását adagonként 10—10 hím NMRI-egérből álló csoportokon ha­tároztuk meg. Az egerek átlagos testsúlya 18— 20 g volt. Az LD50, vagyis az az adag, amelynek beadása után az állatok 50%-a 7 napon belül 40 kimúlt, Lichtfield és Wilcoxon módszere szerint volt kiszámítható. Az I általános képletű vegyületek általában jó Trichomonas elleni hatást mutatnak, például a 45 következő vegyületek igen jó hatásúak csekély toxicitás mellett. Anyag Adag mg/kg 28 napon túlélő állatok száma orális alkalma­zás esetén 6—6 állatos csoportokban LD50 , mg/kg egér, p. 0. 50 6 1200 100 6 1940 100 6 100 50 6 3 1134 2-[ (5-metil-oxazolidinilidén-/2/) -amino] -5--nitrotiazol 2-[ 1,3-oxazolidinilidén- (2) -amino]-5--nitrotiazol 2-[(N-/?-hidroxipropil-l,3-oxazolidinilidén­-/2/)-amino]-5-nitrotiazol 2-[(N-/?-hidi roxipropil-5-metil-1.3--oxazolidinilidén/2/)-amino]-5-nitrotiazol 2-[(N-3-hidroxipropil-l,3-oxazolidinilidén­/2/)-amino]-5-nitrotiazól 100 í

Next

/
Thumbnails
Contents