157683. lajstromszámú szabadalom • Ultracentrifuga berendezés makromolekuláris anyagok vizsgálatára, különös tekintettel a mérések magas reprodukálhatóságára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. XII. 21. pA—1926} Közzététel napja: 1970. II. ©§. Mfgíftent: 197;. i. 30. 157683 Nemzetközi osztályozás: B Q4 |? * Feltaláló: Nógrádi Kálmán oki. villiaimosmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Qptikai Művek, Bujdapest Ultracentrifuga berendezés makromolekuláris anyagok vizsgálatára, különös tekintettel a mérések magas reprodukálhatóságára A makromolekuláris anyagok fiziko-kinema­tikai tulajdonságainak megállapításánál, a kor­szerű követelményeknek megfelelően, igen ma­gas pontosságot és reprodukálhatóságot kíván­nak meg, mivel ezen mérések alapján történik 5 az anyag kutatása, vagyis megismerése és azo­nosítása. E miatt viszont újabban igen szigorú követelményeket támasztanak az analitikai ult­racentrifuga (UCF) mérőberendezés vizsgálati paraméterei beállításának, szabályozásának és 10 mérésének pontosságával, továbbá az optikai be­rendezések érzékenységével és a képminőséggel szemben. így a mérés reprodukálhatóságához igen lényeges a vizsgálati paraméterek igen nagy pontossággal való ismételt beállításának le- 15 hetősége, annál is inkább, mivel a vizsgálat tár­gyát képező anyagjellemzőket kifejező egyen­letekben a vizsgálati paraméterek magasabb hatványban is szerepelnek. Így pld. a szedimen­tációs állandó egyenletében: s = -az idő dt y «> 2 az első és a fordulatszám a második hatványban szerepel. A vizsgálati paraméterek, melyeket igen nagy pontossággal beállítani, szabályozni és mérni kell tudni a rotor fordulatszáma, a rotor 25 hőmérséklete és a fényképfelvételek között el­telt idő-intervallum. Ezek közül érdemes kiemel­ni a rotor temperálásának szükségességét. Bioló­giai anyagok csak hűtött állapotban vizsgálha­tók, különben gyors elváltozásnak vannak ki- 30 téve, viszont polymerek csak meleg állapotban képeznek a vizsgálat lefolyásához szükséges ol­datot. Ezenkívül az anyag fiziko-kinematíkai tu­lajdonságai igen erősen hőmérsékletfüggőek. Eb­ből következik, hogy egy korszerű UCF-beren­dezéstől megkövetelik a rotor hőmérsékletének a hőmérsékleti tartomány —5°C-tól +150°C-ig bármelyik értekre igen nagy pontossággal való gyors beállítását. Ezenkívül nagy mérési és sza­bályozási pontosságot kell megvalósítani. A mé­rés reprodukálhatóságához továbbá igen lénye­ges az optikai rendszerek képminősége, a felvé­telek élessége, az optikai rendszerek merevsé­ge, hogy hosszú időn át ne történjen elállítódás, hogy a mérési eredmények kiértékelése kompa­rator-mikroszkóp segítségével lehetőleg lO/jutm pontossággal történhessen. Az eddig ismert berendezéseknél a hangsúly a vizsgálati paraméterek mérési és szabályozási pontosságán van, nem pedig a paraméterek be­állítási pontosságán. Igaz ugyan, hogy a mérési eredmények, melyeket azonos vizsgálati anyag esetén, de különböző paraméterekkel vettünk fel, átszámíthatók és így bizonyos korrekció al­kalmazása mellett összehasonlíthatók, de a mé­rés nagy pontossággal való reprodukálhatóságá­hoz okvetlenül szükséges az átszámítás mellőzé­se, vagyis tetszőleges vizsgálati paraméterek nagy pontossággal történő gyors beállítása. 157683

Next

/
Thumbnails
Contents